Projekty a granty

PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for "conflicted" young people across Europe (PROMISE)

Číslo projektu:Horizont-2020-Young Society-693221Doba riešenia:1. máj. 2016 - 30. apr. 2019
Vedúci projektu:Chorvát Ivan, doc. Mgr. M.A., CSc.Koordinátor projektu:University of Manchester, UK

Slovenské mesto v 21. storočí v kontexte nových rozvojových trendov: etnologická perspektíva

Slovak city in the 21st century in the context of latest development trends: Ethnological perspective

Číslo projektu:1/0074/16Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Koštialová Katarína, PhDr. PhD.Koordinátor projektu:

Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity

Cultural heritage as an identity phenomenon

Číslo projektu:VEGA č. 1/0655/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Krišková Zdenka, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Voľný čas a sociálna štruktúra na Slovensku vo vývojovej a komparatívnej perspektíve

Leisure and social structure in Slovakia in developmental and comparative perspective

Číslo projektu:VEGA č. 1/0641/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Chorvát Ivan, doc. Mgr. M.A., CSc.Koordinátor projektu:

Get organized! Self-management training for PhD candidates

Číslo projektu:2014-05-15-0001Doba riešenia:1. okt. 2014 - 30. sep. 2015
Vedúci projektu:Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.Koordinátor projektu:Univertität Wien vo Viedni, UK Bratislava

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad).

Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)

Číslo projektu:VEGA 2/0024/14Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.Koordinátor projektu:Luther Daniel CSc., SAV (zodpovedný riešiteľ)

Občianske aktivity (individuálne alebo skupinové) predstavujú jeden z dôležitých faktorov udržateľného rozvoja mesta. Etnologická analýza aktivít v oblasti ochrany historických hodnôt, presadzovania ekologických konceptov,...

Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí - Iniciačný rituál díkšá

Ritual Tradition and Dynamics in India – Initiation Ritual Diksha

Číslo projektu:VEGA 1/0064/14Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Souček, PhD.Koordinátor projektu:

Kultúrna a sociálna diverzita mesta v kontexte udržateľného rozvoja

Cultural and social diversity in towns in the frame of sustainable development

Číslo projektu:VEGA č. 1/0738/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Darulová Jolana, doc. PhDr., CSc.Koordinátor projektu:

Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy

Slovak Society in Cross-National Comparative Research: Before and During the Crisis

Číslo projektu:APVV-0309-11Doba riešenia:2012 - 2015
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Chorvát, M. A., CSc. (za ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:PhDr. Vladimír Krivý, CSc. (Sociologický ústav SAV)

Projekt s pomocou realizácie viacerých modulov prestížneho programu medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP skúma percepciu spoločenských zmien v čase krízy zo strany verejnosti. Štyri moduly výskumu ISSP na tému Zdravie, Rodina,...

Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe (ETNOFOLK)

Číslo projektu:OP CENTRAL EUROPE PROGRAMME No. 3CE296P4Doba riešenia:2011 - 2014
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (za ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, Praha

The folk culture with its centuries old tradition in the regions of Central Europe, extremely rich in forms and genres, not only represents one of the keystones of our cultural identity but also offers substantial potential for sustainable...

Tradičná remeselná výroba ako kultúrnoidentifikačný prvok lokálneho spoločenstva

Traditional handicraft production as a cultural and identification element in a local community

Číslo projektu:VEGA č. 1/0766/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Zdenka Krišková, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Životný štýl a jeho premeny v súčasnej slovenskej spoločnosti

Lifestyle and its variations in the contemporary Slovak society

Číslo projektu:VEGA č. 1/1132/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Chorvát, M. A., CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

7RP: Gender Debate in the European Research Area (GENDERA)

Číslo projektu:SIS-CT-2009-244499Doba riešenia:2010 - 2012
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (za ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:Tudományos és Technológiai Alapítvány (Hungary)

The Partners in the GENDERA initiative strive to make a change to the balance of gender in research organisations in Europe. By raising awareness in a wide cross-section of today's society, GENDERA aims to re-address the balance of gender within...

Dejiny uhoľného baníctva v Juhoslovenskej uhoľnej panve

History of coal mining in South Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0244/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Hospodárske a technické využitie vodných tokov na strednom Pohroní do roku 1918

Economic and technical uses of watercourses in the region of central Hron River basin until 1918

Číslo projektu:VEGA č. 1/0270/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:PhDr. Ján Žilák, CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and Leisure Activities in Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0632/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu: