Problémy novších dejín strednej Európy

Problémy novších dejín strednej Európy

 

OSNOVA PREDMETU

 

1. Spoločenské pomery a konfliktné body v Habsburskej monarchii počas 1. polovice 19. storočia.
2. Modernizačné tendencie v Habsburskej monarchii počas 1. polovice 19. storočia.
3. Občianska a národná emancipácia počas rokov 1848/49.
4. Modernizačné tendencie v Habsburskej monarchii a Uhorsku počas 2. polovice 19. storočia.

5. Nacionalizmus, fenomén maďarizácie a národnostná otázka v Rakúsko-Uhorsku počas dualizmu.
6. Fenomén volieb a volebného práva v Habsburskej monarchii.

7. Fenomén rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie a formovanie nového geopolitického
usporiadania v strednej Európe s dôrazom na vznik 1. ČSR.
8. Mocenský vzostup nacistického Nemecka v druhej polovici 30. rokov 20. storočia a jeho vplyv
na zmenu štátoprávneho usporiadania stredoeurópskeho priestoru.
9. Problematika vypuknutia druhej svetovej vojny a vznik Slovenského štátu v kontexte
stredoeurópskych dejín.

10. Dôsledky druhej svetovej vojny, sovietizácia strednej Európy a studená vojna.
11. Národnostná otázka a politické presídlenia národov v stredoeurópskom priestore
12. Podoby a prejavy povojnového antisemitizmu v strednej Európe.

 

Záverečné hodnotenie: písomný test

 

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA


1. RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992. Praha, 2012
2. MIČKO, P.: Hospodárska politika Slovenského štátu. Krakov, 2014.
3. MIČKO, P.: Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 – 1945. Banská Bystrica, 2013
4. SZABÓ, Miloslav: Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875 –
1922). Bratislava : Kalligram, 2014.
5. ŠKVARNA, D. a kol.: Kľúčové problémy moderných slovenských dejín. Bratislava: VEDA,
2012.
6. KOLEJKA, Josef: Národy Habsburské monarchie v revoluci 1848 – 1849. Praha:
Nakladatelství Svoboda, 1989.
7. Kolektív autorov: Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
8. KONTLER, László: Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.
9. ŠKVARNA, Dušan: Začiatky moderných slovenských symbolov. Banská Bystrica: FHV UMB,
2004.
10. ŠTAIF, Jiří: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradici a revolúcí 1830 – 1851. Praha:
Dokořán, 2005.
11. Február 1948 a Slovensko. Zost. Ondrej Podolec. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008.