Katedra filozofie na  

Kde nás nájdete

KFI FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 7314
e-mail: ff.kfi@umb.sk

Profil katedry

Od roku 1990 sa vytvorili priaznivé podmienky pre inštitucionalizáciu filozofie na Pedagogickej fakulte, neskôr Fakulte humanitných vied v súčasnosti Filozofickej fakulte UMB v podobe vytvorenia Katedry filozofie – katedry so svojím vlastným študijným programom učiteľstvo akademických predmetov – filozofia, najčastejšie v kombinácii s históriou,  anglickým, nemeckým a slovenským jazykom.

Katedra si svojou pedagogickou, vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou postupne vytvárala rešpekt vo filozofickej obci na Slovensku, najmä filozofickými aktivitami v oblasti publikačnej činnosti, riešením grantových úloh a realizáciou pravidelných vedeckých konferencií, sympózií a kolokvií s medzinárodnou účasťou, ktoré organizuje od roku 1995 a pravidelne z nich vydáva zborníky.

Katedra organizuje aj prednáškovú činnosť na aktuálne filozofické témy, v rámci ktorej pozýva významné domáce a zahraničné osobnosti z oblasti filozofie. Na katedre svojou prednáškovou činnosťou pôsobili aj profesori a docenti zo zahraničia (prof. P. Kampitz – Inštitút filozofie UW, Wien (Rakúsko); prof. J. Gajda-Krynicka - Inštitút Filozofie UW, Wroclaw; prof. A. Kiepas, prof. K. Wieczorek, prof. A. J. Noras, prof. D. Kubok, dr. hab. M. Wojewoda – Inštitút Filozofie UŚ, Katowice, dr. hab. E. A. Lekka-Kowalik - Inštitút Filozofie KUL, Lublin (Poľsko); prof. J. Peregrin - Katedra filozofie a společenských věd FF UHK, Hradec Králové; doc. M. Cajthaml - Katedra filozofie a patrologie CMTF UP, Olomouc, doc. A. Havlíček a doc. J. Moural - Katedra politologie a filozofie FF UJEP, Ústí nad Labem, doc. V. Kolman - Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, doc. R. Niederle - Seminář estetiky FF MU, Brno, doc. M. Petru - Katedra filozofie FF UP, Olomouc; doc. R. Steidl – AV ČR, Praha, (ČR); prof. H. Ben-Yami, prof. F. Houranszki - Katedra filozofie CEU, Budapest (Maďarsko); E. Weislogel, PhD. – Metamexus Institute Philadelphia (USA) a ďalší). V rokoch 2007 - 2008 na katedre pôsobil ako hosťujúci profesor: Donald J. Morse z Department of Philosophy, Webster University, St. Louis (USA).

Do pedagogickej činnosti sa zapájali učitelia z iných filozofických pracovísk (prof. PhDr. F. Briška, CSc.; prof. Mgr. S. Gálik, PhD.; prof. PhDr. Z. Kalnická, CSc.; prof. PhDr. M. Nemčeková, CSc.; prof. PhDr. J. Viceník, CSc.; prof. PhDr. E. Višňovský, CSc.; doc. ThDr. P. Gažík, CSc.; doc. PhDr. L. Hohoš, CSc.; doc. PhDr. P. Krchnák, CSc.; doc. Mgr. M. Palenčár, CSc. a ďalší).

Pri organizovaní spoločných sympózií, v oblasti publikačnej činnosti, prednáškových pobytoch naša katedra najvýraznejšie rozvinula spoluprácu s Inštitútom filozofie Sliezskej Univerzity v Katowiciach, ale aj s domácimi pracoviskami - Katedra filozofie FF KU v Ružomberku.

Katedra poskytla podmienky na habilitáciu a inauguráciu mnohým docentom a profesorom a od roku 1999 sa stala i školiacim pracoviskom pre doktorandov z odboru systematická filozofia.

Členovia katedry

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 314
Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefónne číslo:
048 446 7320
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 320
Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 318
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7317
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
3. poschodie č. 317
Martin Schmidt

Martin Schmidt

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 321
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.

prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Garant študiného programu Systematiská filozofia 3. stupeň, Sociálna filozofia 2. stupeň, Sociálna filozofia 1. stupeň

Telefónne číslo:
048 446 7319
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
3. poschodie č. 319
doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 321
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 318
Mária Vigašová

Mária Vigašová

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
3. poschodie č. 315
Mgr. Juraj Bánovský, PhD.

Mgr. Juraj Bánovský, PhD.

Výskumný pracovník

Telefónne číslo:
048 446 7320