Granty a projekty

Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

Mental-language otherness and standard communication

Číslo projektu:1/0326/16Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Dobrík Zdenko, Doc.PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

e-Bologna - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

Číslo projektu:CIII-AT-0119-11-1617 (Umbrella)Doba riešenia:2016 - 2017
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft - Center for Translation Studies Vienna, AT

Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky

Implemetation of educational methods for enhancement of the education in field of Technical mechanics

Číslo projektu:KEGA č. 018TU Z-4/2014Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Tuhárska Zuzana, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:TU Zvolen

APVV-0226-12 TransIus: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

From conventions to standards of translation in legal discourse

Číslo projektu:APVV-0226-12Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. okt. 2017
Vedúci projektu:/ hlavný riešiteľ: Univerzita Komenského v BratislaveKoordinátor projektu:

Projekt TransIus - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze prebieha od 1.10.2013 do 30.9.2017. Riešiteľský kolektív pozostáva z odborníkov z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (hlavný riešiteľ) a...

22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei

Číslo projektu:International Visegrad Fund21310140Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. sep. 2014
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied

Výsadu usporiadania medzinárodnej vedeckej konferencie 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei získala Fakulta humanitných vied UMB poverením nemeckou spoločnosťou Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. (GeSuS)....

Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie

Reciprocity and tension between translation and intercultural communication

Číslo projektu:VEGA č. 1/0322/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Viacvrstvový výskumný projekt sa systematicky zameriava na logický vzťah translácie a interkultúrnej komunikácie a saturuje deficitnú explikáciu tejto dynamiky v dvoch kľúčových metodologických fókusoch: v recipročnej relácii a v...

Jidiš v textoch moderných piesní

Yiddish in modern song lyrics

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-01Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Tamara ZajacováKoordinátor projektu:

Humanistische Pädagogik, Heterogenität und Persönlichkeitsbildung

Humanistic pedagogy, heterogeneity and personality development

Číslo projektu:LLP ERASMUS IP: LLP/AT – 230/16/10Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.Koordinátor projektu:

Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989

Generation specifics in the autobiographical East German prose works after 1989

Číslo projektu:VEGA č. 1/0424/11Doba riešenia:2011 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.Koordinátor projektu:

Aktuálne otázky politického diskurzu európskych inštitúcií a ich prezentácia vo verejnoprávnych obrazových elektronických médiách vybraných krajín z pragmalingvistického hľadiska

Current issues in political discourse within the European institutions and their presentation in public media in some countries

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Marek ĽuptákKoordinátor projektu:

Nemecký jazykovo-kultúrny obraz sveta v slovenskej recepcii

German linguistic and cultural picture of the world as perceived in Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0760/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.Koordinátor projektu:

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Professional communication in a united Europe

Číslo projektu:VEGA č. 1/4714/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.Koordinátor projektu:

Nemecko-slovenské jazykové a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie

German and Slovak language and literatury contrasts and affinities in terms of Slovak apperception

Číslo projektu:VEGA č. 1/2239/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.Koordinátor projektu:

do sept./2007 Filologická fakulta od sept./2007 FF UMB

Európsky študijný krúžok pre mier a globálne vzdelávanie

European study circle for peace and global education

Číslo projektu:Sokrates Grundtvig 2: GRU2/2004/09-p-BB-1Doba riešenia:2004 - 2007
Vedúci projektu:doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.Koordinátor projektu:

do sept./2007 Filologická fakulta od sept./2007 FF UMB

VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und der Germanisten

VIIth Meeting of the German Studies Association of Teachers

Číslo projektu:Akcia Rakúsko-Slovensko: 46s9Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.Koordinátor projektu:

Sommerkolleg 2003 Banská Bystrica

Summer school 2003 Banská Bystrica

Číslo projektu:Akcia Rakúsko-Slovensko: 42s7Doba riešenia:2003 - 2003
Vedúci projektu:Mgr. Marek ĽuptákKoordinátor projektu:

Literárnovedné a jazykovedné základy prekladania

Literary science and linguistics in translation studies

Číslo projektu:VEGA č. 1/7085/20Doba riešenia:1. jan. 2002 - 31. dec. 2002
Vedúci projektu:PhDr. Mária Bieliková, PhD.Koordinátor projektu:

Kompetenzerweiterung in kulturell, sprachlich, leistungsmässig oder gesellschaftlich heterogen zusammengesetzten Schulklassen nach Prinzipien der Gestaltpädagogik

Improving competencies in culturally, linguistically or socially heterogeneous classes according to the principles of Gestalt pedagogy

Číslo projektu:Projekt 71520-CP-2-2000-1-AT-COMENIUS-C 3.1Doba riešenia:1999 - 2002
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.Koordinátor projektu: