KURZY POHYBOVEJ PRÍPRAVY V PRÍRODE

Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

    Kurzy pohybovej prípravy v prírode

                                              DONOVALY – chata ŠK UMB                                                  

(V-predmet – 2 kredity)  

Pre študentov denného štúdia UMB


Termíny  kurzov:   1. Turnus: 15.-17. máj 2017, 3 dni, max. 24 štud., vedúci: PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

                                2. Turnus: 22.-24. máj 2017,  3 dni, max. 24 štud., vedúci: PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

Koordinátor:            Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.

Miesto kurzu:          DONOVALY – chata ŠK UMB na Polianke (info na www.sportklub.umb.sk )

Začiatok kurzu:      Prvý deň kurzu príchod na chatu do 10.00 hod.

Ukončenie kurzu:    Posledný deň kurzu v popoludňajších hodinách.     

Program:                 1. Turnus: Kondičný aerobik, Dance aerobik, Country dance

                                2. Turnus:  Hry v prírode, športové hry, aerobic, turistika

 

Podmienky pre udelenie hodnotenia:   Aktívna účasť na  praktických cvičeniach.

Výstroj:                    Športový úbor pre pobyt v prírode, šport. obuv k lopt. hrám a rekreačnú turistiku,

                                 na chatu prezúvky; priniesť OP, preukaz poistenca a preukaz študenta.

Doprava na miesto konania:   Individuálne, pri autobusovej doprave BB - Donovaly a potom peši asi 1 km po asfaltovej cestičke smerom na Polianku (mapa cesty na chatu ŠK UMB na: www.sportklub.umb.sk/chata/kontakty-a-mapa).

Ubytovanie a cena:  Na chate ŠK UMB, 22,-EUR (za kurz, 3 dni/2 noci).

Stravovanie:             Individuálne z prinesených zásob, na chate je k dispozícii kuchynka, možnosť stravovania sa v blízkych penziónoch a hoteloch na Donovaloch.

 

Termín a spôsob záväzného prihlásenia:  Študent sa musí zapísať do registračného systému KTVŠ a zároveň uhradiť (!!!) za ubytovanie 22,-Eur na účet ŠK UMB. V prípade, že ŠK UMB nebude mať platbu do 2 dní po prihlásení sa študenta v registračnom systéme KTVŠ, študent bude z registračného systému vyškrtnutý a na uvoľnené miesto sa bude môcť prihlásiť iný študent. Prihlásenie študenta v registračnom systéme KTVŠ je záväzné a študent  je povinný uhradiť náklady na ubytovanie, v opačnom prípade budú požadované od študenta stornopoplatky!  Uvedené platí aj pri nenastúpení na kurz. V prípade nenaplnenia skupín je možnosť ich zlúčenia.

 

Spôsob platby za ubytovanie: Platbu realizujte výhradne prevodným príkazom na účet ŠK UMB:

Číslo účtu ŠK UMB v SLSP a.s.: IBAN: SK75 0900 0000 0000 5019 0818

Variabilný symbol: uviesť číslo 202

Špecifický symbol:  Váš dátum narodenia v tvare ddmmrrrr (napr. 05081995)

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: Vaše meno, priezvisko a fakultu UMB

Platba poštovou poukážkou nie je možná!

Poznámky:  Odporúčame študentom pripoistiť sa pre prípad úrazu na horách, krádeže a pod.

Na záver:  Prihláseným študentom bude zaslaná pozvánka na kurz s pokynmi. Z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správnu mailovú adresu študenta pri prihlásení sa v registračnom systéme KTVŠ.

Prihlásenie na aktivitu v Univerzitnom registračnom systéme: kliknúť tu

 

Mgr. Jaroslav Popelka, PhD. - vedúci sekcie všeob. Tv KTVŠ FF UMB                                             

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. - prezident ŠK UMB                                                                                

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. - vedúci KTVŠ FF UMB