prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7327, 048 446 6219
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
327

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 15:00
Piatok
-
Vzhľadom na moje početné pracovné cesty prosím kontaktovať ma kvôli konzultácii vopred emailom.

Kde ma nájdete

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Kancelária: 327
Telefón: 048 446 7327, 048 446 6219
Email: alexandra.bitusikova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Alexandra Bitušíková ukončila etnológiu a získala titul PhD na SAV a Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v Ústave vedy a výskumu, neskôr Inštitúte sociálnych a kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (v rokoch 1993 – 2000 ako riaditeľka). V rokoch 2001-2008 pôsobila v Európskej komisii a neskôr v Asociácii európskych univerzít (EUA) v Bruseli, kde sa zaoberala reformami doktorandského štúdia v Európe. V súčasnosti je profesorkou na Katedre sociálnych štúdií a etnológie FF UMB. Jej vedeckým záujmom sú urbánne štúdiá, postsocialistická transformácia v strednej Európe, sociálne hnutia, diverzita, identita, kultúrne dedičstvo a gender. Je autorkou mnohých domácich a zahraničných publikácií a riešiteľkou početných domácich a zahraničných vedeckých projektov (najmä 5RP, 6RP, 7RP a Horizont 2020). Od roku 2012 je národnou delegátkou v Programovom výbore pre socioekonomické a humanitné vedy v 7. Rámcovom programe a Horizonte 2020 (SC6) pri Európskej komisii a od roku 2015 národnou delegátkou v Standing Working Group on Gender in Research and Innovation pri Rade Európskej únie. Od roku 2014 do 2019 bola prorektorkou pre vedu a výskum na UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti je riaditeľkou Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB.

 

 

Alexandra Bitušíková received her PhD in ethnology/ social anthropology from the Slovak Academy of Sciences and Comenius University in Bratislava, Slovakia. Since 1991 she has been working at the Research Institute, later Institute of Social and Cultural Studes of Matej Bel University as a researcher (in 1993-2000 as the Director of the Institute). In 2001-2008 she worked in the European Commission, DG Research, and later in the European University Association in Brussels where she was responsible for the area of doctoral education in Europe. At present she is full professor at the Department of Social Studies and Ethnology  at the Faculty of Arts, UMB. Her research interests include urban studies, post-socialist transformation in Central Europe, social movements, diversity, identity, cultural heritage and gender. She published a number of scientific papers and books and has been participating in many research projects (mainly FP5, FP6,  FP7 and Horizon 2020). Since 2012 she has been a national delegate in the Programme Committee for SSH (SC6) in FP7 and H2020 and since 2015 national delegate in the Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI) at the Council of the EU. She was Vice-Rector for Research at Matej Bel University in 2014-2019. Now she is Director of the University Centre for International Projects at UMB. 

Kontaktný formulár

=