Historický proseminár z novších dejín

 

TÉZY A PODMIENKY ABSOLVOVANIA PREDMETU

 

 

 1.  Chronologické a geografické vymedzenie novovekých dejín – Charakteristika ranonovovekých dejín na základe rozdielov v porovnaní s predchádzajúcim a nasledujúcim obdobím, vybrané dejinné fenomény novovekých dejín (od 16. do 18. storočia) / Kunec

2.   Práca a postavenie historika ranonovovekých dejín – Metodika historikovej práce: výber  problematiky/témy, heuristika prameňov a literatúry, výpisky z literatúry a prameňov, preklady citácií z prameňov a literatúry, možné problémy pri výskume novovekých dejín. Knižnice a knižničné fondy. Práca s vybraným prameňom / Kunec

3.   Stručné predstavenie dejín novovekej historiografie; historiografické smery a školy. Práca s textami konkrétnych historikov danej doby / Kunec

4.   Chronologické a geografické vymedzenie moderných dejín – dejín 19. storočia, ich charakteristika, pojem dlhé 19. storočie, dejinné fenomény obdobia (koniec 18. storočia – 1918). Súčasný výskum 19. storočia / Kurhajcová

5.   Stručné predstavenie dejín historiografie 19. storočia (do roku 1918); historiografické smery, školy a historici. Práca s textami konkrétnych historikov danej doby / Kurhajcová

6.   Možné problémy pri výskume dejín 19. storočia, polemické texty o zapisovaní historických mien, práca s vybranými prameňmi z 19. storočia / Kurhajcová

7.   Periodizácia, vývojové etapy a osobitosti najnovších dejín. Špecifiká dejín Slovenska v 20. storočí. Inštitucionalizácia výskumu dejín 20. storočia / Mičko

8.   Špecifiká a problémy pri výskume dejín 20. storočia (1918 – 1989). Práca s vybraným prameňom. Heuristika prameňov, bibliografia, prehľad základnej literatúry a časopisov / Mičko

9.    Exkurzia do Múzea SNP / Mičko

10.  Pramene k novodobým dejinám. Historická pamäť a pamäťové inštitúcie. Metoda „oral history“. Základné zásady citovania. Plagiátorstvo / Šmigeľ

11.  Práca s vybranými prameňmi. Demonštrácia historickej analýzy a interpretácie / Šmigeľ

12.  Exkurzia do Štátneho archívu v Banskej Bystrici / Šmigeľ, Kunec

13.  Záverečné vyhodnotenie:písomný test a analýza časopisov

 

 

Absencia: max. 3, exkurzie sú povinné.

 

 

Úloha počas semestra: Spracovať profil vybraných vedeckých časopisov určených pre históriu či pomocné vedy historické

 

 

 

Postup: Vyberte si 1 domáci a 1 zahraničný vedecko-odborný časopis určený pre historikov či odborníkov pomocných vied historických. Spracujte profil oboch časopisov z hľadiska ich zamerania, tém, autorov (prispievateľov), kontextu doby ich vzniku a vychádzania atď.

 

Rozsah: 2 – 3 strany na 1 časopis, t. j. spolu max. 6 strán

 

Formálna stránka: Word, riadkovanie 1,5; veľkosť - 12, typ Times New Roman, zarovnanie do bloku; používať odstavce v texte; nerozdeľovať do kapitol (plynulý prechod úvodu, jadra, záveru). Použite poznámkový aparát v texte v prípade, že sa odvolávate na názory a myšlienky autorov analyzovaných článkov.

 

Štýl: analytický, úvahový

 

Termín odovzdania: 12. týždeň výučbovej časti ZS

 

Písomný test: 13. resp. 14. týždeň výučbovej časti ZS

 

 

 

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA:

 

BARTLOVÁ, M. (ed.): Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha 2003.

CROCE, B.: Historie jako myšlení a jako čin. Brno 2006.

HOLEC, R.: „Krátke“ dejiny „dlhého“ storočia. In Historický časopis, roč. 55, 2007, č. 1. s. 75-95.

HORSKÝ, J.: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Praha 2009.

HROCH, Miroslav a i.: Úvod do studia dějepisu. Praha 1985.

IGGERS, G. G.: Dějepisectví ve 20. století. Praha 2002.

KUTNAR, F. – MAREK, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha 2009.

KOVÁČ, D. - HUDEK, A. - HADLER, F.: Vademecum súčasných dejín – Slovensko.

Sprievodca archívmi, výskumnými inštitúciami, knižnicami, spoločnosťami a múzeami. Bratislava – Berlín 2008.

LE GOFF, Jacques: Paměť a dějiny. Praha 2007.

LEDUC, J.: Historici a čas. Koncepcie, otázky, diela. Bratislava 2005.

LIPTÁK, Ľ.: Storočie dlhšie ako sto rokov. Bratislava : Kalligram, 2011.

MAREK, J.: O historizmu a dějepisectví. Praha 1992.

NODL, M. – TINKOVÁ, D. (eds.): Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha 2007.

RAMEŠ, V.: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. Praha 2005.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI.– XII. Bratislava 2004 – 2013.

RYANTOVÁ, M.: Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002.

SKOUPÝ, A.: Texty k obecným dějinám novověku II (1871-1918). Olomouc 1992.

STORCHOVÁ, L. – HORSKÝ, J. a kol.: Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem 2009.

 

LEXIKÓNY:

 

Hroch M. a kol.: Encyklopedie dějin novověku 1492 – 1815. Praha 2005.

 

Pečenka M. a kol.: Encyklopedie moderní historie. Praha 1998.

 

Lexikón svetových dejín. Doplnené 2. vydanie. Bratislava 2001.