Štátne skúšky v akademickom roku 2016/2017 - usmernenie

Štátne skúšky

v bakalárskych a magisterských študijných programoch

na Filozofickej Fakulte UMB v Banskej Bystrici

v akademickom roku 2016/17

 

 

Štátne skúšky sú záverom bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia. Ich organizácia a priebeh sa riadia najmä týmito rezortnými a univerzitnými legislatívnymi normami:

 • zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 62a a § 63);
 • Študijný poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013 v znení dodatkov č. 1 – 3 (čl. 21 – 23);
 • Študijný poriadok UMB v Banskej Bystrici účinný od 12. mája 2008 v znení dodatkov č. 1 – 4 (čl. 23 – 25);
 • Študijný poriadok FF UMB v Banskej Bystrici v znení dodatku č. 1 pre študentov študijných programov akreditovaných do 31. 12. 2012 (čl. 16 – 18).
 • smernica č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB v Banskej Bystrici v znení dodatku č. 1 z 1. februára 2016;

Realizácia obhajob záverečných prác a štátnych skúšok má systémový charakter so začiatkom v konkrétnom, zrozumiteľnom a úplnom zadaní tém záverečných prác korešpondujúcich s obsahom študijného programu cez časovo organizované a sledované vedenie študenta/ky pri tvorbe záverečnej práce až po jej obhajobu a skúšanie pred komisiou s hodnotením/klasifikovaním.

 1. Za konkrétnu obsahovú podobu štátnej skúšky zodpovedá garant/ka študijného programu a za celkovú prípravu štátnej skúšky zodpovedá vedúci/vedúca katedry.
 2. Priebeh štátnej skúšky riadi a za jej organizáciu a priebeh zodpovedá predseda/predsedníčka komisie pre štátne skúšky.
 3. Ak sa študent/ka prihlási na štátnu skúšku, ale jeho/jej záverečná práca bude klasifikovaná stupňom FX od vedúceho/vedúcej práce, študijné oddelenie odoberie študentovi/študentke prihlásenie z AIS2.
 4. Študent/ka sa môže odhlásiť z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov na základe žiadosti podanej na študijné oddelenie najneskôr v deň konania štátnej skúšky.

 

I

ŠTÁTNE SKÚŠKY V DENNEJ FORME NOVOAKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV (2014)

Vzťahuje sa aj na bakalárske študijné programy xSjAj(PT), xSjFj(PT), xSjNj(PT), xSjRj(PT)

– pôvodne slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii s cudzím jazykom) so začiatkom štúdia pred akademickým rokom 2015/16

 

V uvedených študijných odboroch/programoch dochádza k implementácii záverov komplexnej akreditácie aj do koncepcie štátnych skúšok v súlade s § 51 ods. (3) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

„Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.“

 I.1

Štátnu skúšku v študijných programoch 1. (Bc.) aj 2. (Mgr.) stupňa podľa bodu I okrem magisterských učiteľských študijných programov tvorí jeden predmet:

ZÁVEREČNÁ (BAKALÁRSKA/DIPLOMOVÁ) PRÁCA S OBHAJOBOU.

Toto legislatívne východisko predpokladá realizáciu štátnej skúšky v jeden deň (doteraz aj dva dni).

Obhajoba záverečnej práce pozostáva (1) z prezentácie práce študentom/študentkou, (2) z odpovedí na otázky vedúceho/vedúcej práce a oponenta/oponentky uvedené v ich posudkoch záverečnej práce a (3) z rozpravy (jej obsahom budú odpovede na ďalšie otázky vedúceho/vedúcej práce a oponenta/oponentky a na otázky členov/členiek skúšobnej komisie).

Záverečnú prácu klasifikujú obidvaja posudzovatelia: vedúci/vedúca záverečnej práce a oponent/ka záverečnej práce.

Klasifikácia predmetu štátnej skúšky je výsledným rozhodnutím komisie na jej neverejnom zasadnutí, a to na základe hodnotení záverečnej práce a celkového výkonu študenta/študentky počas obhajoby. Celková klasifikácia štátnej skúšky je identická s klasifikáciou predmetu bakalárska/diplomová práca s obhajobou.

Komisia pre štátne skúšky má štyroch členov, a to zo študijného odboru/programu, z ktorého je obhajovaná záverečná práca.

Za úspešnú obhajobu bakalárskej práce ako predmetu štátnej skúšky získa študent/ka 10 kreditov.

Za úspešnú obhajobu diplomovej práce ako predmetu štátnej skúšky získa študent/ka 20 kreditov.

I.2

Štátna skúška v učiteľských študijných programoch 2. (Mgr.) stupňa podľa bodu I pozostáva z troch predmetov:

1.         DIPLOMOVÁ PRÁCA S OBHAJOBOU,

2.         TEÓRIA A DIDAKTIKA PRVÉHO PREDMETU,

3.         TEÓRIA A DIDAKTIKA DRUHÉHO PREDMETU (ŠPORTOVEJ ŠPECIALIZÁCIE).

 

Katedry zverejnia na svojich webových stránkach tézy z teórie a didaktiky predmetov štátnej skúšky do konca výučbovej časti zimného semestra, t. j. do 17. 12. 2016.

Obhajoba diplomovej práce pozostáva (1) z prezentácie práce študentom/študentkou, (2) z odpovedí na otázky vedúceho/vedúcej práce a oponenta/oponentky uvedené v ich posudkoch diplomovej práce a (3) z rozpravy (jej obsahom budú odpovede na ďalšie otázky vedúceho/vedúcej práce a oponenta/oponentky a na otázky členov/členiek skúšobnej komisie).

Diplomovú prácu klasifikujú obidvaja posudzovatelia: vedúci/vedúca záverečnej práce a oponent/ka diplomovej práce.

Komisia hodnotí/klasifikuje každý predmet štátnej skúšky podľa šesťstupňovej klasifikačnej stupnice. Štátna skúška je úspešne vykonaná, ak jej výsledok je hodnotený niektorým z klasifikačných stupňov od A po E.

Celková klasifikácia štátnej skúšky je výsledným rozhodnutím komisie na jej neverejnom zasadnutí a vypočítava sa ako priemer klasifikácie všetkých predmetov štátnej skúšky. Z takto vypočítaného aritmetického priemeru sa uvádza celkový výsledok štátnej skúšky:

 • Priemer 1,00 – 1,25 – celkový výsledok štátnej skúšky A/výborne.
 • Priemer 1,26 – 1,75 – celkový výsledok štátnej skúšky B/veľmi dobre.
 • Priemer 1,76 – 2,25 – celkový výsledok štátnej skúšky C/dobre.
 • Priemer 2,26 – 2,75 – celkový výsledok štátnej skúšky D/uspokojivo.
 • Priemer 2,76 – 3,00 – celkový výsledok štátnej skúšky E/dostatočne.

Komisia pre štátne skúšky má štyroch členov: dvaja členovia z prvého študijného programu a dvaja členovia z druhého študijného programu.

Za úspešnú obhajobu diplomovej práce ako predmetu štátnej skúšky získa študent/ka 16 kreditov.

Za úspešnú štátnu skúšku z teórie a didaktiky prvého predmetu získa študent/ka 2 kredity.

Za úspešnú štátnu skúšku z teórie a didaktiky druhého predmetu (športovej špecializácie) získa študent/ka 2 kredity.

Za úspešnú štátnu skúšku z teórie a didaktiky telesnej výchovy v jednoodborovom študijnom programe učiteľstva telesnej výchovy získa študent/ka 4 kredity.

 

 

II

ŠTÁTNE SKÚŠKY V DENNEJ FORME ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV SO ZAČIATKOM ŠTÚDIA

PRED AKADEMICKÝM ROKOM 2015/16 A V EXTERNEJ FORME

(podrobne: čl. 17 Študijného poriadku FF UMB v Banskej Bystrici v znení dodatku č. 1 pre študentov študijných programov akreditovaných do 31. 12. 2012)

 

Štátna skúška pozostáva:

1.    z obhajoby záverečnej práce,

2.    z jednej alebo viacerých ďalších častí štátnej skúšky,

t. j. v koncepcii štátnych skúšok sa nič nemení, resp. platí stav po komplexnej akreditácii v roku 2009.

V súlade so Študijným poriadkom FF UMB v Banskej Bystrici v znení dodatku č. 1 pre študentov študijných programov akreditovaných do 31. 12. 2012 („po starom“) sú katedry povinné zverejniť tézy na štátne skúšky na svojich webových stránkach do konca výučbovej časti zimného semestra.