Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre vzdelávanie

Telefónne číslo:
048 446 7423, 048 446 5062
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F023, K162

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:40 - 11:2013:00 - 13:40
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie prebiehajú osobne alebo v odôvodnených prípadoch na platforme MS Teams. Presný termín je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom.

Kde ma nájdete

Mgr. Anita Račáková, PhD.
Katedra slovanských jazykov
Tajovského Tajovského
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: F023, K162
Telefón: 048 446 7423, 048 446 5062
Email: Anita.Racakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

2000 PhD. v odbore slavistika - slovanská filológia; téma dizertačnej práce: Slovensko - poľské jazykové kontakty (ich odraz na syntaktickej rovine spišských goralských nárečí)

1997 ukončenie vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, odbor: slovenský jazyk a litetatúra – slavistika

 

Priebeh doterajšej praxe

1997 – 2000 interná doktorandka v Slavistickom kabinete SAV v Bratislave

2000 vedecká pracovníčka v Slavistickom kabinete SAV v Bratislave

od r. 2000 - odborná asistentka na Katedre slovanských jazykov FiF UMB/FHV UMB/FF UMB

od r. 2019 - vedúca Katedry slovanských jazykov FF UMB


Pedagogická činnosť

V súčasnosti sú ťažiskom pedagogickej činnosti predmety vyučované v rámci študijných programov ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii).

 

Bakalársky stupeň - úvod do štúdia jazyka, úvod do prekladu a tlmočenia, slovenčina pre rusistov 1, 2, základ poľštiny

 

Magisterský stupeň - základ poľského jazyka

 

Vedecko - výskumná činnosť

K hlavným oblastiam výskumu patria: slovensko - poľský porovnávací výskum odborného jazyka a odbornej komunikácie, teória a didaktika odborného preklad a odbornej komunikácie, interkultúrna komunikácia, slovensko-poľský porovnávací výskum terminológie.

 

Granty a projekty

 

VEGA 2/6003/21 Slovensko-poľské pomedzie. Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia, členka riešiteľského kolektívu a v poslednom roku vedúca projektu. Doba riešenia: 1999 - 2001.

 

VEGA 1/9348/02 Slovensko-poľské pomedzie. Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia, vedúca riešiteľského kolektívu do r. 2003. Doba riešenia: 2002 - 2004.

 

VEGA 1/4736/07 Slovanské literatúry 20. storočia. Dialóg kultúr, jazykov a areálu, členka riešiteľského kolektívu. Vedúca projektu: doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD., doba riešenia: 2008 ‒ 2010.

 

VEGA 1/0322/13 Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie, členka riešiteľského kolektívu. Vedúca projektu: doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD., doba riešenia: 2013 – 2015.

 

VEGA 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte, v translácii, členka riešiteľského kolektívu. Vedúca projektu: PhDr. Anita Huťková, PhD., doba riešenia: 2016 ‒ 2018.

 

VEGA 1/0118/17 Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext, zástupkyňa vedúcej projektu. Vedúca projektu: doc. Viktória Liashuk, CSc., doba riešenia: 2017 ‒ 2019.

 

APVV-21-0198 Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí, členka riešiteľského kolektívu. Vedúca projektu: prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., doba riešenia: 2022 ‒ 2026. 

 

 

 

 

Národný program vzdelávania IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnosti štátu. Aktivita 2. 3. Jazykové vzdelávanie – „Poľský jazyk“, gestorka aktivity. Zodp. riešiteľ: Ministerstvo vnútra SR. Cieľová skupina: telefonickí operátori tiesňovej linky 112. Doba realizácie aktivity: január 2014 ‒ máj 2015.

 

Vyšehradský projekt č. 11520017 ‒ Dwujęzyczne narzędzia językowe dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego (część 1)/Dvojjazyčné lingvistické nástroje pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí (1. časť), koordinátorka projektu za FF UMB. Koordinátorka projektu: dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline. Doba riešenia: október 2015 ‒ marec 2016.

 

Vyšehradský projekt č. 21910111 ‒ Perspectives of V4 Translation Studies, členka riešiteľského kolektívu. Koordinátorka projektu: doc. Simona Kolmanová, PhD., Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha. Doba riešenia: marec 2019 ‒ marec 2020.

 

Vyšehradský projekt č. 22020071 ‒ Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje / The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC], členka riešiteľského kolektívu. Koordinátorka projektu: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Doba riešenia: október 2020 - september 2023.  

 

 

Členstvo v organizačných výboroch konferencií

 

1. Spoluorganizátorka medzinárodnej vedeckej konferencie Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy. Banská Bystrica, FHV UMB,  24. 4. – 25. 4. 2008.

2. Hlavná organizátorka medzinárodného odborného seminára Poľsko-slovenský medzikultúrny dialóg. Banská Bystrica, KSJ FHV UMB a Centrum poľského jazyka a kultúry,  12. 11. 2012.

3. Predsedníčka organizačného výboru medzinárodnej konferencie Język w kulturze, kultura w języku/Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku. Banská Bystrica, FHV UMB ‒ Spoločnosť Bristol ‒ Poľský inštitút v Bratislave,  9. 4. – 10. 4. 2013. ‒ poverenie Spoločnosti Bristol na organizovanie podujatia.

4. Členka organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Slovanské jazyky v procese premien (Języki słowiańskie w procesie przemian). Banská Bystrica, FF UMB, 15. a 16. 6. 2015.

5. Členka organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 20. výročia založenia polonistiky na UMB Štýl ako výskumný nástroj v synchrónii a diachrónii slovanských jazykov. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 24. ‒ 25. 10. 2017.

6. Členka organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext. Banská Bystrica, Filozofická fakulta UMB, 20. 3. 2019.

 

 

Členstvo v orgánoch a organizáciách

 

1998 – 2000                                   členka jazykového odboru Matice slovenskej

2001 – 2002                                   členka Komisie pre vedu a výskum FiF UMB

november 2006 – august 2007       členka Edičnej komisie FiF UMB

január 2007 – august 2007             členka Komisie pre medzinárodné vzťahy a projektovú spoluprácu FiF UMB

september 2007 – február 2008      členka Komisie pre zahraničné vzťahy FHV UMB

od 18. júna 2013 ‒ doteraz              členka Stowarzyszenia Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego

október 2013 ‒ apríl 2015               členka AS FF UMB

apríl 2016 ‒ doteraz                         členka Komisie pre zahraničné vzťahy FF UMB

marec 2019 ‒ doteraz                      členka Slovenského komitétu slavistov (od r. 2021 členka revíznej komisie)

január 2021 - doteraz                      členka redakčnej rady interdisciplinárneho slavistického vedeckého časopisu Slavica Slovaca

2019 - doteraz                                 členka AS FF UMB

 

Ocenenia a vyznamenania

2000 osobitné heslo v personálnej bibliografii slovenských slovakistov a slavistov Slovenskí jazykovedci

 

 

 

Ďalšie aktivity

 

katedrová rozvrhárka

katedrová koordinátorka prekladateľskej a tlmočníckej praxe

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=