Témy záverečných prác

 


TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC PRE ŠTUDENTOV BC. A MGR. ŠTÚDIA (všeobecné):

 

1. Oslavy ako nástroj formovania historickej pamäti a kolektívnych identít vo vybraných mestách Uhorska

(národné oslavy, storočnice, slávnostné inštalácie do úradov...)

2. Kult "cudzích" panovníkov, kult národných hrdinov či martýrov v 19. storočí

3. Pomníky ako miesta pamäti (napr. premena verejného priestoru po roku 1918)

4. Historický obraz vybranej udalosti, daného fenoménu či konkrétnej osobnosti v slovenskej kultúre resp. historiografii (do roku 1938)

5. Význam a funkcia vybraného mesta v procese formovania moderných národov v 19. a na začiatku 20. storočia

6. Tlačové procesy s konkrétnymi osobnosťami v období dualizmu

7. Vybrané zahraničné osobnosti a ich reakcia na uhorskú národnostnú politiku, na slovenskú otázku a pod.

8. Reflexia vybraného fenoménu, osobnosti či udalosti na stránkach dobovej tlače, v spomienkovej literatúre, životopisných prácach alebo v cestopisných črtách

9. Fenomén volieb v Uhorsku vo vybranom regióne (volebnom obvode) v období dualizmu

10. Téma "deti", "deti a ich výchova" na stránkach slovenských ženských časopisov (Živena, Dennica...)

11. Biografická sonda do života osobností pôsobiacih/žijúcich v 2. polovici 19. stor. - 1. polovici 20. storočia (napr. v B. Bystrici)

12. Vybrané fenomény, osobnosti, udalosti očami "tých druhých"

13. "Druhý" život vybranej osobnosti, udalosti, fenoménu

14. Obraz/odraz každodennosti, intímnosti, rodinných vzťahov a problémov doby na základe osobnej korešpondencie, zápisníkov, denníkov (ego-dokumentov)

 

 


POZNÁMKA: Keďže uvedené problematiky sa vzťahujú na obdobie 19. storočia a začiatok 20. storočia (resp. medzivojnové obdobie), znalosť maďarského jazyka, resp. nemeckého je v niektorých prípadoch vítaná, v iných nevyhnutná (závisí od jazyka prameňov!). Témy sú orientačné a všeobecne ladené, pre spresnenie názvu práce je nevyhnutná konzultácia so školiteľom. Súčasťou konzultácie je záznam (protokol) o zadaných úlohách s termínmi.