Latinský jazyk 1 (LS), 2 (ZS)

"Non scholae, sed vitae discimus".

Seneca ml.
 
TÉZY K PREDMETU LATINSKÝ JAZYK 1, 2
  
 1. Úvod do latinského jazyka: prehľad odbornej literatúry a slovníkov; lingua Latina - jej vývojové fázy a význam; fonológia (abeceda, výslovnosť, prízvuk); precvičovanie výslovnosti.
 2. I. leckia - morfológia a syntax latinského jazyka (terminológia); substantíva I. deklinácie; slovesá III. konjugácie (spoluhláskové kmene, i-kmene); preklad a rozbor viet; pasívum.
 3. II. lekcia - slovesá I. konjugácie; substantíva II. deklinácie; adjektíva I. a II. deklinácie; predložky (s akuzatívom a ablatívom).
 4. Cvičenia /I. a II. lekcia/: slovná zásoba, preklad, rozbor a transformácia viet (z aktíva do pasíva; zo singuláru do plurálu a naopak).
 5. III. lekcia - privlastňovacie zámená; rodové výnimky substantív I. a II. deklinácie; indikatív prézenta, futúra a imperfekta nepravidelného slovesa „esse"; preklad a rozbor viet; privlastňovací datív; opytovacie zámená quis? quid?
 6. Kontrolný test LJ 1 /I. - III. lekcia/; dokončenie prekladu a rozboru viet z III. lekcie.
 7. IV. lekcia - slovesá II. a IV. konjugácie; substantíva III. deklinácie (spoluhláskové kmene); prospechový datív; časový ablatív.
 8. Cvičenia /IV. lekcia/: slovná zásoba, preklad, rozbor a transformácia viet.
 9. Vyhodnotenie predmetu Latinský jazyk 1 (ZS): priebežné hodnotenie (písomný test).

 

 1. V. lekcia - substantíva III. deklinácie (i-kmene); adjektíva III. deklinácie.
 2. Cvičenia /V. lekcia/: slovná zásoba, preklad a rozbor viet.
 3. VI. lekcia - substantíva IV. deklinácie; indikatív imperfekta aktíva a pasíva slovies I. - IV. konjugácie.
 4. Cvičenia /VI. lekcia/: slovná zásoba a gramatické javy, preklad viet.
 5. Kontrolný test LJ 2 /IV. - VI. lekcia/ - priebežné hodnotenie.
 6. VII. lekcia - substantíva V. deklinácie; indikatív futúra I. aktíva a pasíva slovies I. - IV. konjugácie; osobné a zvratné zámená; partitívny genitív.
 7. Cvičenia /VII. lekcia/: slovná zásoba, preklad, rozbor viet, precvičovanie časov slovies.
 8. Vyhodnotenie predmetu Latinský jazyk 2 (LS): skúška (písomný test)

Celkové hodnotenie: plnenie domácich úloh, účasť a aktivita na seminároch, písomný test.

 

Učebný materiál:

 1. NAGY, Imrich: Učebný materiál pre vzdelávací kurz Latinčina. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011.
 2. ŠPAŇÁR, Július - HORECKÝ, Ján: Latinská gramatika. Bratislava : SPN, 1994.
 3. ŠPAŇÁR, Július - HRABOVSKÝ, Jozef: Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník.Bratislava: SPN - Mladé letá, 2012.

Literatúra (výber):

 1. DAŠKOVÁ, Kveta - SLAMOVÁ, Adriena - ORAVEC, Tomáš (Ed.): Latinčina ešte žije... Bratislava : Q111, 2004.
 2. HLUŠÍKOVÁ, Marta: Latinsko-slovenský slovník. Bratislava : Kniha - Spoločník, 2003.
 3. HRABOVSKÝ, Jozef: Večne živé latinské výpovede a citáty. Bratislava : Veda, 1995.
 4. JANOVJAK, Ján - ŠPAŇÁR, Július: Život a literatúra v antickom Ríme. Bratislava : SPN, 1969.
 5. KEPARTOVÁ, Jana: Římané a Evropa. Praha : Karolinum, 2005.
 6. NAGY, Imrich: Náčrt latinskej gramatiky. Banská Bystrica : Filologická fakulta UMB, 1998.
 7. REBRO, Karol: Latinské právnické výrazy a výroky. Praha : Ivo Železný, 1999.
 8. ŠIMON, František: Latinská lekárska terminológia. Martin : Osveta, 1990.
 9. ZACHOVÁ, Jana: Latina pro historiky a archiváře. Praha : ISV nakladatelství, 1994.
 10. IÚVENIS. Commentaríolus nubeculátus latíne scriptus (mesačník)
Vypracovala: Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.