Okruhy k bakalárskej štátnej skúške 2016/17

                                        Prekladateľstvo a tlmočníctvo - denné a externé štúdium

 

1. okruh:   americká literatúra – britské reálie a história –  morfológia –  lexikológia –

                   – fonetika - translatológia.

 

2. okruh:  britská literatúra – americké reálie a história – syntax – terminológia – štylistika – všeobecná

                    jazykoveda - translatológia.

Študenti sa prihlasujú na jeden okruh osobne alebo mailom u sekretárky katedry do 30. 3. 2017.

Volia si okruh, ktorý tematicky nekorešponduje so zameraním ich záverečnej práce.