Konferencie a odborné podujatia

I. Aktívna účasť s referátom

1. Bratislava, 23. 4. 2008 (vedecká konferencia, org. ÚPN, UK)

Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 (Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII.)

Téma príspevku: Partizánske perzekúcie katolíckeho duchovenstva na príklade Liptova

2. Trnava, 20. 4. 2009 (vedecká konferencia, org. ÚPN, TU)

Slovensko medzi Salzburgom a vypuknutím Povstania (Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII.)

Téma príspevku: Ideológia slovenského národného socializmu v dobovej propagande a tlači

3. Banská Bystrica, 14. 10. 2009 (vedecká konferencia, org. Múzeum SNP)

Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939 – 1945

Téma príspevku: Pohľady Alexandra Macha na udalosti a fenomény rokov 1938 – 1945 v optike jeho rukopisnej pozostalosti

4. Banská Bystrica, 25. 3. 2010 (vedecký seminár študentov a doktorandov, org. FHV UMB)

Interdisciplinarita humanitných vied, metóda a jazyk vedeckého výskumu

Téma príspevku: Na margo niektorých metodologických a naratívnych otázok historiografie prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945)

5. Považská Bystrica, 14. 4. 2010 (vedecká konferencia, org. ÚPN, UAD)

Život v Slovenskej republike (Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX.)

Téma príspevku: Vplyv 5. poľnej roty Hlinkovej gardy na život obyvateľov v Krupine a okolí po potlačení Povstania (november – december 1944)

6. Banská Bystrica, 11. 5. 2011 (vedecká konferencia, org. KHI FHV UMB, MSNP, SVÚ SAV)

Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 I.: Veľké udalosti a fenomény rokov 1938 – 1989 v regiónoch Slovenska

Téma príspevku: Formovanie a organizácia Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy na území Pohronskej župy

7. Banská Bystrica, 23. 5. 2012 (vedecká konferencia, org. KHI FHV UMB, ÚPN, MSNP, KHI FF UPJŠ)

Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II.: Osobnosti známe – neznáme

Téma príspevku: Slovenský národný socializmus v koncepciách Štefana Polakoviča a Stanislava Mečiara

8. Nowy Targ /PL/, 10. 11. 2012 (vedecká konferencia, org. Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego)

Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych od starozytności do wspólczesności

Téma príspevku: Hlinkova garda na území severného Slovenska v rokoch 1938 - 1945

9. Bratislava, 28. 1. 2013 (vedecká konferencia, org.: ÚPN)

Gustáv Husák a jeho doba

Téma príspevku: Alexander Mach a komunisti na Slovensku (Sonda do problenatiky)

10. Banská Bystrica, 19. 2. 2013 (vedecký seminár, org. KHI FHV UMB)

Partizáni na Slovensku vo svetle najnovších výskumov

Téma príspevku: Občianska vojna? Partizáni verzus gardisti v rokoch 1944 – 1945

11. Krakov /PL/, 24. 4. 2013 (vedecké sympózium, org. KHI FHV UMB, Spolok Slovákov v Poľsku, Múzeum SNP)

Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 III.: Menšiny v rokoch 1938 – 1989

Téma príspevku: Gardistické represálie voči Židom po vypuknutí Povstania

12. Banská Bystrica, 25. 9. 2013 (vedecká konferencia, org. MSNP, VHÚ, HÚ SAV)

Slovensko v roku 1943: politika, armáda, spoločnosť

Téma príspevku: Hlinkova garda v roku 1943

13. Brno /CZ/, 12. 3. 2014 (vedecká konferencia, org. European Society for History of Law, Moravský zemský archiv, Katedra dějin státu a práva PrF MÚ)

Období nesvobody v letech 1938 – 1945

Téma príspevku: Slovenská otázka v politike Národnej obce fašistickej v rokoch 1938 – 1939

14. Banská Bystrica, 24. 4. 2014 (vedecká konferencia, org. MSNP, HÚSAV, VHÚ)

Slovenské národné povstanie: Slovensko a Európa v roku 1944

Téma príspevku: Domáce režimové bezpečnostno-represívne zložky v podmienkach nemeckej okupácie krajiny (Prípad Slovenska, Maďarska a Talianskej sociálnej republiky)

15. Ostrava /CZ/, 10. 11. 2014 (vedecký seminár, org. FF OU Ostrava, FF MU Brno, FF UMB)

Téma príspevku: „História historikov“. Peripetie historickej komunity na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v rokoch 1954 – 1989

16. Banská Bystrica, 29. 4. 2015 (vedecká konferencia, org. MSNP, VHÚ)

Slovensko v roku 1945

Téma príspevku: Nasadenie poľných jednotiek Hlinkovej gardy v roku 1945

17. Považská Bystrica, 11. 5. 2015 (vedecká konferencia, org. FF UMB, TUAD, Mesto Považská Bystrica)

Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 IV.: Slovensko a Európa v rokoch 1938 – 1989

Téma príspevku: Paralely a špecifiká role domácich milícií v podmienkach nacistickej okupačnej politiky (Komparatívny prehľad)

18. Ostrava /CZ/, 13. 5. 2015 (vedecká konferencia, org. FF OU Ostrava)

Kreativní město

Téma príspevku: Medzi národnou a urbánnou prináležitosťou: Premeny a špecifiká identity obyvateľov mesta Komárno v dynamike 20. storočia

19. Bukurešť /RO/, 4. 9. 2015 (vedecký seminár, org. Slovensko-rumunská komisia historikov, Veľvyslanectvo SR v Bukurešti)

Seminár slovenských a rumunských historikov

Téma príspevku: Komparácia politických režimov na Slovensku a v Rumunsku v období druhej svetovej vojny 

20. Banská Bystrica, 27. 4. 2016 (vedecká konferencia, org. MSNP Banská Bystrica)

Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946

Téma príspevku: "Dole s fašistami!" Vyrovnávanie sa s predstaviteľmi režimov nemeckej sféry vplyvu po druhej svetovej vojne (Komparatívny prehľad)

21. Brno /CZ/, 1. 6. 2016 (vedecká konferencia, org. PrF MU Brno, The European Society for History of Law)

Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes

Téma príspevku: Rabovanie majetku na Slovensku v období nemeckej okupácie (september 1944 – apríl 1945) a jeho právne postihy

22.  Banská Bystrica, 7. 9. 2016 (vedecká konferencia, org. Múzeum SNP, HÚ SAV, Katedra všeobecných dejín FF UK)

Politika antisemitizmu a holokaust v povojnových retribučných procesoch v štátoch Európy 

Téma príspevku: Výpovedná hodnota a limity prameňov retribučnej justície na Slovensku (Netradičné úvahy nad interpretačnými problémami na pozadí jednej kauzy príslušníkov Hlinkovej gardy)

23. Zielona Góra /PL/, 20. 9. 2016 (vedecká konferencia, org. Uniwersytet Zielonogórski)

Doktryny polytyczno-prawne v aspekcie teoretycznym i praktycznym wobec wyzwań wspólczesnosti

Téma príspevku: Od mniejszości uprzywilejowanej do prześladowanej. Sytuacja mniejszości niemieckiej na Słowacji podczas II wojny światowej i w okresie powojennym

24. Nadlak /RO/, 16. 3. 2017 (odborné sympózium, org. Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku)

Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov

Téma príspevku: Národopisná tematika v prácach dolnozemských regionálnych historikov 

25. Nowy Targ /PL/, 21. 4. 2017 (vedecká konferencia, org. Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Nowym Targu, Uniwersytet Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Urzęd Miasta Nowego Targu)

Poznać i zrozumieć. Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy w Europie środkowej. 

Téma príspevku: Český, maďarský a poľský aspekt v slovenských dejinách 20. storočia v slovenských učebniciach dejepisu po roku 1989

26. Banská Bystrica, 26. 4. 2017 (vedecká konferencia, org. Múzeum SNP, VHÚ, Sekcia pre vojenské dejiny SHS)

Slovensko a Európa v roku 1947

Téma príspevku: Budovanie kultu Jozefa Tisa po jeho smrti 

27. Nadlak /RO/, 16. 3. 2018 (vedecká konferencia, org. Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku)

Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov

Téma príspevku: Vzťah evanjelickej a. v. cirkvi k Slovenskej republike 1939 – 1945 a jeho dolnozemské súvislosti 

28. Novi Sad /RS/, 14. 4. 2018 (vedecká konferencia, org. Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade)

Seobe od antike do danas

Téma príspevku: Slovak ethnic group in the process of colonization of the „Lower Land“ / Slovenské etnikum v procese osídľovania Dolnej zeme

29. Budapešť /HU/, 27. 4. 2018 (európsky vedecký kongres, org. COMFAS - International Association for Comparative Fascist Studies, Central European University)

Comparative Fascist Studies and the Transnational Turn

Téma príspevku: Intellectual Origins and Inspirations of Interwar Slovak Fascism

30. Ústí nad Labem /CZ/, 18. 5. 2018 (vedecký seminár, org. Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, Katedra historie FF UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Archiv města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum o.p.s.)

Svět od Jelena a Schichta

Téma príspevku: Aktivity Spolku pre chemickú a hutnú výrobu na Slovensku v rokoch 1938 – 1945

31. Banská Bystrica, 3. 10. 2018 (vedecká konferencia, org. Múzeum SNP, VHÚ Bratislava, HÚ SAV, SHS)

Slovensko 1938: Československo v zovretí mocností (politika, armáda, spoločnosť)

Téma príspevku: Nedokončené revolúcie? Vzťah revolučného nacionalizmu a konzervatívneho autoritarizmu v rodiacej sa "Novej Európe"

32. Stará Lesná, 4. 10. 2018 (vedecká konferencia, org. FF UMB, Spoločenskovedný ústav SAV Košice)

Ozbrojený protikomunistický odpor v strednej a východnej Európe (1944 - 1953)

Téma príspevku: "Dole s boľševikmi!" Plány slovenského ľudáckeho exilu na vojenskú intervenciu voči komunistickému režimu

33. Kremnica, 10. 10. 2018 (vedecká konferencia, org. Archív Kremnica, Mesto Kremnica, ÚPN)

Kremnica v dejinách 20. storočíia

Téma príspevku: "Finis Belli". Fungovanie mocenských štruktúr režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Kremnici počas nemeckej okupácie Slovenska 

34. Alba Iulia /RO/, 16. 10. 2018 (vedecký seminár, org. Academia Română Bucureşti, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia)

Year 1918: A Year of Hope

Téma príspevku: Hospodársko-politické koncepcie strednej a juhovýchodnej Európy po roku 1918 a Slovensko

35. Nadlak /RO/, 22. 3. 2019 (odborné sympózium, org. Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku)

Dolnozemskí Slováci a rok 1918

Téma príspevku: Dolnozemskí Slováci ako objekt záujmu československej zahraničnej politiky v prvých rokoch štátu 

36. Uppsala /S/, 25. - 27. 9. 2019 (európsky vedecký kongres, org. Hugo Valentin Centre/Uppsala University, COMFAS/Central European University)

Fascism and Violence

Téma príspevku: "Thanks to Suffering at Gallows Our Freedom Will Be Reborn": Slovak Political Exile's Imaginations of Jozef Tiso´s Death

37. Bački Petrovac /RS/, 30. 9. - 1. 10. 2019 (odborné sympózium, org. Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci)

100 rokov gymnázia v Petrovci 

Téma príspevku: "V pevnom zväzku s druhou vlasťou". Kultúrne interakcie juhoslovanských Slovákov v kontexte československo-juhoslovanských vzťahov (1918 - 1938) 

38. Banská Bystrica, 15. - 16. 10. 2019 (vedecká konferencia, org. Múzeum SNP)

Slovenské národné povstanie - odkaz pre dnešok

Téma príspevku: "Tá prekliata bystrická vzbura!" Korene, genéza a vývoj protipovstaleckej tradície v slovenskej politickej kultúre 

37. Paríž /FR/, 14. 1. 2020 (vedecké sympózium, org. La Fondation pour la Mémoire de la Shoah)

Téma príspevku: Quest for Cultural Roots of Holocaust in Slovakia: The Making-of Hlinka´s Slovak People´s Party´s Anti-Semitic Ideology (1890s - 1920s) from Transnational Perspective and Its Foreign Inspirations 

 

II. Členstvo v organizačných výboroch

Banská Bystrica, 10. – 11. 5. 2011

Člen organizačného výboru vedeckej konferencie Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 I.: Veľké udalosti a fenomény rokov 1938 – 1989 v regiónoch Slovenska

Ružomberok, 6. 12. 2011

Člen organizačného výboru vedeckého seminára Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888 – 1950). Život, verejné pôsobenie, kontroverzie

Banská Bystrica, 22. – 23. 5. 2012

Člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II.: Osobnosti známe – neznáme

Banská Bystrica, 19. 2. 2013

Člen organizačného výboru vedeckého seminára Partizáni na Slovensku vo svetle najnovších výskumov

Krakov, 24. – 25. 4. 2013

Člen organizačného výboru vedeckej konferencie Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 III.: Menšiny

Považská Bystrica, 11. – 12. 5. 2015

Člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 IV.: Slovensko a Európa v rokoch 1938 – 1989