Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúceho katedry, katedrová referentka pre vedu, koordinátorka sietí CEEPUS

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
143 (1. poschodie)

Konzultačné hodiny

Pondelok
11:30 - 13:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
UTOROK - VVČ

Kde ma nájdete

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 143 (1. poschodie)
Telefón: 048 446 7143
Email: Alica.Kurhajcova@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO - PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

(*1985 v Rimavskej Sobote)

 

VZDELANIE


2004 - 2009 Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - Nemecký jazyk a literatúra - dejepis

2009 - 2012 Fakulta humanitných vied UMB (dnes Filozofická fakulta UMB) v Banskej Bystrici, interné doktorandské štúdium na Katedre histórie v odbore Slovenské dejiny

august 2012 - obhajoba dizertačnej práce "Oslavy ako nástroj manifestácie pamäti v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Lučenci a Rimavskej Sobote (1867 - 1914)" a získanie titulu (PhD.)

 

 

PEDAGOGICKO-VEDECKÉ ZAMERANIE

 

PREDNÁŠKY A SEMINÁRE:

- základy latinského jazyka, historický proseminár, slovenské dejiny 19. storočia, sociálne dejiny Slovenska, miesta pamäti a ich politická inštrumentalizácia v 19. a 20. storočí, problémy novších dejín strednej Európy.

 

 

ZAMERANIE VÝSKUMU:

- politické a kultúrne dejiny "dlhého" 19. storočia (s dôrazom na obdobie dualizmu); nástroje formovania kolektívnej identity a historickej pamäti vo verejnom priestore miest; "druhý" život osobností a historické obrazy v národných historiografiách a dobových prameňoch.

 

 

PROFESIONÁLNE AKTIVITY

a) GRANTY:

 

  • VÝSKUMNÉ GRANTY:

1. 7. 2020 - 30. 6. 2024 APVV-19-0456 Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov (doc. Imrich Nagy, PhD.)

2020 - 2022 KEGA 009UMB-4/2020 Pamäť mesta v historických obrazových prameňoch (zodpovedný riešiteľ projektu: Mgr. Patrik Kunec, PhD.)

2020 - 2021 VEGA č. 1/0639/20 Utečenci na Slovensku. Historická skúsenosť krajiny s utečeneckými vlnami v 20. storočí (zodpovedný riešiteľ projektu: doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.)

2017 - 2018 VEGA č. 1/0612/16 Slovenská spoločnosť a politika v revolúcii 1848/49: očakávania, programy, aktivity, výsledky (vedúci projektu: Prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.)

2014 - 2016 VEGA č. 1/0352/14 Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia (vedúca projektu)

2014 - 2015 VEGA č. 1/0187/14 Kultúrna história, identita, národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 - 1995 (vedúci projektu: doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.)

2013 - VEGA č. 1/0606/11 Historická pamäť a dejiny zahraničných Slovákov v 19. a prvej polovici 20. storočia (vedúci projektu: doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.)

2011 - 2013 VEGA č. 1/0335/11 Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí (vedúci projektu: Prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.)

2011 - 2012 UGA Inštitucionalizovanie kultu Františka Jozefa a Alžbety v mestách Zvolenskej, Novohradskej a Gemersko-malohontskej župy (1867 - 1914) (zodpovedná riešiteľka projektu)

2010 - 2011 UGA Symbolické ovládanie verejného priestoru v mestách Novohradskej a Gemersko-malohontskej župy: Prehľad osláv pamätných dní, výročí a sviatkov (1867 - 1914) (zodp. riešiteľka projektu)

 

  • NEVÝSKUMNÉ GRANTY (vzdelávacie, mobilitné):

od 2017 – CEEPUS CZ-0029 Idea of Europe in European culture, history and politics (koordinátorka siete pre KHi FF UMB; hl. koordinátor Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR)

od 2018 CEEPUS HU-1306 (Umbrella) Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy (koordinátorka siete pre KHi FF UMB; hl. koordinátor: Pázmány Péter Catholic University, Budapešť / Pílišská Čaba)

2014 - 2017 CEEPUS HU-0908 Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy (koordinátorka siete pre KHi FF UMB; hl. koordinátor projektu: Pázmány Péter Catholic University, Budapešť / Pílišská Čaba), ukončený.

január 2013 - jún 2015 ITMS 26110230077: 2.1 Virtuálna univerzita UMB – tvorba výučbového obsahu kurzov a implementácia systému. Projekt Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (Agentúra MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ)

 

 

  • INÉ PROJEKTY (napr. regionálne):

 

2014 - december 2016: Projekt "Hrad Ľupča" 

2011 - 2013: Projekt "Monografia mesta Zvolen"

 

 

b) MOBILITY (výskumné, prednáškové...):

7. - 15. apríl 2018 - Teacher-mobility - CIII-CZ-0029-13-1718 Idea of Europe in European culture, history and politics / prednáškový pobyt na Katedre histórie, FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)

9. - 22. november 2015 - Teacher-mobility - CIII-HU-0908-01-1516 Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy / výskumný a prednáškový pobyt na Katolíckej univerzite P. Pázmáňa v Pílišskej Čabe a v Budapešti

1. marec – 30. jún 2010 - Národný štipendijný program / výskumný pobyt v Maďarsku / Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti (zahr. garant)

 

 

c) ZAHRANIČNÉ KONFERENCIE A WORKSHOPY:

29. - 31. máj 2019: medzinárodný študentský workshop v rámci programu CEEPUS CZ-0029 Current trends in central European research of modern history, politics and culture + míting koordinátorov siete (Olomouc, FF UP)

24.-25. apríl 2019: Archeologie v národním obrození - Národní obrození v archeologii (PNP-Strahov, Praha)

14. november 2018: Na styku monarchií a nových republík. Poliaci, Česi a Slováci v roku 1918 (Sliezska univerzita, Katowice, Poľsko)

5. - 6. október 2017: Symboly doby. Medzinárodný workshop (FF UMB - Historický ústav AV ČR, Vila Lanna, Praha)

13. - 14. október 2015: Regionális identitásvilágok, nemzetépítő törekvések a 19. századi Magyarországon// Regionálne svety identity, snahy o budovanie národa v Uhorsku v 19. storočí. Vedecká konferencia Slovensko-maďarskej komisie historikov (Historický ústav Maďarskej akadémie vied, Budapešť)

28. - 30. máj 2015: Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy. International CEEPUS workshop (Pázmány Péter Catholic University, Esztergom, St. Adalbert Centre)

4. - 6. november 2014: Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa (antropologa) (Universita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ - Uniwersytet Łódzki, Łódź; miesto medzinárodnej konferencie: Toulcův dvůr, Praha 10 - Hostivař)

23. - 24. september 2013: Paměť - historické vědomí - marginalizace - identita (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i.)

6. – 10. december 2010: Mikro- und Makrogeschichte in den Geschichtswissenschaften (Univerzita J. E. Purkyne, Ústí nad Labem)

25. - 26. máj 2010: Studying Overlapping Territories/Canons/Identities: Comparative Perspectives on East Central Europe (Central European University - CEU, Budapešť)
23. – 24. marec 2010: České, slovenské a československé dějiny 20. století V. (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové)

 

 

d) DOMÁCE KONFERENCIE A WORKSHOPY:

22.-23. máj 2019: Starostlivosť o osirelé a sociálne odkázané deti v Uhorsku /Slovensku v období modernizácie (Historický ústav SAV - SHS pri SAV, Bratislava)

21. marec 2019: SNR, slovenská politika v rokoch 1848/49 a ich obraz v maďarskej a nemeckej tlači (SNM-Múzeum Slovenských národných rádv spolupráci s Katedrou histórie FF UMB a Kanceláriou NR SR, Myjava)

9. október 2018: Na hranici dvoch svetov. Vznik Československa a zmeny na lokálnej úrovni 1918/1919 (Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne, Slovensko-maďarská zmiešaná komisia historikov, HÚ SAV, Historický ústav Filozofického výskumného ústavu Maďarskej akadémie vied, SHS; Šamorín)

27. október 2017: Černovská tragédia. Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 110. výročia černovských udalostí (Katedra histórie FF, Katolícka unizverzita v Ružomberku - Mesto Ružomberok, Kultúrny dom v Ružomberku)

24. október 2017: Štefan Moyzes 1797 - 1869. Medzinárodná konferencia pri príležitosti 220. výročia narodenia (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica)

16. - 17. máj 2017: Jozef Miloslav Hurban - Osobnosť v spoločnosti a reflexii (Filozofická fakulta UK v Bratislave)

12. - 13. máj 2015: Ľudovít  Štúr  v premenách  času. Život,  dielo  a doba verzus  historická  pamäť (Historický ústav SAV, Bratislava)

6. jún 2014: Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 1918-1938 (Historický ústav SAV, Bratislava)

24. – 25. november 2011: Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti; Bratislava (Ministerstvo zahraničných vecí SR, Filozofická UPJŠ Košice)

11. november 2011: Oslavy a inscenačné stratégie v období modernizácie (Historický ústav SAV, Bratislava)

27. – 28. september 2011: Stretnutie mladých historikov: Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska (UPJŠ Košice)

22. november 2010: Odborný seminár k príprave monografie: Zvolen – príroda, história a súčasnosť (Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen)

 

 

e) Členstvo v redakciách a profesionálnych spoločnostiach:

 

2019 - dodnes: členka redakčnej rady vedeckého-odborného časopisu Zborník Kysuckého múzea

2018 - dodnes: katedrová koordinátorka siete HU 1306 v rámci programu CEEPUS

2017 - dodnes: katedrová koordinátorka siete CZ-0029 v rámci programu CEEPUS

2014 - 2017: katedrová koordinátorka siete HU 908 v rámci programu CEEPUS

2011 - dodnes: členka Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave

 

 

f) Rôzne:

 

 

26. augusta 2021: diskusia s historikmi v rámci podujatia Leto u Hýroša 2021 (Mestská knižnica, Ružomberok)

 

7. apríla 2021: prednáška pre verejnosť v rámci cyklu Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou na tému Symbolické obsadzovanie verejného priestoru alebo ako sa v období dualizmu oslavovalo (aj) v Banskej Bystrici (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici)

 

30. januára 2020: rozhovor v podcaste "História a my" o Význame a postavení Hradu Ľupča od druhej polovice 19. storočia do konca Veľkej vojny (Rádio Lumen, Banská Bystrica)

 

30. novembra 2019: Odborná prednáška na 11. stretnutí amatérskych genealógov na tému Zo života sirôt medzi múrmi Ľupčianskeho hradu (spolok Geni, Zvolen)

 

3. október 2019: spoluorganizovanie medzinárodnej konferencie Karol Kuzmány v spolupráci so SSM v B. Bystrici a ECAV na Slovensku (Cikkerova sieň Radnica, B. Bystrica)

 

31. január 2019: Uvedenie do života knihy Štefan Moyzes - za života a v pamäti, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

 

11. október 2018: SK DEJINY - Príbeh Slovenska 1848 - Realita a historická pamäť, 2. diel. Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihoch našich dejín (RTVS, Bratislava)

 

marec 2017: Cena dekana FF UMB v Banskej Bystrici za rok 2016 za publikáciu Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 - 1914)

 

3. júl 2017: Vystúpenie v rozhlase na tému Rakúsko-uhorské vyrovnanie (Slovenský rozhlas, Bratislava)

 

20. október 2015: Prednáška na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici pri príležitosti Dní Andreja Kmeťa

 

12. máj 2014: Prezentácia knihy - Remembering the City. A Guide through the Past of Košice (Slovenský inštitút, Budapešť)