PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048/446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 11:15
Streda
11:30 - 12:15
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

PhDr. Andrea Klimková, PhD.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 11 Banská Bystrica
SR

Kancelária: 316
Telefón: 048/446 7316
Email: Andrea.Klimkova@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÝ PROFIL

 

Výučba predmetov

Úvod do etiky

Sociálna etika a etika inštitúcií

Hospodárska etika a etika a globalizácia

Teória aplikovanej etiky

Environmentálna etika

Profesionálne poradenstvo v etike

Organizačná etika a etická expertíza

Spoločenská a etická zodpovednosť organizácií

Etické tréningy

 

Odborná špecializácia

Teória a prax aplikovanej a profesijnej etiky;

Medicínska etika a etika v zdravotníctve

Ekologická a environmentálna etika

Etika vedy a udržateľný rozvoj (transdisciplinárny výskum udržateľného rozvoja)

Akademická etika a etická politika univerzity

 

Štúdium a vedecko-pedagogická hodnosť: 

 

Etika - Pedagogika magisterské medziodborové štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2003) (kombinované učiteľské štúdium: pedagogika s neučiteľským: etika)

Špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2005)

Rigorózne štúdium (PhDr.) absolvovala na FF PU v Prešove. Obhájená rigorózna práca: Environmentálna výchova v stredných školách košického a prešovského kraja.

Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre etiky a aplikovanej etiky FHV UMB v Banskej Bystrici (KETA) v odbore etika a ukončila ho úspešnou obhajobou DP.

Dizertačná práca: Ekologické poznanie ako cesta k harmónii človeka a Zeme (2011)

 

 

Projekty a výskumné skúsenosti

 

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje teórii a metodológii aplikovanej etiky, bioetickým disciplínam: medicínskej etike a etike v zdravotníctve; environmentálnej etike

 

2017 - 2018 vedúca riešiteľka projektu KEGA 001UPJŠ-4/2017. Vysokoškolské vzdelávanie pre udržateľnosť (hodnotové rámce, kompetencie a nástroje pre implementáciu udržateľnosti v edukačnej praxi)
2017 - 2018 spoluriešiteľka projektu VEGA č. projektu 1/0187/16 Post-fundacionalizmus ako perspektíva v (aplikovanej) etike.

2016 - 2017 spoluriešiteľka projektu VVGS: Etický kódex zamestnanca UPJŠ v Košiciach. VVGS-2016-250. Riešený

2014 - 2016 spoluriešiteľka projektu 26110230101 RIFIV: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tvorba a inovácia študijných programov na FF UPJŠ (ESF – Európsky sociálny fond. Riadiaci orgán: MŠ SR)

2010 - 2011 zástupkyňa vedúceho riešiteľa projektu KEGA 141-005 UPJŠ – 4/2010 Lekárska etika – kontext a perspektívy (hlav. riešiteľka Ľ. Vladyková)

 

Členstvo v organizáciách

 

Etická komisia UMB v Banskej Bystrici - členka

Etická komisia FF UPJŠ v Košiciach - externá členka

zástupkyňa FF UMB v Banskej Bystrici v RVŠ SR

Európska asociácia životného prostredia EASŽP - konzultantka na etiku a etickú politiku

 

Kontaktný formulár

=