Sociálne dejiny Slovenska

OKRUHY PREDNÁŠOK:

 

 

1. VÝSKUM SOCIÁLNYCH DEJÍN „DLHÉHO“ 19. STOROČIA V SLOVENSKEJ HISTORIOGRAFII - BILANCOVANIE V MINULOSTI A DNES

 

2. VÝVOJ A ZMENY V SOCIÁLNEJ ŠTRUKTÚRE SPOLOČNOSTI UHORSKA A NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V 19. STOROČÍ:

PRECHOD OD STAVOVSKEJ K OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI A SOCIOPROFESÍJNE TRIEDY

 

3. SOCIÁLNA OTÁZKA V EURÓPE A V UHORSKU, ZAČIATKY BUDOVANIA ŠTÁTNEJ SOCIÁLNEJ POLITIKY V MONARCHII A V UHORSKU A JEJ MODERNIZÁCIA NA PRELOME STOROČÍ

 

 

 

PODMIENKY KURZU:

 

- prezentácia rozpracovanej témy počas výučbovej doby ZS: poverpointová prezentácia (povinná)

- súčasťou prezentácie: recenzia na vybranú knihu k téme (len ústne predstavenie obsahu, zdôvodnenie výberu)

- odovzdanie seminárnej práce do príslušného termínu

 

 

NÁVRHY TÉM NA SEMINÁRNU PRÁCU PRE ŠTUDENTOV HISTÓRIE (MGR.):

 

- Život a postavenie šľachty v 19. storočí (resp. osud po roku 1918)

- Život a postavenie roľníka v 19. storočí

- Meštianstvo (stredná mestská vrstva) a jeho životný štýl v 19. storočí

- Vzdelanecká vrstva (inteligencia) v 19. storočí (so zreteľom aj na príslušnosť k národu)

- Život a postavenie robotníkov v 19. storočí

- Podnikateľská vrstva 19. storočia

- Úradnícka (byrokratická) zložka spoločnosti 19. storočia

- Fenomén nazývaný džentry (s využitím dobovej beletrie)

- Okrajové (marginalizované) skupiny spoločnosti 19. storočia

- Fenomén chudoby a žobráctva v 19. storočí

- Ženy v 19. storočí

- Deti v 19. storočí

- Problém vysťahovalectva z určitého regiónu (župy, mesta...)

- Vybraný aspekt mestského / dedinského života v 19. storočí

- Fungovanie vybranej inštitúcie - mikrohistorický výskum (škola, spolok, továreň, obchod...)

- Život v určitom regióne v čase krízy/katastrof (vojny, prírodné živly, hladomor, epidémie...)

 

 

- jazyk seminárnej práce: slovenčina

- použitie minimálne jedného prameňa v práci (povinné)

 

SEMINÁRNA PRÁCA PRE ŠTUDENTOV SHŠ:

 

- možnosť voľného výberu témy a príslušného obdobia (raný novovek, 19. storočie, 20. storočie) a vyhodnotenie jej spracovania v súčasnej (poľskej, českej) historiografii (20. - 21. storočie)

- jazyk seminárnej práce: slovenčina, poľština, čeština

 

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA (VÝBER):

 

KOHÚTOVÁ, Mária – VOZÁR, Jozef: Hospodárske dejiny Slovenska (1526–1848). Bratislava : Veda, 2006.

PODRIMAVSKÝ, Milan et al.: Dejiny Slovenska II., III. Bratislava : Veda, 1987, 1992.

HLAVAČKA, M. - CIBULKA, P. et alii: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014.

KOVÁČ, Dušan a kol.: Na začiatku storočia 1901 – 1914. Bratislava : Veda, 2004.

KOVÁČ, Dušan a kol.: Prvá svetová vojna 1914 - 1918: Slovensko v 20. storočí, 2. zv. Bratislava : Veda, 2008.

KOVÁČ, Dušan a kol.: Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV - Veda, 2015.

KOVÁČ, Dušan a kol.: Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013.

MANNOVÁ, Elena (ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900 – 1989. Bratislava,1998.

MÉSÁROŠ, Július: Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách. Bratislava, 2004.