Štúdium v zahraničí

Najdôležitejšou etapou medzinárodných vzťahov na našej fakulte bude zavedenie kreditového systému vzdelávania (ECTS) od akademického roka 2001/2002. To dovolí uznávať získané kredity tým, ktorí sa rozhodli začať alebo pokračovať vo svojom štúdiu na rôznych európskych univerzitách a chcú mať možnosť získavať tituly kedykoľvek v priebehu svojich profesijných kariér a z rôznych východiskových pozícií. Študentov chceme nabádať, aby strávili aspoň jeden semester na univerzitách mimo svojej krajiny. Rovnako by malo i viac učiteľov a výskumných pracovníkov pracovať v iných európskych krajinách.

 Národný štipendijný program

 

 

Program celoživotného vzdelávania

Erasmus+

Acia Rakúsko-Slovensko

CEEPUS 

 Fulbright  
 

 

  

 

 Nadácia otvorenej spoločnosti

   
     

 Ponuka stáží – on-line databázy:

· JOE+ (Job Officer Exchange – Leo-Net): https://leonet.joeplus.org/en/

· Eurasmus: http://eurasmus.com/en/

Databáza ponúkaných štipendií v Európe:

· Scholarhipportal: http://www.scholarshipportal.eu/


Študenti odchádzajúci na študijné pobyty do zahraničia (napr. Erasmus+, CEEPUS, Národný štipendijný program, vládne bilaterálne štipendiá, štipendiá prostredníctvom SAIA a pod.)

môžu požiadať o individuány študijný plán (IŠP). Viac informácií nájdete na webovej stránke študijného oddelenia v časti talčivá študijného oddelenia.


Ak uvažujete nad študiijným pobytom v zahraničí, ale máte pochybnosti, či by Vám štipendium uhradilo výdavky, odporúčame nasledujúcu MAPU SVETA ŽIVOTNÝCH NÁKLADOV: http://www.expatistan.com/cost-of-living/index Po kliknutí na konkrétne mesto záujmu zistíte cenu jedla, nájomného, mestskej dopravy a pod.


INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

JAZYKOVÉ TESTY

ŠTIPENDIÁ

I. Vládne bilaterálne štipendiá

Vládne štipendiá vyplývajú z bilaterálnych medzivládnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy uzavretých MŠ SR s partnerskými zahraničnými ministerstvami.

  1. Medzivládne dohody Informácie o existujúcich vládnych štipendiách poskytuje SAIA. Aktuálne ponuky sú v priebehu roka zverejňované aj v rôznych médiách, informácie sú k dispozícii aj na internetovej stránke http://www.saia.sk/
  2. Bilaterálny medzivládny program Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní Akcia Rakúsko-SR je financovaná Spolkovým ministerstvom pre vedu Rakúskej republiky a Ministerstvom školstva SR. Bližšie informácie získate na adrese http://www.saaic.sk
  3. Bilaterálny slovensko-americký medzivládny program Komisia J.W.Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike. Komisia J.W.Fulbrighta udeľuje štipendiá záujemcom o postgraduálny pobyt v USA. Jej programy sú určené absolventom vysokých škôl a výskumným pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o pobyt na vysokej škole v USA v rozsahu max. do 10 mesiacov. Podrobné informácie o jednotlivých programoch a prihlášky získate na adrese: Fulbrightova komisia, Levická 3, 821 08 Bratislava, e-mail: office@fulb.sanet.sk

 II. Štipendiá prostredníctvom SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra - Servisné centrum pre tretí sektor na základe požiadania domácich i zahraničných organizácií administratívne zabezpečuje výber na štipendiá. Informácie o štipendiách SAIA-SCTS pravidelne zverejňuje v Bulletine SAIA, ako aj na internetovej stránke http://www.saia.sk/  

III. Štipendiá univerzitné

Univerzitné štipendiá sú udeľované na základe bilaterálnych dohôd medzi jednotlivými slovenskými a zahraničnými univerzitami, resp. poskytované zahraničnou organizáciou priamo univerzite alebo fakulte na Slovensku. Informácie o existujúcich štipendiách poskytujú zahraničné oddelenia rektorátov jednotlivých univerzít a vysokých škôl. Vysoké školy určujú kritériá výberu a stanovujú podmienky.

IV.  Štipendiá ponúkané zahraničnou univerzitou konkurznou formou

Zahraničná univerzita v rámci svojho štipendijného programu vypisuje štipendiá s definovanými podmienkami pre udelenie štipendia domácim a zahraničným uchádzačom. Študenti sa uchádzajú o získanie univerzitného štipendia na študijný pobyt individuálne. Aktuálne ponuky zverejňuje SAIA-SCTS v Bulletine SAIA. Sú k dispozícii aj na internetových stránkach konkrétnych vysokých škôl.

V.   Štipendiá, resp. finančné príspevky na študijné pobyty v zahraničí, poskytované prostredníctvom rôznych mimovládnych organizácií na Slovensku

  1.  Britská rada (British Council) Poskytuje štipendiá na vypísané študijné a výskumné pobyty vo Veľkej Británii. https://www.britishcouncil.sk/
  2. Open Society Foundation - Nadácia otvorenej spoločnosti .Poskytuje štipendiá vysokoškolským a stredoškolským študentom na študijné pobyty v zahraničí. Informácie o aktuálnych ponukách na štipendijné pobyty vypísané OSF získate na internetovej adrese http://www.osf.sk/
  3. Nadácia Charta 77 Poskytuje cestovné granty na úhradu cestovných nákladov na semináre, stáže alebo štúdium v zahraničí. Vyžaduje sa akceptačný list od pozývajúcej organizácie, resp. zahraničnej vysokej školy alebo univerzity. Bližšie informácie: Nadácia Charta 77, Staromestská 6D, 811 03 Bratislava. http://www.charta77.sk/

 VI.   Štipendiá prostredníctvom multilaterálnych programov

  1. CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií) je multilaterálny program pre strednú a východnú Európu v najširšom ponímaní. Cieľom programu je vytvoriť priestor pre akademickú mobilitu v strednej Európe. Bližšie informácie: http://www.saia.sk/

  2. ERASMUS+ Erasmus je jedným z programov multilaterálneho programu Európskej únie. Cieľom programu je rozvíjanie európskej dimenzie vo vysokoškolskom vzdelávaní. Granty na mobilitu prideľuje Národná kancelária programu na Slovensku jednotlivým univerzitám a vysokým školám. Bližšie informácie: http://www.saaic.sk/

VII.  Štipendiá (finančná podpora) rôznych nadácií v zahraničí

Mnohé zahraničné nadácie udeľujú granty na podporu štúdia zahraničných študentov na základe vlastných kritérií. Bližšie informácie získate v SAIA-SCTS, prípadne si ich môžete vyhľadať v Internete.