požiadavky a pokyny ŠH - denné štúdium

Pokyny a požiadavky k predmetu ŠPOROVÉ HRY

 

 

Administrácia predmetu

 

Dr. Kollár, ako poverený kogarant predmetu, administruje celý predmet ŠPORTOVÉ HRY:

- uznáva predmet na začiatku ZS,

- podpisuje IŠP na začiatku semestra,

- zapisuje výsledné hodnotenie do AISu a pod.

 

 

Harmonogram vyučovania jednotlivých športových hier letnom semestri v akademickom roku 2020/2021

 

Volejbal: 8.-12., 22.-26.2., 8.-12., 15.-19., 22.-26.3., 12.-16., 26.-30.4.;

Basketbal: 8.-12., 22.-26.2., 8.-12., 15.-19., 29.-31.3., 7.-9., 12.-16., 26.-30.4.;

Hádzaná: 15.-19.2., 1.-5.3., 19.-23.4., 3.-7.5.;

Futbal: 15.-19.2., 1.-5., 22.-26., 29.-31.3., 7.-9., 19.-23.4., 3.-7.5.

 

 

Zameranie obsahu vyučovania predmetu ŠPORTOVÉ HRY

 

Stručná osnova predmetu Športové hry je uvedená v informačnom liste predmetu. Okrem toho majú študenti z:

 • volejbalu – pochopiť zaradenie rozcvičky a pohybových hier do obsahu vyučovacej hodiny (cvičebnej jednotky),
 • basketbalu a hádzanej – pochopiť význam a rozdiely medzi PC, HC, PH a VH (MOF),
  • futbalu – dokázať správne stanoviť obsah a organizáciu nácviku a zdokonaľovania herných činností v zadanej MOF.

 

 

Absencia študentov

 

 • Pre študentov bez IŠP sú akceptované max. 3 absencie z vyučovania počas celého semestra.

 

 • ·       Študent/ka s vopred schváleným IŠP sa zúčastní minimálne na 16 hod. (30%), resp. 32 hod. (60%) z celkového počtu vyučovacích hodín. Odpustenú časť kontaktnej výučby si študent s IŠP doplní formou individuálnych konzultácií s príslušnými vyučujúcimi.

 

 • Po presiahnutí akceptovaných limitov absencie, nebude študentovi - študentke umožnené ďalej pokračovať v predmete ŠPORTOVÉ HRY.

 

 

 

 

Priebežné hodnotenie, opakovanie a ukončenie predmetu

 

 • Hodnotenie zručností a výkonu v hre plus praktický výstup zameraný na nácvik a zdokonaľovanie herných činností s využitím metodicko-organizačných foriem (80%) si bude realizovať každý vyučujúci samostatne, už počas svojho vyučovania „bloku“ športovej hry. Test z pravidiel športových hier (20%) z pravidiel daných športových hier a teórie športových hier bude realizovaný v deviatom týždni výučbovej časti semestra. 

 

 • Z každej športovej hry (zručností, výkon v hre, výstupy) a testu z pravidiel športových hier  je maximálny počet 20 bodov a minimálny počet 13 bodov. Ak z jednej parciálnej časti nezíska študent/ka minimálny počet trinásť bodov, predmet je hodnotený stupňom FX(1).

 

 • Pre uznávanie hodnotení z predmetu Športové hry sa používa nasledovný kódovník: 

A: 20b - 19b, B: 18b-17b, C: 16b, D: 15b-14b, E: 13b, F: 12b a menej.

 

 • V prípade, že študent/ka nezíska z niektorej športovej hry minimálny počet 13 bodov alebo nesplnil niektorú z požiadaviek v rámci danej športovej hry, vyučujúci do AISu priebežné hodnotenie nezapisuje (nechá voľnú kolónku, nezapisuje sa 12,9 a menej bodov).

 

 • Pri opakovaní predmetu ŠPORTOVÉ HRY musí študent/ka požiadať o uznanie hodnotenia z každej športovej hry u toho vyučujúceho, ktorý danú športovú hru vyučuje v príslušnej skupine v aktuálnom akademickom roku.

 

 • Študent/ka, ktorý/á opakuje predmet ŠPORTOVÉ HRY, bude hodnotený/á len z tej športovej hry (športových hier), z ktorej nesplnil požadované podmienky z predchádzajúcich rokov (resp. ktorú mu aktuálny vyučujúci neuznal) a zároveň musí vždy opakovať aj celý test z pravidiel športových hier.

 

 • Študenti, ktorí nesplnia minimálne požiadavky na úspešné absolvovanie niektorej zo športových  hier, resp. testu z pravidiel športových hier, počas výučbovej časti semestra, budú mať možnosť si hodnotenie opraviť v dvoch náhradných termínoch počas obdobia na ukončenie študijných povinností. Tieto termíny budú študentom oznámené na začiatku obdobia na ukončenie študijných povinnosť a budú zverejnené na internete v profile každého jedného vyučujúceho športových hier v časti Oznamy pre študentov, v Moodli v rámci predmetu Športové hry, ako aj na nástenke pri kancelárii.

 

 • V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie na splnenie všetkých uvedených požiadaviek, budú do 30.4.2021 zverejnené na katedrálnej www stránke v oznamoch každého vyučujúceho, v Moodli v rámci predmetu Športové hry, ako aj na nástenkách jednotlivých vyučujúcich, modifikované požiadavky na získanie hodnotenia.

 

Rôzne

 

 • Študenti udržiavajú poriadok v športovej hale a priľahlých priestoroch.
 • Študentom je zakázané na hodinách ŠH nosiť retiazky, hodinky a pod.
 • Študenti na hodinách ŠH používajú čistú a bezpečnú obuv.
 • Študenti dodržiavajú BOZP.

Požiadavky z jednotlivých športových hier a testu z pravidiel športových hier

 

Požiadavky z volejbalu

Preukázať zručnosti z techník odbitia obojručne zhora a zdola, podania zhora a zdola a výskoku na útočný úder (imitácia smeča). Hodnotenie HČJ: Každá technika je hodnotená samostatne maximálne 2 bodmi. Minimálna požiadavka pre úspešné hodnotenie z každej techniky je minimálne 1,3 boda.

 

Preukázať taktické a technické zručností v hre 6:6 podľa pravidiel volejbalu. Hodnotenie hry: Hra je hodnotená maximálne 10 bodmi. Minimálna požiadavka pre úspešné hodnotenie z hry je 6,5 boda.

 

Maximálne je možné zo športovej hry volejbal získať 20 bodov. Pre úspešné ukončenie športovej hry volejbal je potrebné získať minimálne 13 bodov.

 

Požiadavky z basketbalu

Preukázať zručnosti z vedenia lopty (pravá, ľavá paža), zakončenia streľbou po dvojtakte (pravý, ľavý dvojtakt). Hodnotenie HČJ: Každá technika je hodnotená samostatne maximálne 2 bodmi, spolu maximálne 8 bodov. Minimálna požiadavka pre úspešné hodnotenie z každej techniky je minimálne 1,3 boda.

 

Preukázať taktické a technické zručností v hre 5:5 podľa pravidiel basketbalu. Hodnotenie hry: Hra je hodnotená maximálne 12 bodmi. Minimálna požiadavka pre úspešné hodnotenie z hry je 7,8 boda.

 

Maximálne je možné zo športovej hry basketbal získať 20 bodov. Pre úspešné ukončenie športovej hry basketbal je potrebné získať minimálne 13 bodov.

 

Požiadavky z HÁDZANEJ

Preukázať zručnosti z prihrávky od pleca, spracovania lopty, vedenia lopty a streľby v RHČJ. Hodnotenie HČJ: Technická stránka každej HČJ je hodnotená samostatne, maximálne 3 bodmi, spolu maximálne 12 bodmi. Minimálna požiadavka pre úspešné hodnotenie z každej HČJ je minimálne 2 body.

 

Preukázať taktické a technické zručností v hre 6:6 podľa pravidiel hádzanej. Hodnotenie hry: Hra je hodnotená maximálne 8 bodmi. Minimálna požiadavka pre úspešné hodnotenie z hry je 5,2 bodu.

 

Maximálne je možné zo športovej hry hádzaná získať 20 bodov. Pre úspešné ukončenie športovej hry hádzaná je potrebné získať minimálne 13 bodov.

 

Požiadavky z FUTBALU

Hodnotiaca škála žonglovania na ŠH (futbal)

 

ženy:

0 opakovaní:                          0 bodov

1 opakovanie:                       0,5 boda

2 opakovania:                         1 bod

3 opakovania:                       1,5 boda

4 opakovania:                         2 body

5 opakovaní:                         2,5 boda

6 opakovaní:                          3 body

7 opakovaní:                         3,5 boda

8 opakovaní:                          4 body

9 opakovaní:                         4,5 boda

10 až 12 opakovaní:               5 bodov

 

muži:

0 opakovaní:                          0 bodov

1 až 5 opakovaní:                 0,5 boda

6 opakovaní:                          1 bod

7 až 11 opakovaní:               1,5 boda

12 opakovaní:                        2 body

13 až 17 opakovaní:             2,5 boda

18 opakovaní:                        3 body

19 až 23 opakovaní:             3,5 boda

24 opakovaní:                        4 body

25 až 29 opakovaní:             4,5 boda

30 opakovaní:                        5 bodov

 

Praktický výstup zameraný na nácvik a zdokonaľovanie herných činností s využitím metodicko-organizačných foriem.

15 bodov – A

14 bodov – B

13 bodov – C

12 bodov – D

11 bodov – E

10 a menej bodov – FX

 

Maximálne je možné zo športovej hry futbal získať 20 bodov. Pre úspešné ukončenie športovej hry futbal je potrebné získať minimálne 13 bodov.

 

 

POŽIADAVKY Z TESTU Z PRAVIDIEL ŠPORTOVÝCH HIER

Preukázať všeobecné vedomosti z problematiky športových hier a poznania pravidiel z volejbalu, basketbalu, hádzanej a futbalu. Hodnotenie vedomostného testu z pravidiel športových hier: Test obsahuje 20 uzavretých otázok. Maximálne je možné získať 20 bodov.

 

Pre úspešné absolvovanie testu z pravidiel športových hier je potrebné získať minimálne 13 bodov.

 

Ďalšie informácie k predmetu ŠPORTOVÉ HRY sú uvedené v informačnom liste predmetu.

Kontaktný formulár

=