Zhromaždenie akademickej obce FF UMB

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie Akademického senátu FF UMB v Banskej Bystrici

spojené so zhromaždením akademickej obce fakulty, ktoré sa bude konať 10. apríla 2017 o 9.00 h v miestnosti F 234 (budova FF UMB, Tajovského 40)

s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice – predseda AS FF UMB
2. Správa o činnosti AS FF UMB v roku 2016 – predseda AS FF UMB
3. Otvorenie fakultnej diskusie o aktualizácii dlhodobého zámeru FF UMB – predseda AS FF UMB
4. Výročná správa o činnosti FF UMB za rok 2016 – dekan FF UMB, prodekani FF UMB
5. Výročná správa o hospodárení FF UMB za rok 2016 – dekan FF UMB, tajomníčka FF UMB
6. Hlavné ciele FF UMB na rok 2017 – dekan FF UMB, prodekan pre rozvoj FF UMB
7. Rozpis dotácie zo ŠR na rok 2017 – dekan FF UMB, tajomníčka FF UMB
8. Návrh rozpočtu vlastných zdrojov FF UMB na rok 2017 – dekan FF UMB, tajomníčka FF UMB
9. Diskusia.

Predpokladaný čas trvania: 3 hodiny.

Zasadnutie senátu bude pokračovať o 13.30 h v zasadačke dekanátu s programom:

10. Kontrola uznesení – predseda AS FF UMB
11. Voľba prvého podpredsedu AS FF UMB – predseda AS FF UMB
12. Informácie z AS UMB – zástupcovia FF v AS UMB
13. Informácie zo ŠP, ŠRVŠ, RVŠ – zástupcovia FF v jednotlivých organizáciách
14. Prerokovanie správy o činnosti AS FF UMB v roku 2016
15. Prerokovanie výročnej správy o činnosti FF UMB za rok 2016
16. Prerokovanie výročnej správy o hospodárení FF UMB za rok 2016
17. Prerokovanie hlavných cieľov FF UMB na rok 2017
18. Prerokovanie rozpisu dotácie zo ŠR na rok 2017
19. Prerokovanie návrhu rozpočtu vlastných zdrojov FF UMB na rok 2017
20. Harmonogram akademického roka FF UMB 2017/2018 – dekan fakulty, prodekan pre pedagogickú činnosť
21. Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku FF UMB – dekan fakulty, prodekan pre rozvoj
22. Prerokovanie akreditačného spisu študijného programu etnológia – história, prvý stupeň VŠ, denná forma – dekan fakulty, prodekan pre pedagogickú činnosť
23. Prerokovanie akreditačného spisu študijného programu etnológia – filozofia, prvý stupeň VŠ, denná forma – dekan fakulty, prodekan pre pedagogickú činnosť
24. Rôzne.

Diskusia v popoludňajšej časti zasadania bude prebiehať v rámci jednotlivých bodov programu.
Predpokladaný čas trvania: 3 hodiny.

Doc. Ivan Jančovič, PhD., v.r.
predseda AS FF UMB