Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre medzinárodnú spoluprácu, rozvrhárka pre polonistiku

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
151

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
12:00 - 13:00
Streda
-
Štvrtok
11:00 - 12:00
Piatok
-
Konzultácie prebiehajú na platforme MS Teams. Presný termín je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom.

Kde ma nájdete

Mgr. Anita Račáková, PhD.
Katedra slovanských jazykov
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 151
Telefón: 048 446 5051
Email: Anita.Racakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

2000 PhD. v odbore slavistika - slovanská filológia; téma dizertačnej práce: Slovensko - poľské jazykové kontakty (ich odraz na syntaktickej rovine spišských goralských nárečí)

1997 ukončenie vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, odbor: slovenský jazyk a litetatúra – slavistika

 

Priebeh doterajšej praxe

1997 – 2000 interná doktorandka v Slavistickom kabinete SAV v Bratislave

2000 vedecká pracovníčka v Slavistickom kabinete SAV v Bratislave

od r. 2000 - odborná asistentka na Katedre slovanských jazykov FiF UMB/FHV UMB/FF UMB


Pedagogická činnosť

V súčasnosti sú ťažiskom pedagogickej činnosti predmety vyučované v rámci študijných programov poľský jazyk a kultúra a poľský jazyk a kultúra v kombinácii (odbor PaT).

 

Bakalársky stupeň - Prekladový seminár 2 - 3, Konzekutívne tlmočenie 1 - 2; Propedeutické tlmočnícke cvičenia (PJ - SJ), Preklad odborných textov (PJ - SJ), Preklad v cestovnom ruchu (PJ - SJ), Konzekutívne tlmočenie (PJ - SJ), Preklad úžitkových textov (PJ - SJ)

 

Magisterský stupeň - Tlmočnícky seminár (PJ - SJ), Prekladový seminár pre polonistov, Základy poľsko - slovenskej porovnávacej terminológie a terminografie, Preklad ekonomických textov (PJ - SJ), Preklad vedeckých a technických textov (PJ - SJ), Preklad právnych textov (PJ - SJ), Cvičenia z tlmočníckej notácie (PJ - SJ), Tlmočenie 1 - 2 (PJ - SJ), Seminár z odborného prekladu (PJ - SJ), Tlmočenie mediálnych textov (PJ - SJ), Terminologický seminár z poľského jazyka, Cvičenia z konferenčného tlmočenia (PJ - SJ)

 

Vedecko - výskumná činnosť

K hlavným oblastiam výskumu patria: slovensko - poľský porovnávací výskum odborného jazyka a odbornej komunikácie, teória a didaktika odborného preklad a odbornej komunikácie, interkultúrna komunikácia, slovensko-poľský porovnávací výskum terminológie.

 

Granty a projekty

 

VEGA 2/6003/21 Slovensko-poľské pomedzie. Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia, členka riešiteľského kolektívu a v poslednom roku vedúca projektu. Doba riešenia: 1999 - 2001.

 

VEGA 1/9348/02 Slovensko-poľské pomedzie. Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia, vedúca riešiteľského kolektívu do r. 2003. Doba riešenia: 2002 - 2004.

 

VEGA 1/4736/07 Slovanské literatúry 20. storočia. Dialóg kultúr, jazykov a areálu, členka riešiteľského kolektívu. Vedúca projektu: doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD., doba riešenia: 2008 ‒ 2010.

 

VEGA 1/0322/13 Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie, členka riešiteľského kolektívu. Vedúca projektu: doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD., doba riešenia: 2013 – 2015.

 

VEGA 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte, v translácii, členka riešiteľského kolektívu. Vedúca projektu: PhDr. Anita Huťková, PhD., doba riešenia: 2016 ‒ 2018.

 

 

 

Národný program vzdelávania IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnosti štátu. Aktivita 2. 3. Jazykové vzdelávanie – „Poľský jazyk“, gestorka aktivity. Zodp. riešiteľ: Ministerstvo vnútra SR. Cieľová skupina: telefonickí operátori tiesňovej linky 112. Doba realizácie aktivity: január 2014 ‒ máj 2015.

 

Vyšehradský projekt č. 11520017 ‒ Dwujęzyczne narzędzia językowe dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego (część 1)/Dvojjazyčné lingvistické nástroje pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí (1. časť), koordinátorka projektu za FF UMB. Koordinátorka projektu: dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline. Doba riešenia: október 2015 ‒ marec 2016.

 

 

Členstvo v organizačných výboroch konferencií

 

1. Spoluorganizátorka medzinárodnej vedeckej konferencie Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy. Banská Bystrica, FHV UMB,  24. 4. – 25. 4. 2008.

2. Hlavná organizátorka medzinárodného odborného seminára Poľsko-slovenský medzikultúrny dialóg. Banská Bystrica, KSJ FHV UMB a Centrum poľského jazyka a kultúry,  12. 11. 2012.

3. Predsedníčka organizačného výboru medzinárodnej konferencie Język w kulturze, kultura w języku/Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku. Banská Bystrica, FHV UMB ‒ Spoločnosť Bristol ‒ Poľský inštitút v Bratislave,  9. 4. – 10. 4. 2013. ‒ poverenie Spoločnosti Bristol na organizovanie podujatia.

4. Členka organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Slovanské jazyky v procese premien (Języki słowiańskie w procesie przemian). Banská Bystrica, FF UMB, 15. a 16. 6. 2015.

 

Členstvo v orgánoch a organizáciách

 

1998 – 2000                                   členka jazykového odboru Matice slovenskej

2001 – 2002                                   členka Komisie pre vedu a výskum FiF UMB

november 2006 – august 2007           členka Edičnej komisie FiF UMB

január 2007 – august 2007                členka Komisie pre medzinárodné vzťahy a projektovú spoluprácu FiF UMB

september 2007 – február 2008           členka Komisie pre zahraničné vzťahy FHV UMB

od 18. júna 2013 ‒ doteraz                členka Stowarzyszenia Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego

október 2013 ‒ apríl 2015                 členka AS FF UMB

apríl 2016 ‒ doteraz                         členka Komisie pre zahraničné vzťahy FF UMB

 

Ocenenia a vyznamenania

2000 osobitné heslo v personálnej bibliografii slovenských slovakistov a slavistov Slovenskí jazykovedci

 

 

Ďalšie aktivity

 

ECTS koordinátorka pre študijný program poľský jazyk a kultúra

katedrová koordinátorka pre ERASMUS

rozvrhárka pre študijný program poľský jazyk a kultúra