Historický proseminár (HiJ), Úvod do štúdia histórie a historický proseminár (UAP)

CIEĽ A OBSAH

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom histórie metodický a metodologický vstup do štúdia histórie formou praktických cvičení v rámci nasledovných tematických okruhov:

 

 1. Úvod: Obsah kurzu, podmienky, literatúra
 2. Čo je história (I.)?
 3. Čo je história (II.)?
 4. Čo je historický prameň?
 5. Práca s historickými prameňmi: Písané a nepísané pramene
 6. Metóda Oral history a jej prínos pre historiografiu
 7. Edícia, edičná technika a edície prameňov
 8. Interdisciplinarita v historickom výskume
 9. Tvorba seminárnej práce a citačná etika
 10. Citačná norma v praxi
 11. Inštitucionalizácia historického výskumu: Pamäťové inštitúcie
 12. Záver: Hodnotenie

   
Absencia: max. 2 vymeškané hodiny (resp. 1 vymeškaná hodina a 1 neodovzdaný referát)

 

 

PODMIENKY ABSOLVOVANIA KURZU

 1. účasť na seminároch
 2. aktívna práca na seminároch
 3. odovzdanie referátov  (neodovzdanie = 1 absencia)
 4. zostavenie seminárnej práce - „Informačného sprievodcu“ po miestnych inštitúciách historického výskumu (z regiónu, mesta, odkiaľ študent pochádza).

 

Vzor referátu a seminárnej práce nájdete tu:  

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-historie/studium-na-khi-ff-umb/vzor-seminarnej-prace.html

 

 

Literatúra

 

A. POVINNÁ LITERATÚRA

 

AVENARIUS, Alexander: Práca historika s dokumentmi minulosti. In: Historická revue, X, 1999, č. 1, s. 28.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Náčrt využitia metódy oral history v spoločenskovedných disciplínach. In: Etnologické rozpravy, 1996, č. 1, s. 24-29.

BLOCH, Marc: Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha : Argo, 2011.

CARR, Edward H.: Co je historie. Praha : Svoboda, 1967.

HOLEC, Roman: Metodika a technika historikovej práce. Ako sa pracuje s prameňmi? In: Dejiny - internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, č. 1/2013. s. 23-46.

KRATOCHVÍL, Viliam: Historický prameň a jeho funkcie vo výučbe dejepisu. In: Historická revue, X., 1999, č. 1, s. 29-30.

LEPETIT, Bernard: Téze o interdisciplinaritě. In: Český časopis historický, 90, 1992, s. 64-71.

LIPTÁK, Ľubomír: Historické pojmy. In: Ako moderne vyučovať dejepis. Ed. Jozef Gál. Banská Bystrica : Metodické centrum, 1997. s. 57-59.

MANNOVÁ, Elena: Oral history a historiografia. In: Etnologické štúdie, 1996, č. 1, s. 31-37.

Text – revue pre humanitné vedy, 1993, č. 1, s. 48-49; 1994, č. 1, s. 105-108; 1994, č. 2, s. 113-119; 1994, č. 3-4, s. 148-152.

VEYNE, Paul: Ako písať o dejinách. Bratislava : Chronos, 1998.

    

 

 

B. ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 

 

ECO, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997.

FORUM HISTORIAE – anketa na tému „Aké dejiny potrebujeme?“In: Forum historiae [online]. Dostupné na:www.forumhistoriae.sk

FERIANCOVÁ, Alena – GLEJTEK, Miroslav (zost.): Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra: UKF v Nitre, 2010.

FRANÇOIS, Étienne: Místa paměti. Lieux de mémoire. Erinnerungsorte. In: Český časopis historický, 107, 2009, č. 3, s. 559-567.

HORSKÝ, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Praha : Argo, 2009.

HROCH, Miroslav a i.: Úvod do studia dějepisu. Praha : SPN, 1985.

KAHN, Norma B.: Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha : Portál, 2001.

KOŽIAK, R. - ŠUCH, J. - ZELEŇÁK, E. (eds.): Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava : Chronos, 2009. 304 s.

KUZMÍKOVÁ, Miriam – JAVOŠOVÁ, Erika: Príspevok k problematike spracovávania stredovekých listín. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. – Bratislava : FFUK, 2002. – roč. XLV, 2002, s. 59-65.

LE GOFF, Jacques: Paměť a dějiny, Praha : Argo, 2007.

LIPTÁK, Ľubomír: Storočie dlhšie ako sto rokov. Bratislava : Kalligram, 2011.

ORSÁG, Petr: Mediální text jako historický pramen – možnosti a limity interpretace, s. 133-142. [online]. Dostupné na internete: www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf.../orsag.pdf

OTČENÁŠOVÁ, Slávka: Oral History ako metóda historického výskumu a jej využitie v praxi. Vysokoškolské učebné texty. Košice : FF UPJŠ, 2015.

STELLNER, František – POLÁČEK, Jaroslav a kol.: Internet nejen pro historiky. Jak hledat a najít. Vyd. Grada, 2003.

 

 

C. EDÍCIE PRAMEŇOV

 

Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. a II. Bratislava : Národné literárne centrum, 1998.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, zv I. - XII., XIV. Bratislava : LIF.