Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, katedrová rozvrhárka, koordinátorka prekladateľskej a tlmočníckej praxe

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
151

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:30 - 11:30
Utorok
-
Streda
09:00 - 09:45
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie prebiehajú osobne alebo na platforme MS Teams. Presný termín je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom.

Kde ma nájdete

Mgr. Anita Račáková, PhD.
Katedra slovanských jazykov
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 151
Telefón: 048 446 5051
Email: Anita.Racakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

2000 PhD. v odbore slavistika - slovanská filológia; téma dizertačnej práce: Slovensko - poľské jazykové kontakty (ich odraz na syntaktickej rovine spišských goralských nárečí)

1997 ukončenie vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, odbor: slovenský jazyk a litetatúra – slavistika

 

Priebeh doterajšej praxe

1997 – 2000 interná doktorandka v Slavistickom kabinete SAV v Bratislave

2000 vedecká pracovníčka v Slavistickom kabinete SAV v Bratislave

od r. 2000 - odborná asistentka na Katedre slovanských jazykov FiF UMB/FHV UMB/FF UMB


Pedagogická činnosť

V súčasnosti sú ťažiskom pedagogickej činnosti predmety vyučované v rámci študijných programov poľský jazyk a kultúra a poľský jazyk a kultúra v kombinácii (odbor PaT).

 

Bakalársky stupeň - Prekladový seminár 2 - 3, Konzekutívne tlmočenie 1 - 2; Propedeutické tlmočnícke cvičenia (PJ - SJ), Preklad odborných textov (PJ - SJ), Preklad v cestovnom ruchu (PJ - SJ), Konzekutívne tlmočenie (PJ - SJ), Preklad úžitkových textov (PJ - SJ)

 

Magisterský stupeň - Tlmočnícky seminár (PJ - SJ), Prekladový seminár pre polonistov, Základy poľsko - slovenskej porovnávacej terminológie a terminografie, Preklad ekonomických textov (PJ - SJ), Preklad vedeckých a technických textov (PJ - SJ), Preklad právnych textov (PJ - SJ), Cvičenia z tlmočníckej notácie (PJ - SJ), Tlmočenie 1 - 2 (PJ - SJ), Seminár z odborného prekladu (PJ - SJ), Tlmočenie mediálnych textov (PJ - SJ), Terminologický seminár z poľského jazyka, Cvičenia z konferenčného tlmočenia (PJ - SJ)

 

Vedecko - výskumná činnosť

K hlavným oblastiam výskumu patria: slovensko - poľský porovnávací výskum odborného jazyka a odbornej komunikácie, teória a didaktika odborného preklad a odbornej komunikácie, interkultúrna komunikácia, slovensko-poľský porovnávací výskum terminológie.

 

Granty a projekty

 

VEGA 2/6003/21 Slovensko-poľské pomedzie. Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia, členka riešiteľského kolektívu a v poslednom roku vedúca projektu. Doba riešenia: 1999 - 2001.

 

VEGA 1/9348/02 Slovensko-poľské pomedzie. Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia, vedúca riešiteľského kolektívu do r. 2003. Doba riešenia: 2002 - 2004.

 

VEGA 1/4736/07 Slovanské literatúry 20. storočia. Dialóg kultúr, jazykov a areálu, členka riešiteľského kolektívu. Vedúca projektu: doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD., doba riešenia: 2008 ‒ 2010.

 

VEGA 1/0322/13 Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie, členka riešiteľského kolektívu. Vedúca projektu: doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD., doba riešenia: 2013 – 2015.

 

VEGA 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte, v translácii, členka riešiteľského kolektívu. Vedúca projektu: PhDr. Anita Huťková, PhD., doba riešenia: 2016 ‒ 2018.

 

 

 

Národný program vzdelávania IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnosti štátu. Aktivita 2. 3. Jazykové vzdelávanie – „Poľský jazyk“, gestorka aktivity. Zodp. riešiteľ: Ministerstvo vnútra SR. Cieľová skupina: telefonickí operátori tiesňovej linky 112. Doba realizácie aktivity: január 2014 ‒ máj 2015.

 

Vyšehradský projekt č. 11520017 ‒ Dwujęzyczne narzędzia językowe dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego (część 1)/Dvojjazyčné lingvistické nástroje pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí (1. časť), koordinátorka projektu za FF UMB. Koordinátorka projektu: dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline. Doba riešenia: október 2015 ‒ marec 2016.

 

 

Členstvo v organizačných výboroch konferencií

 

1. Spoluorganizátorka medzinárodnej vedeckej konferencie Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy. Banská Bystrica, FHV UMB,  24. 4. – 25. 4. 2008.

2. Hlavná organizátorka medzinárodného odborného seminára Poľsko-slovenský medzikultúrny dialóg. Banská Bystrica, KSJ FHV UMB a Centrum poľského jazyka a kultúry,  12. 11. 2012.

3. Predsedníčka organizačného výboru medzinárodnej konferencie Język w kulturze, kultura w języku/Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku. Banská Bystrica, FHV UMB ‒ Spoločnosť Bristol ‒ Poľský inštitút v Bratislave,  9. 4. – 10. 4. 2013. ‒ poverenie Spoločnosti Bristol na organizovanie podujatia.

4. Členka organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Slovanské jazyky v procese premien (Języki słowiańskie w procesie przemian). Banská Bystrica, FF UMB, 15. a 16. 6. 2015.

 

Členstvo v orgánoch a organizáciách

 

1998 – 2000                                   členka jazykového odboru Matice slovenskej

2001 – 2002                                   členka Komisie pre vedu a výskum FiF UMB

november 2006 – august 2007           členka Edičnej komisie FiF UMB

január 2007 – august 2007                členka Komisie pre medzinárodné vzťahy a projektovú spoluprácu FiF UMB

september 2007 – február 2008           členka Komisie pre zahraničné vzťahy FHV UMB

od 18. júna 2013 ‒ doteraz                členka Stowarzyszenia Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego

október 2013 ‒ apríl 2015                 členka AS FF UMB

apríl 2016 ‒ doteraz                         členka Komisie pre zahraničné vzťahy FF UMB

 

Ocenenia a vyznamenania

2000 osobitné heslo v personálnej bibliografii slovenských slovakistov a slavistov Slovenskí jazykovedci

 

 

Ďalšie aktivity

 

ECTS koordinátorka pre študijný program poľský jazyk a kultúra

katedrová koordinátorka pre ERASMUS

rozvrhárka pre študijný program poľský jazyk a kultúra