doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo AP história v kombinácii, gestor rozširujúceho štúdia histórie (HiEr), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021)

Telefónne číslo:
048 446 7120
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
120

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:30 - 13:30
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 120
Telefón: 048 446 7120
Email: Miroslav.Kmet@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

 

 

VZDELANIE:

po absolvovaní gymnázia (1978-1982) - v r. 1982-1987 Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

(aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – dejepis, štúdium ukončené s vyznamenaním a Cenou dekana)

 

 

 

PROFESIONÁLNE AKTIVITY:

 

- 1989-1993 hosťujúci učiteľ a lektor slovenského jazyka a literatúry na Slovenskom gymnáziu, všeobecnej škole a kolégiu v Békešskej Čabe (Békéscsaba, Maďarsko)

- 1991-1993 spoluzakladateľ a redaktor metodického časopisu Slovenčinár, zároveň jazykový redaktor ročenky Čabiansky kalendár (Békéscsaba, Maďarsko)

 

 

- od 1991 externý pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (Békéscsaba, Maďarsko)

 

 

- 1993-2004 pedagóg na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici

(28. 3. 2004 ocenenie za pedagogickú činnosť: Ďakovný list predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z príležitosti Dňa učiteľov)

 

 

- od 2004 odborný asistent na Katedre histórie FHV UMB v Banskej Bystrici

- od 2009 člen Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku

- od 2010 docent

 

- člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, člen Slovensko-maďarskej a Slovensko-rumunskej zmiešanej komisie historikov

 

 

 

 

- autor vyše 160 publikačných jednotiek (na Slovensku a v zahraničí - v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Českej republike), z toho 5 monografií

s problematikou dejín dolnozemských Slovákov, dejín historiografie, dejín mlynárstva (včítane genealogického výskumu mlynárskych rodov), dejín školstva a ďalších vybraných tém z národných a regionálnych dejín 19. a 20. storočia, didaktiky dejepisu a s problematikou vyučovania dejepisu, slovenského jazyka a literatúry na tzv. slovenských školách v Maďarsku

 

 

- editor textov starších slovenských historikov z 19. storočia (2 publikácie)

- spoluautor stredoškolských učebníc dejepisu a slovenského jazyka (3)

 

 

 

 

- na Katedre histórie FHV UMB vyučuje predmety: didaktika dejepisu (plus semináre z didaktiky dejepisu a vedenie pedagogickej praxe), moderné trendy vo výučbe dejepisu, historiografia zahraničných Slovákov v 19. a 20. storočí, cirkevné dejiny