doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5112
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 112

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 11:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny aj podľa dohody (osobne alebo formou emailu).

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K 112
Telefón: 048 446 5112
Email: Alena.Duricova@umb.sk

Oznamy pre študentov

Morfológia nemeckého jazyka - TÉZY

Linguistische Disziplinen. Grammatik und Morphologie. Morphem. Wortarten. Kriterien der Einteilung. Vergleich einiger Linguisten. Verb. Allgemeine Charakteristik. Grammatische Kategorien. Vergleich mit dem Slowakischen. Tempus. Gebrauch der Tempora. Tempus: Präsens. Schwache und starke Konjugation. Tempus: Präteritum. Bildung und Gebrauch. Tempus: Perfekt. Plusquamperfekt. Bildung und Gebrauch. Tempus: Futur I und Futur II. Bildung und Gebrauch. Modus. Allgemeine Charakteristik. Vergleich mit dem Slowakischen. Konjunktiv I. Bildung und Gebrauch. Konjunktiv II. Bildung und Gebrauch. Imperativ. Bildung und Gebrauch. Ersatzformen des Imperativs. Genus verbi. Charakteristik. Vergleich mit dem Slowakischen. Passiv. Bildung und Gebrauch. Infinite Verbformen. Charakteristik und Gebrauch. Modalverben. Charakteristik, Konjugation und Gebrauch. Modalverben – Konjunktiv und Passiv. Semantische Charakteristik der Verben. Vergleich mit dem Slowakischen. Hilfsverben. Charakteristik und Gebrauch. Substantiv. Allgemeine Charakteristik. Grammatische Kategorien. Vergleich mit dem Slowakischen. Genus des Substantivs. Maskulina. Genus des Substantivs. Feminina. Genus des Substantivs. Neutra. Genus des Substantivs. Doppelgenus. Schwanken des Genus. Numerus des Substantivs. Singular. Numerus des Substantivs. Plural. Plural der Fremdwörter. Kasussystem im Deutschen. Vergleich mit dem Slowakischen. Deklination der Substantive. Deklinationsklassen. Deklination der Substantive. Genitiv. Deklination der Eigennamen. (Familien-, Personen- und Vornamen.) Deklination der Fremdwörter. (Geographische Namen.) Deklination der Völkernamen, Abkürzungs- und Kurzwörter. Unterlassung der Deklination. Deklination der Stoffnamen. Deklination substantivierter Adjektive und Partizipien. Deklination der Farb- und Sprachbezeichnungen. Adjektiv. Charakteristik. Grammatische Kategorien. Vergleich mit dem Slowakischen. Deklination der Adjektive. Komparation der Adjektive. Syntaktische Charakteristik und Gebrauch der Adjektive. Artikel. Charakteristik und Gebrauch des Artikels. Vergleich mit dem Slowakischen. Pronomen. Charakteristik, Einteilung, Gebrauch und Vergleich mit dem Slowakischen. Adverb. Charakteristik, Einteilung, Gebrauch und Vergleich mit dem Slowakischen. Numerale. Charakteristik, Einteilung, Gebrauch und Vergleich mit dem Slowakischen.

Profesijná charakteristika

Na Katedre germanistiky FHV UMB pôsobí ako odborná asistentka a zastáva funkciu vedúcej katedry. Vedie prednášky a semináre z morfológie nemeckého jazyka. V rámci výberových seminárov ponúka semináre zamerané na odborný preklad, tlmočenie a jazyk odborného štýlu.

Doktorandské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, v špecializácii germanistika.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje problematike nemeckého odborného jazyka a nemeckého právneho jazyka, jeho lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a textovej rovine. K ďalším aktivitám patrí garantovanie vedeckých konferencií, editorská činnosť a príprava nových študijných programov. Od roku 2006 je členkou redakčnej rady časopisu "Zeitschrift für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft in der Slowakei".

Počas svojho pedagogického pôsobenia absolvovala početné kurzy na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku zamerané na ďalšie vzdelávanie a participovala na viacerých medzinárodných projektoch spojených s pracovným pobytom v zahraničí. K významným aktivitám v odbornej činnosti patrí jej korektorská práca pre European Personnel Selection Office v Bruseli v roku 2003 a 2004 a funkcia prezidentky VII. konferencie Spoločnosti učiteľov a germanistov Slovenska konanej v septembri 2004 v Banskej Bystrici.

Od roku 1981 pracuje ako prekladateľka a tlmočníčka podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch z roku 2004 a od roku 2005 pôsobí ako členka skúšobných komissí pre odbornú skúšku prekladateľa pre jazyk nemecký.