Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

1.        Priezvisko a meno: TUHÁRSKA Zuzana, Mgr., PhD.  

adresa pracoviska: Katedra germanistiky, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,  

č. tel.: 048/446 5114, kl: 5114,

e-mail:   zuzana.tuharska@umb.sk

 

2.        Kvalifikácia:

Absolvent:      Fakulta prírodných a humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: biológia – nemecký jazyk a literatúra, 1995-2000

PhD.:            2009, študijný odbor: 73 19 9 02 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: germanistika, Pedagogická fakulta UK Bratislava

 

 

3.        Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste: učiteľ – odborný asistent od roku 2001

 Pracovný úväzok na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej    Bystrici  predstavuje 100%

       v študijných odboroch:  1.1.1   učiteľstvo akademických predmetov

                                         2.1.35  prekladateľstvo a tlmočníctvo

 

4.        Priebeh doterajšej praxe:

       2001 –             odborná asistentka, Katedry germanistiky FHV UMB Banská Bystrica

       2000 – 2001    odborná asistentka, Ústav cudzích jazykov, TU vo Zvolene

 

 

5.        Vedecko-výskumná činnosť – profil:

       Riešenie projektov výskumu a vývoja:

Zoznam dvoch až piatich najvýznamnejších projektov výskumu a vývoja za celé doterajšie obdobie:

 • VEGA

Číslo projektu: 1/4714/07

 Názov projektu: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

 Doba riešenia: 2007 - 2009

 spoluriešiteľ – doktorand

 

 • VEGA

Číslo projektu: 1/0717/10

Názov projektu: Štylistické princípy tvorby vecných textov a vývojové tendencie pri tvorbe (s prioritným zameraním na administratívne texty Európskej únie)

Doba riešenia: 2010 - 2011

spoluriešiteľ                                                

 

Zoznam dvoch až piatich najvýznamnejších riešených projektov výskumu a vývoja  za posledných päť rokov:                                                                                                    

 • VEGA

Číslo projektu: 1/4714/07

 Názov projektu: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

 Doba riešenia: 2007 - 2009

 spoluriešiteľ – doktorand

 

 • VEGA

Číslo projektu: 1/0717/10

Názov projektu: Štylistické princípy tvorby vecných textov a vývojové tendencie pri           tvorbe (s prioritným zameraním na administratívne texty Európskej únie)

Doba riešenia: 2010 - 2011

spoluriešiteľ                                                

 

       Expertízna a posudzovacia činnosť

Zoznam najvýznamnejších expertíz a posudzovaní vykonaných uchádzačom (podľa vlastného výberu):

Recenzie publikácií pre nakladateľstvo LINGEA s.r.o.:

 • LINGEA (2010) LINGEA nemecko-slovenský slovensko-nemecký šikovný slovník. Bratislava: LINGEA.  ISBN: 9788089323357

(Recenzia publikovaná aj v: Zuzana Tuhárska. 2011. Lingea Šikovný slovník. Recenzia. (S. 128-130). In: Nová filologická revue. Časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. Roč. 3, číslo 2, november 2011. 140 strán. ISSN 1338-0583)

 

 • LINGEA (2007) LINGEA slovensko-nemecký hovorník. Bratislava: LINGEA. ISBN: 8096970380

(Recenzia publikovaná aj v: Zuzana Tuhárska. 2010. Lingea hovorník slovensko-nemecký. Recenzia. (S. 221-222). In: Od textu k prekladu V. Praha, Jednota tlmočníkov a prekladateľov. 225 strán. ISBN 978-80-7374-091-7)

 

6.        Publikačná činnosť:     

a) samostatné vedecké práce a monografie: 2 (100%), 1 (30%)

b) kapitoly vo vedeckých monografiách: 1

c) vedecké štúdie a vedecké články: 16

d) ďalšie knižné práce (vedecká redaktorka): 8                

e) učebnice, učebné texty: 1 (23%), 1 (50%)                   

f) vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy: 0

g) vyriešené projekty: 2                    

h) prednesené referáty a príspevky na domácich konferenciách: 8                

 a zahraničných konferenciách: 2

 

7.    Najvýznamnejšie publikované práce:

a.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác za celé doterajšie obdobie podľa vlastného hodnotenia:

AAA TUHÁRSKA, Zuzana: Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache. Untersucht am eispiel von Texten aus der Biologie. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2011. 235 S. ISBN 978-3-8300-5444-3

AAA TUHÁRSKA, Zuzana: Sémantické a kognitívne aspekty skúmania didakticky zameraného odborného textu z oblasti biológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied. 2010. 60 strán. ISBN 978-80-557-0048-9.

AAA VAJÍČKOVÁ, Mária (30%)/ ĎURICOVÁ, Alena (30%) / KOSTELNÍKOVÁ, Mária (10%) / TUHÁRSKA, Zuzana (30%): Stilistische Prinzipien der Gestaltung administrativer und juristischer Texte. Am Beispiel deutscher, slowakischer und englischer Texte der Europäischen Union. Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2011. 153 strán. ISBN 978-3-933586-88-9

ABD   VAJIČKOVÁ, Mária / ĎURICOVÁ, Alena / TUHÁRSKA, Zuzana 33,3%: Ausgewählte Aspekte der Fachtexte. Univerzita Mateja Bela, FHV, Banská Bystrica, 2009, 110 s. ISBN 978-80-8089-834-8

 

b.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác za posledných päť rokov podľa vlastného hodnotenia:

AAA TUHÁRSKA, Zuzana: Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache. Untersucht am eispiel von Texten aus der Biologie. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2011. 235 S. ISBN 978-3-8300-5444-3

AAA TUHÁRSKA, Zuzana: Sémantické a kognitívne aspekty skúmania didakticky zameraného odborného textu z oblasti biológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied. 2010. 60 strán. ISBN 978-80-557-0048-9.

AAA VAJÍČKOVÁ, Mária (30%)/ ĎURICOVÁ, Alena (30%) / KOSTELNÍKOVÁ, Mária (10%) / TUHÁRSKA, Zuzana (30%): Stilistische Prinzipien der Gestaltung administrativer und juristischer Texte. Am Beispiel deutscher, slowakischer und englischer Texte der Europäischen Union. Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2011. 153 strán. ISBN 978-3-933586-88-9

ABD   VAJIČKOVÁ, Mária / ĎURICOVÁ, Alena / TUHÁRSKA, Zuzana 33,3%: Ausgewählte Aspekte der Fachtexte. Univerzita Mateja Bela, FHV, Banská Bystrica, 2009, 110 s. ISBN 978-80-8089-834-8

 

Najvýznamnejšie ohlasy na vedeckú činnosť:

a.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších ohlasov na svoje práce za celé  doterajšie obdobie podľa vlastného hodnotenia:

 • Citovaný dokument

TUHÁRSKA, Zuzana: Text a jeho postavenie vo vyučovacom procese z hľadiska odbornej komunikácie. (S. 166-171) In: Od textu k prekladu IV. Praha, Jednota tlmočníkov a prekladateľov. 189 strán.ISBN 978-80-7374-090-0

Citované: ĎURICOVÁ, Alena: Pohľad na východiskový text kritickými očami prekladateľa. In: Od textu k prekladu V. Praha 2010, Jednota tlumčníků a překladatelů, s. 52-58.

 

 • Citovaný dokument

AAA TUHÁRSKA, Zuzana: Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache. Untersucht am eispiel von Texten aus der Biologie. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2011. 235 S. ISBN 978-3-8300-5444-3

Citované: BOHUŠOVÁ, Zuzana: Od textu k prekladu VI, s. 24 (2011)

 

 • Citovaný dokument

ABD VAJIČKOVÁ, Mária / ĎURICOVÁ, Alena / TUHÁRSKA, Zuzana 33,3%: Ausgewählte Aspekte der Fachtexte. Univerzita Mateja Bela, FHV, Banská Bystrica, 2009, 110 s. ISBN 978-80-8089-834-8

Citované: BOHUŠOVÁ, Zuzana: O štýle, lexike a gramatike nemeckých odborných textov. In: Nová filologická revue. roč. 1., č. 2, 2009, s. 100 – 101.  ISSN 1338-0583.

 

b.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších ohlasov na svoje práce za posledných päť rokov podľa vlastného hodnotenia:

 • Citovaný dokument

TUHÁRSKA, Zuzana: Text a jeho postavenie vo vyučovacom procese z hľadiska odbornej komunikácie. (S. 166-171) In: Od textu k prekladu IV. Praha, Jednota tlmočníkov a prekladateľov. 189 strán.ISBN 978-80-7374-090-0

Citované: ĎURICOVÁ, Alena: Pohľad na východiskový text kritickými očami prekladateľa. In: Od textu k prekladu V. Praha 2010, Jednota tlumčníků a překladatelů, s. 52-58.

 

 • Citovaný dokument

AAA TUHÁRSKA, Zuzana: Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache. Untersucht am eispiel von Texten aus der Biologie. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2011. 235 S. ISBN 978-3-8300-5444-3

Citované: BOHUŠOVÁ, Zuzana: Od textu k prekladu VI, s. 24 (2011)

 

 • Citovaný dokument

ABD VAJIČKOVÁ, Mária / ĎURICOVÁ, Alena / TUHÁRSKA, Zuzana 33,3%: Ausgewählte Aspekte der Fachtexte. Univerzita Mateja Bela, FHV, Banská Bystrica, 2009, 110 s. ISBN 978-80-8089-834-8

Citované: BOHUŠOVÁ, Zuzana: O štýle, lexike a gramatike nemeckých odborných textov. In: Nová filologická revue. roč. 1., č. 2, 2009, s. 100 – 101.  ISSN 1338-0583.

 

8.        Citácie a ohlasy:

 • doma: 6
 • v zahraničí: 2

 

9.    Počet vedeckých doktorandov: 0

 

10.    Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách

 • členka Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska od r. 2009

 • členka prípravného výboru konferencie: VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Europäische Sprachenvielfalt - Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache? Banská Bystrica, 1. – 4. 9. 2004

 • sekretárka konferencie:  XI. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und der Germanisten der Slowakei „Deutsch für die Zukunft - Zukunft für Deutsch“ Banská Bystrica, 1. - 3. 7. 2012

 • členka prípravného výboru medzinárodných konferencií „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“ október roky 2002 – 2011

 

11.   Iné mimoriadne významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity (podľa vlastného výberu): -

 

12. Pobyty na zahrničných univerzitách a inštitúciách:

 • 2003, Berlín: "Lehrer lernen mehr Deutsch." didakticky smerovaný kurz pre učiteľov nemeckého jazyka (2 týždne)

 • 2004-2005, Salzburg: študijný pobyt na univerzite Paris-Lodron-Universität, Salzburg (5 mesiacov)

 • 2006-2007, Mníchov: študijný pobyt na univerzite Ludwig-Maximilians-Universität, München (12 mesiacov)

 • 2008-2009, Mníchov: študijný pobyt na univerzite Ludwig-Maximilians-Universität, München (6 mesiacov)

 • 2009, Jena: "68. Internationaler Sommerkurs für Germanistik" na univerzite Friedrich-Schiller-Universität, Jena (3 týždne)

 • 2010, Jena: "69. Internationaler Sommerkurs für Germanistik" na univerzite Friedrich-Schiller-Universität, Jena (3 týždne)


13.    Zahraničné a domáce pozvané prednášky a pobyty (podľa vlastného výberu): -

 

14.    Vystúpenia na konferenciách:

a. Najvýznamnejšie vystúpenia na vedeckých a odborných konferenciách doma (podľa vlastného výberu):

 • Vystúpenie na medzinárodnej konferencii „Deutsche Sprache in der Slowakei“, Piešťany, 13.-15. júna 2007

Názov prednášky: Fachsprachliches Verstehen und die Positon der didaktischen Texte (aus dem Bereich Biologie) im Unterricht.

 

 •  Vystúpenie na vedeckom seminári „Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitnéhoštúdia nefilologického zamerania“ 16. júna 2011 vo Zvolene

Názov prednášky: Typológia didakticky orientovaného odborného textu na príklade kategórie modus.

 

 •  Vystúpenie na medzinárodnej konferencii „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe X“, 12.-13. októbra 2011 v Banskej Bystrici

Názov prednášky: Opakovanie ako štýlotvorný činiteľ v textoch Európskej únie.

 

b.   Najvýznamnejšie vystúpenia na vedeckých a odborných konferenciách v zahraničí (podľa vlastného výberu):

 • Vystúpenie na medzinárodnej konferencii „Linguistik-Tage in Prag“ Česká republika, Praha 26.-28. mája 2011, Metropolitní univerzita Praha

Názov prednášky: Adverbiale Angaben in didaktisch angelegten fachsprachlichenTexten und ihre Rolle bei der Informationsvermittlung

 

 • Vystúpenie na medzinárodnej konferencii „Linguistik-Tage in Jena“, Jena, SRN, 24.-26. februára 2009

Názov prednášky: Zu Aspekten der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache am Beispiel von Texten aus der Biologie

 

 

15.              Najvýznamnejšie ocenenia a uznanie vedeckých výsledkov (podľa vlastného výberu): -

 

 

Banská Bystrica 28.9.2012