Projekty, akademické mobility a členstvá v oblasti vedy

I. Účasť grantoch a projektoch

A. Vedecko-výskumné

Projekt VEGA č. 1/0145/12 (realizácia: 2012 – 2014)

Migračné procesy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948: člen riešiteľského kolektívu /vedúci projektu prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc./ 

Projekt VEGA č. 1/0187/14 (realizácia 2014 – 2016)

Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 – 1995: člen riešiteľského kolektívu /vedúci projektu doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD./

Projekt VEGA č. 1/0581/15 (realizácia 2015 – 2017)

Identifikácia a podoby protikomunistického odboja na Slovensku v historickom kontexte krajín bývalého východného bloku: člen riešiteľského kolektívu /vedúci projektu prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc./  

Projekt VEGA č. 1/0655/17 (realizácia 2017 – 2019)

Prienik ideí fašizmu do politickej kultúry Slovenska v 20. – 40. rokoch 20. storočia, ich etablovanie a variácie v kontexte európskeho vývojavedúci projektu doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Projekt VEGA č. 1/0271/18 (realizácia 2018 – 2021)

3. odboj (protikomunistická rezistencia) a jeho identifikácia na konkrétnych historických témach: člen riešiteľského kolektívu /vedúci projektu prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc./

Projekt KEGA č. 002UMB-4/2019 (realizácia 2019 – 2021)

Kultúrne kódy „Novej Európy“ na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 v medzinárodnej komparatívnej perspektíve: vedúci projektu doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. 

B. Vedecko-edukačné

Projekt Visegrad University Studies Grant č. 61500019 (realizácia 2016 – 2018) 

Migration flows from and within the V4 countries and their impact on current identity of the regionvedúci (koordinátor) projektu PhDr. Anton Hruboň, PhD. 

C. Mobilitné

Projekt CEEPUS CIII-SK-1315-01-1819 (realizácia 2018 – 2019)

Shared History of Central Europe (štatút UMBRELLA network): hlavný koordinátor projektu a siete PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Projekt CEEPUS CIII-SK-1315-02-1920 (realizácia 2019 – 2020)

Shared History of Central Europehlavný koordinátor projektu a siete doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

zapojené inštitúcie: Univerzita v Sarajeve (BH), Univerzita Karlova, Praha (CZ), Ostravská univerzita v Ostrave (CZ), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ), Univerzita v Zadare (HR), Univerzita Károlya Esterházyho v Egeri (HU), Čiernohorská univerzita v Podgorici (ME), Sliezska univerzita v Katoviciach (PL), Pontifikálna univerzita Jána Pavla II. v Krakove (PL), Univerzita Babes-Bolyai v Kluži (RO), Univerzita v Novom Sade (RS), Univerzita Primorska v Koperi (SI) 

 

II. Výskumné a prednáškové pobyty v zahraničí

2014 Národný štipendijný program SR: Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (výskumný pobyt, gestor prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.)

2015 Slovenský historický ústav v Ríme/Instituto Storico Slovacco di Roma (výskumný pobyt)

2015/2016 Vzdělávací nadace Jana Husa v Brne (výskumné štipendium)

2016/2017 International Visegrad Fund: Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (výskumný pobyt, gestor Mgr. Miroslav Michela, PhD.)

2017 ERASMUS+: Katedra historie, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (prednáškový pobyt)

2018 Národný štipendijný program SR: Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (postdoktorandský výskumný pobyt, gestor prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.)

2018 European Holocaust Research Infrastructure: Zentrum für Holocaust-Studien, Institut für Zeitgeschichte, München (výskumný pobyt)

2018 CC-Gaststipendium: Collegium Carolinum, Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei, München (výskumno-prednáškový hosťovský pobyt) 

2018/2019 Aktion Österreich - Slowakei: Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien (výskumný post-doc pobyt, gestor Univ. Prof. Dr. Philipp Ther, M.A.)

2019 CEEPUS: Katedra historie, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (prednáškový pobyt)

2019 CEEPUS: Odsek za istoriju, Filozofski fakultet u Novom Sadu (prednáškový pobyt)

2019 ERASMUS+: Katedra historie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (prednáškový pobyt)

2019 Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD): Collegium Carolinum, Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei, München  (štipendium na výskum v nemeckých archívoch a knižniciach, gestor Prof. Dr. Martin Schulze Wessel) 

2019 CEEPUS: Oddelek za zgodovino, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Koper (prednáškový pobyt)

 

III. Členstvá vo vedeckých a redakčných radách časopisov a profesijných organizáciách

CERMOCEHIS - Centre for Modern Central European History / Banská Bystrica, Slovensko - člen (od roku 2016)

Motus in verbo / Banská Bystrica, Slovensko - člen vedeckej rady (od apríla 2016 do októbra 2019)

Acta humanitarica universitatis Saulensis / Šiauliai, Litva - člen redakčnej rady (od apríla 2017)

COMFAS - International Association for Comparative Fascist Studies / člen (od decembra 2017)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja / posudzovateľ projektov všeobecných a bilaterálnych výziev (od roku 2017)

Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov pri Katedre histórie FF UMB / člen (od apríla 2019)