Katedra filozofie na  

Kde nás nájdete

KFI FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 7314
e-mail: ff.kfi@umb.sk

Profil katedry

Od roku 1990 sa vytvorili priaznivé podmienky pre inštitucionalizáciu filozofie na Pedagogickej fakulte, neskôr Fakulte humanitných vied v súčasnosti Filozofickej fakulte UMB v podobe vytvorenia Katedry filozofie – katedry so svojím vlastným študijným programom učiteľstvo akademických predmetov – filozofia, najčastejšie v kombinácii s históriou,  anglickým, nemeckým a slovenským jazykom.

Katedra si svojou pedagogickou, vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou postupne vytvárala rešpekt vo filozofickej obci na Slovensku, najmä filozofickými aktivitami v oblasti publikačnej činnosti, riešením grantových úloh a realizáciou pravidelných vedeckých konferencií, sympózií a kolokvií s medzinárodnou účasťou, ktoré organizuje od roku 1995 a pravidelne z nich vydáva zborníky.

Katedra organizuje aj prednáškovú činnosť na aktuálne filozofické témy, v rámci ktorej pozýva významné domáce a zahraničné osobnosti z oblasti filozofie. Na katedre svojou prednáškovou činnosťou pôsobili aj profesori a docenti zo zahraničia (prof. P. Kampitz – Inštitút filozofie UW, Wien (Rakúsko); prof. J. Gajda-Krynicka - Inštitút Filozofie UW, Wroclaw; prof. A. Kiepas, prof. K. Wieczorek, prof. A. J. Noras, prof. D. Kubok, dr. hab. M. Wojewoda – Inštitút Filozofie UŚ, Katowice, dr. hab. E. A. Lekka-Kowalik - Inštitút Filozofie KUL, Lublin (Poľsko); prof. J. Peregrin - Katedra filozofie a společenských věd FF UHK, Hradec Králové; doc. M. Cajthaml - Katedra filozofie a patrologie CMTF UP, Olomouc, doc. A. Havlíček a doc. J. Moural - Katedra politologie a filozofie FF UJEP, Ústí nad Labem, doc. V. Kolman - Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, doc. R. Niederle - Seminář estetiky FF MU, Brno, doc. M. Petru - Katedra filozofie FF UP, Olomouc; doc. R. Steidl – AV ČR, Praha, (ČR); prof. H. Ben-Yami, prof. F. Houranszki - Katedra filozofie CEU, Budapest (Maďarsko); E. Weislogel, PhD. – Metamexus Institute Philadelphia (USA) a ďalší). V rokoch 2007 - 2008 na katedre pôsobil ako hosťujúci profesor: Donald J. Morse z Department of Philosophy, Webster University, St. Louis (USA).

Do pedagogickej činnosti sa zapájali učitelia z iných filozofických pracovísk (prof. PhDr. F. Briška, CSc.; prof. Mgr. S. Gálik, PhD.; prof. PhDr. Z. Kalnická, CSc.; prof. PhDr. M. Nemčeková, CSc.; prof. PhDr. J. Viceník, CSc.; prof. PhDr. E. Višňovský, CSc.; doc. ThDr. P. Gažík, CSc.; doc. PhDr. L. Hohoš, CSc.; doc. PhDr. P. Krchnák, CSc.; doc. Mgr. M. Palenčár, CSc. a ďalší).

Pri organizovaní spoločných sympózií, v oblasti publikačnej činnosti, prednáškových pobytoch naša katedra najvýraznejšie rozvinula spoluprácu s Inštitútom filozofie Sliezskej Univerzity v Katowiciach, ale aj s domácimi pracoviskami - Katedra filozofie FF KU v Ružomberku.

Katedra poskytla podmienky na habilitáciu a inauguráciu mnohým docentom a profesorom a od roku 1999 sa stala i školiacim pracoviskom pre doktorandov z odboru systematická filozofia.

Členovia katedry

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 314
Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefónne číslo:
048 446 7320
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 320
Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 318
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7317
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
3. poschodie č. 317
Martin Schmidt

Martin Schmidt

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 321; F 019 (dekanát)
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.

prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Garant študiného programu Systematiská filozofia 3. stupeň, Sociálna filozofia 2. stupeň, Sociálna filozofia 1. stupeň

Telefónne číslo:
048 446 7319
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
3. poschodie č. 319
doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 321
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 318
Mária Vigašová

Mária Vigašová

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
3. poschodie č. 315
Mgr. Juraj Bánovský, PhD.

Mgr. Juraj Bánovský, PhD.

Výskumný pracovník

Telefónne číslo:
048 446 7320