Postup pri obhajobe bakalárskej práce

Postup pri obhajobách Bc.prác:

 • otvorenie obhajob, predstavenie členov jednotlivých komisií,
 • oboznámenie študentov s postupom pri obhajobe,
 • začatie obhajob jednotlivých prác podľa vopred stanoveného poradia,
 • po ukončení všetkých obhajob spoločné vyhodnotenie
 • začiatok štátnych skúšok

Postup pri samotnej obhajobe študenta:

 1. predseda komisie predstaví študenta ostatným členom komisie
 2. študent predstaví svoju prácu (rozsah max. 10 min.)  odporucanie- hodnotí sa aj prejav preto nečítať, vlastnými slovami zhodnotiť a predstaviť svoju prácu, využiť možnosti prezentácie v power pointe  
 3. prečítajú sa posudky vedúceho a oponenta práce,
 4. diplomant reaguje na hodnotenie z posudkov a zaujme stanovisko k výhradám a hodnoteniu jednotlivých častí posudkov
 5. prečítajú sa otázky z posudkov
 6. diplomant na ne reaguje
 7. po ich zodpovedaní sa otvára diskusia
 8. ukončenie obhajoby