ERASMUS+ mobilita pedagógov - výučba

Erasmus pre učiteľov FF UMB v akademickom roku 2017/2018

Aktualizácia 05. 05. 2017: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 06. 2017 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá).

Aktualizácia 25. 01. 2017: Výsledky výberového konania sú prílohou stránky Erasmus+ výsledky výberových konaní. O konečnom výbere pedagógov na prednáškový pobyt sa rozhodne až začiatkom júna 2017, kedy budeme vedieť objem pridelených finančných prostriedkov.

***

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 20. 01. 2017 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). 

Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB.

Pravidlá:

 • Učitelia, zamestnanci všetci jednotne prefinancované 2 - 3 dni aktivity + cesta (v prípade cesty autom viacerými účastníkmi naraz, cestu preplácame len vodičovi na základe dohody o použití súkromného MV).
 • Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín.
 • Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (zamestnancovi bude poskytnutá UNION poistná kartička FF UMB).
 • Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm Sadzobník grantov je prílohou tejto stránky.
 • Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnej od 1. 6. 2016 (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.
 • Použitie súkromného MV musí byť scvhálené v GD súčasne so schválením ZPC. Vycestovať môžu viacerí učitelia jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému. 

Erasmus pre učiteľov FF UMB v akademickom roku 2016/2017

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 11. 01. 2016 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). 

Aktualizácia 18. 07. 2016: V akademickom roku 2016/2017 bolo na fakultu pridelených 17 530 EUR, uskutočniť sa môže 35 mobilít za účelom prednáškového pobytu. Zoznam učiteľov so schválenými grantami je prílohou tejto stránky.

Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB.

Pravidlá:

 • Učitelia, zamestnanci všetci jednotne prefinancované 3 dni aktivity + cesta (v prípade cesty autom viacerými účastníkmi naraz, cestu preplácame len vodičovi na základe dohody o použití súkromného MV).
 • Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín.
 • Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (zamestnancovi bude poskytnutá UNION poistná kartička FF UMB).
 • Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm Sadzobník grantov je prílohou tejto stránky.
 • Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnej od 1. 6. 2016 (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.
 • Použitie súkromného MV musí byť scvhálené v GD súčasne so schválením ZPC. Vycestovať môžu viacerí učitelia jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému.

Vycestovanie sa schvaľuje v GD na základe žiadosti, ktorej prílohou je potvrdený program výučby podpísaný všetkými troma stranami (vyučujúci, vysielajúca strana, prijímajúca strana).

Pred realizáciou pobytu (na základe týchto dokumentov bude zaslaný vyučujúcemu grant na jeho osobný účet).

 • Program výučby/Teaching programme - povinné.
 • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu zo SAPu – povinné. Príkaz s preddavkom musí pred vycestovaním zamestnanec osobne podpísať na referáte pre ZV FF UMB.
 • Kópia poistenia liečebných nákladov v zahraničí - povinné (FF UMB poskytuje svojim pracovníkom poistnú kartičku UNION, preto si toto poistenie nemusí zamestnanec zabezpečovať sám).
 • Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity, poistenie právnej ochrany – odporúča sa.

Po návrate z pobytu:

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, ktoré obsahuje:

 • Certifikát o potvrdení dĺžky pobytu
 • Cestovné doklady – originál cestovných lístkov (k letenke aj palubné lístky).
 • Potvrdenie o úhrade za ubytovanie (faktúra al. príjmový pokladničný doklad)
 • Správu zo zahraničnej pracovnej cesty po ukončení mobility podľa novej smernice o cestovných náhradách, platnej od 5. 6. 2013.
 • Správa – Výučba učiteľa/ Správa Erasmus - učiteľ vypĺňa on-line na základe doručeného e-mailu.
 • Akékoľvek ďalšie relevantné doklady – iba ak nejaké sú.