Práca s historickými prameňmi // Rozširujúce štúdium (Žilina)


TÉZY K PREDMETU:

 

  1. Historický prameň - definícia a význam pre prácu historika
  2. Typológia prameňov
  3. Písomné historické pramene
  4. Nepísané historické pramene a Oral history
  5. Heuristika, kritika a interpretácia prameňov
  6. Edícia a edičná technika
  7. Historický prameň ako didaktická pomôcka
  8. Inštitucionalizácia historického výskumu na Slovensku (múzeá, knižnice, archívy a i.)

 

Odporúčaná literatúra:

 

AVENARIUS, Alexander: Práca historika s dokumentmi minulosti. In: Historická revue, X, 1999, č. 1, s. 28.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Náčrt využitia metódy oral history v spoločenskovedných disciplínach. In: Etnologické rozpravy, 1996, č. 1, s. 24-29.

CARR, E. H.: Co je histórie? Praha : Nakladatelství Svoboda, 1967.

FERIANCOVÁ, Alena – GLEJTEK, Miroslav (zost.): Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra: UKF v Nitre, 2010.

FRANÇOIS, Étienne: Místa paměti. Lieux de mémoire. Erinnerungsorte. In: Český časopis historický, 107, 2009, č. 3, s. 559-567.

HORSKÝ, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Praha : Argo, 2009.

HROCH, Miroslav a i.: Úvod do studia dějepisu. Praha : SPN, 1985.

KRATOCHVÍL, Viliam: Historický prameň a jeho funkcie vo výučbe dejepisu. In: Historická revue, X., 1999, č. 1, s. 29-30.

KUZMÍKOVÁ, Miriam – JAVOŠOVÁ, Erika: Príspevok k problematike spracovávania stredovekých listín. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. – Bratislava : FFUK, 2002. – roč. XLV, 2002, s. 59-65.

MANNOVÁ, Elena: Oral history a historiografia. In: Etnologické štúdie, 1996, č. 1, s. 31-37.

ORSÁG, Petr: Mediální text jako historický pramen – možnosti a limity interpretace, s. 133-142. [online]. Dostupné na internete: www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf.../orsag.pdf

 

Edície prameňov:

Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. a II. Bratislava : Národné literárne centrum, 1998.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Bratislava : LIF (I. - XII., XIV. zv.)

 

 

Podmienky pre udelenie kreditov za kurz:

 

1) Účasť na hodine

 

2. Analýza vybraného historického prameňa (písomného, resp. nepísaného) z regiónu (z mesta):

- 1. časť - predstavenie prameňa v kontexte doby a účelu jeho vzniku;

- 2. časť - kladenie otázky prameňu podľa článku V. Kratochvíla

- 3. časť - prameň ako príloha /jeho kópia a miesto uloženia/

- rozsah: cca 2-3 strany.

 


3. Návrh na exkurziu po inštitúciách venujúcich sa historickému výskumu a popularizácie histórie vo Vašom regióne (meste).

a) stručné predstavenie zameranie vybraných inštitúcií (múzeí, archívov, knižníc, galérií a i.)

b) rozvrhnutie exkurzie (cieľová skupina, didaktické pomôcky, časové rozvrhnutie...)

c) použitá regionálna literatúra k téme

Vzor citovania literatúry: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-historie/studium-na-khi-ff-umb/vzor-seminarnej-prace.html

- rozsah: min. 5 - max. 8 strán

 

Termín zaslania oboch vypracovaných úloh: najneskôr do 30. novembra 2019 na e-mail: alica.kurhajcova@gmail.com