doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Zástupca vedúcej katedry, katedrový koordinátor pre vedu a výskum, ŠVA, sieťové mobility CEEPUS, webstránku a PR

Telefónne číslo:
048 446 5121
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
J007

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:30 - 14:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny platia počas vyučovacej časti LS 2019/20. V prípade, že vám časovo nevyhovujú, je možné dohodnúť si konzultácie v inom čase po predošlej dohode emailom.

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.
Katedra európskych kultúrnych štúdií
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Kancelária: J007
Telefón: 048 446 5121
Email: anton.hrubon@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:

2007 - 2012: bakalárske a magisterské štúdium na FHV UMB v Banskej Bystrici, odbor história

2012 - 2015: doktorandské štúdium na FHV/FF UMB v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny

2015 - rigorózne konanie na FF UMB v Banskej Bystrici, odbor história

Výskumné zameranie:

- spoločensko-politické a kultúrne dejiny Slovenska, Československa a strednej Európy v 20. storočí s dôrazom na obdobie rokov 1918 - 1945 

- európsky fašizmus v komparatívnej perspektíve: fašistické hnutia na Slovensku a v Európe, ich politické aktivity, ideológia a propaganda; politická kultúra a semiotika fašizmu v súčasnosti

- mýtus a kult v historickej a kultúrnej identite súčasnej spoločnosti 

- minority studies: interkultúrne vzťahy a konflikty medzi majoritou a minoritou s užším zameraním na etnické a náboženské aspekty

Publikačná činnosť:

Doteraz približne 170 publikačných jednotiek publikovaných na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a Bielorusku, z toho:

monografie - 7 (5 domáce/2 zahraničné)

kapitoly v monografiách, štúdie, state a materiály vo vedeckých časopisoch a zborníkoch - 59 (39/20), z toho 2 Current Contents (2/0) a 6 Scopus (4/2)  

Úplná personálna bibliografia publikovaných prác tu

Citácie a ohlasy na práce: 135 (98/37)

Aktívna účasť na konferenciách a vedeckých podujatiach: celkovo 38 (20/18)

Štipendiá a ocenenia:

2008, 2009, 2010, 2011, 2013 – mimoriadne štipendiá dekana FHV UMB za reprezentáciu v oblasti vedy a výskumu

2009 – zaradenie internetového časopisu Druhá svetová.sk pod vedením A. Hruboňa do prestížnej medzinárodnej súťaže elektronických médií World Summit Award Global Contest 2009 ako najlepší multimediálny projekt v Slovenskej republike v kategórii e-learning a vzdelávanie

2011 – mimoriadna cena rektorky UMB a bronzová medaila UMB za publikačnú, vedecko-výskumnú a vedecko-organizátorskú činnosť v oblasti histórie Slovenska v 20. storočí

2012 – Cena dekana FHV UMB za najlepšiu diplomovú prácu 

2014 – štipendium Národného štipendijného programu SR (semestrálny výskumný pobyt v Prahe pod záštitou Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, gestor pobytu: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.)

2014 – tvorivé štipendium Literárneho fondu na dokončenie monografie

2015 – štipendium Slovenského historického ústavu v Ríme na výskum v talianskych archívoch 

2015 – štipendium Vzdělávací nadace Jana Husa na výskum v českých a slovenských archívoch a knižniciach

2016 – štipendium Medzinárodného Vyšehradského fondu (semestrálny výskumný pobyt v Prahe pod záštitou Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, gestor pobytu: Mgr. Miroslav Michela, PhD.)

2017 – tvorivé štipendium Literárneho fondu na dokončenie monografie

2017 – Cena rektora UMB za vedeckú a publikačnú činnosť s pamätnou medailou pri príležitosti 25. výročia založenia UMB 

2018 – postdoc štipendium Národného štipendijného programu SR (semestrálny výskumný pobyt v Prahe pod záštitou Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, gestor pobytu: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.)

2018 – štipendium Zentrum für Holocaust-Studien, Institut für Zeitgeschichte, München (výskumný pobyt financovaný European Holocaust Research Infrastructure)

2018 – štipendium Collegium Carolinum, Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei, München (výskumný a prednáškový hosťovský pobyt/CC-Gaststipendium) 

2018/2019 – postdoc štipendium Aktion Österreich - Slowakei, Institut für Osteuropäische Geschichte/Universität Wien (výskumný post-doc pobyt, gestor: Univ. Prof. Dr. Philipp Ther, M.A.)

2019 – štipendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na výskum v nemeckých archívoch a knižniciach (výskumný pobyt, gestor: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel) 

2019 – výskumná subvencia La Fondation pour la Mémoire de la Shoah (Paris), projekt Quest for Cultural Roots of Holocaust in Slovakia: The Making-of Hlinka´s Slovak People´s Party´s Anti-Semitic Ideology (1890s - 1920s) from Transnational Perspective and Its Foreign Inspirations