PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048/446 5626
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
07:00 - 14:00
Streda
11:00 - 13:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

PhDr. Andrea Klimková, PhD.
Katedra etiky a aplikovanej etiky
Tajovského 40
974 11 Banská Bystrica
SR

Kancelária: J02
Telefón: 048/446 5626
Email: Andrea.Klimkova@umb.sk

Profesijná charakteristika

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

 

Štúdium a vedecko-pedagogická hodnosť: 

 

Etika - Pedagogika magisterské medziodborové štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2003) (kombinované učiteľské: pedagogika s neučiteľským: etika)

Špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2005)

Rigorózne štúdium (PhDr.) absolvovala na FF PU v Prešove. Obhájená rigorózna práca: Environmentálna výchova v stredných školách košického a prešovského kraja.

Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre etiky a aplikovanej etiky FHV UMB v Banskej Bystrici (KETA) v odbore etika a ukončila ho úspešnou obhajobou DP.

Dizertačná práca: Ekologické poznanie ako cesta k harmónii človeka a Zeme (2011)

 

 

Projekty a výskumné skúsenosti

 

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje teórii a praxi aplikovanej etiky, najmä organizačnej etike v jej praktických perspektívach a intenciách, vo väzbe na nové trendy v edukačných modeloch bioetického poradenstva, ktoré sú realizované najmä v zahraničí.

Výskumným záujmom je aj európska stratégia a koncepcia Vzdelávania pre udržateľný rozvoj (ESD) v kontextoch environmentálnej etiky  a súčasne ,v prienikoch a väzbách na organizačnú etiku, aj vo vzťahu k edukačným modelom profesijnej prípravy poradcov v etike.
V profesijnej etike skúma špecifické subdisciplíny a to ošetrovateľskú etiku, lekársku etiku v perpsketívach dobrej praxe a bioetického poradenstva.


2010 - 2011 zástupkyňa vedúceho riešiteľa projektu KEGA 141-005 UPJŠ – 4/2010 Lekárska etika – kontext a perspektívy (hlav. riešiteľka Ľ. Vladyková)
2014 - 2016 spoluriešiteľka projektu 26110230101 RIFIV: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tvorba a inovácia študijných programov na FF UPJŠ (ESF – Európsky sociálny fond. Riadiaci orgán: MŠ SR)
2016 - 2017 spoluriešiteľka projektu VVGS: Etický kódex zamestnanca UPJŠ v Košiciach. VVGS-2016-250. Riešený
2017 - 2018 vedúca riešiteľka projektu KEGA 001UPJŠ-4/2017. Vysokoškolské vzdelávanie pre udržateľnosť (hodnotové rámce, kompetencie a nástroje pre implementáciu udržateľnosti v edukačnej praxi)
2017 - 2018 spoluriešiteľka projektu VEGA č. projektu 1/0187/16 Post-fundacionalizmus ako perspektíva v (aplikovanej) etike.

 

Členstvo v organizáciách

 

BB CAE - Centrum aplikovanej etiky Banská Bystrica  - členka
Slovenská asociácia životného prostredia SASŽP - členka

EkoSophia - vzdelávacie centrum SASŽP - riaditeľka centra

Európska asociácia životného prostredia EASŽP