Zahraničné pracovné cesty

 TLAČIVÁ:

Zahraničné pracovné cesty:

Zahraničné pracovné cesty doktorandov:

Prijatie zahraničného hosťa:

Použitie súkromného motorového vozidla:

Pobyty v zahraničí (nad 30 dní vrátane):

Legislatíva:

Vycestovanie súkromným MV je povolené len v osobitných prípadoch, ktoré sa posudzujú individuálne. Žiadosť o použitie súkromného MV musí byť schválená v Grémiu dekana v rámci schvaľovania žiadosti o ZPC

LETENKY:

Letenku je možné objednať až vtedy, keď budete mať ZPC schválenú v GD!

Aktuálne od 29. 10. 2016: 

Usmernenie k postupu úhrady leteniek:

 1. Po skončení platnosti rámcovej dohody na zabezpečenie leteniek (28.10.2016) je potrebné,  aby aj naďalej jednotliví žiadatelia, resp. konzultanti zadávali požiadavky na nákup leteniek do systému eProcurement.
 2. Nákup leteniek bude obstarávaný ako samostatný predmet zákazky.  T. z., že v zmysle článku 12 bodu 7 písm. a) Smernice č. 11/2016 bude súčasť UMB obstarávať jednotlivú letenku v určitom čase bez prieskumu trhu.
 3. Pri jej kúpe je potrebné postupovať tak, aby sa prioritne zohľadnili princíp hospodárnosti a efektívnosti a zároveň aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
 4. Nákup letenky je možné začať realizovať až po schválení ZPC v grémiu dekana.

 Po odsúhlasení predmetu zákazky je možné úhradu leteniek vykonať dvomi spôsobmi:

A) Výdavok na letenky je uhrádzaný na základe faktúry – bezhotovostne

 • Zamestnanec si sám nájde najvhodnejšiu letenku. Odovzdá požiadavku na vystavenie objednávky na nákup letenky na ekonomické oddelenie FF UMB (súčasťou požiadavky je aj cena letenky, údaje o lete ako aj fakturačné údaje).
 • Ekonomické oddelenie FF UMB vystaví objednávku a odovzdá ju zamestnancovi, ktorý ju pošle/odovzdá príslušnej cestovnej agentúre/leteckej spoločnosti u ktorej si letenku rezervoval.
 • Daná spoločnosť vystaví faktúru, ktorú FF UMB uhradí tak ako doteraz .

alebo

B) Výdavok na letenky zakúpenej priamo zamestnancom – hotovostne (al. prevodom z účtu zamestnanca)

 • Bankovým prevodom na základe vygenerovanej faktúry, resp. úhradou na základe poskytnutých podkladov (číslo účtu, variabilný symbol, popis  transakcie)
 • Online – prostredníctvom online platobných brán príslušnej banky
 • Platobnou kartou, ktorú akceptuje poskytovateľ služby
 • Hotovostne – úhradou u poskytovateľa služby

Proces zadania ceny letenky do eProcurementu v prípade spôsobov A) a B):

 1. Zamestnanec oznámi sekretárke katedry cenu letenky, ktorá túto cenu bezodkladne zadá do eProcurementu. V prípade nejasností toto konzultuje so zamestnancom zodpovedným za verejné obstarávanie na FF UMB (E. Murínová).
 2. Referentka pre MVaEČ (PhDr. I. Balážová) zadá pri vyúčtovaní ZPC  číslo schválenej zákazky z eProcurementu (pole Užívateľské dáta/Fin.podpora). Suma schválenej hodnoty zákazky je rovnaká ako hodnota letenky zadanej vo vyúčtovaní ZPC.
 3. Výnimku má program Erasmus+, v rámci ktorého sa kúpa letenky nezadáva do eProcurementu.

K vyúčtovaniu ZPC predkladá doklady preukazujúce úhradu leteniek (faktúra, potvrdenie o úhrade - výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe cez internetbanking, potvrdenie o prijatej platbe (pri úhrade v hotovosti). Súčasne k vyúčtovaniu predkladá ďalšie doklady o uskutočnenej leteckej preprave - palubné lístky, letenky, ap.

 V oboch prípadoch je potrebné zabezpečiť, aby suma zadaná v eProcuremente bola zhodná so sumou uhradenou za letenky.