Mgr. Anna Slatinská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5033
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K033

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 10:30
Piatok
-

Kde ma nájdete

Mgr. Anna Slatinská, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky


Kancelária: K033
Telefón: 048 446 5033
Email: anna.slatinska@umb.sk

Profesijná charakteristika

Odobrná asistentka na Katedre anglistiky a amerikanistiky, FF UMB od roku 2015

Odborná asistentka na FHV UMB, Katedra európskych kultúrnych štúdií od roku 2011 do roku 2014

Vysokoškolské štúdium (aprobácia) - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: Anglický jazyk a literatúra - Dejepis (2008)

Špecializačné štúdium odborného prekladu - Anglický jazyk, UKF Nitra (2011)

V rokoch 2011 - 2012 sa zúčastnila nasledovncýh aktivít s názvom: Projektovanie a manažovanie vedecko-výskumných aktivít, Efektívne komunikačné zručnosti a Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov UMB zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania.

V roku 2013 prednášala na Detskej univerzite UMB.

V roku 2014 absolvovala kurz na University of Education v Salzburgu (Rakúsko) zameraný na tému Diverzita a individualizácia vo vzdelávaní.

V apríli roku 2014 absolvovala výučbový Erasmus pobyt na Filozofickej fakulte J.E. Purkyně (Katedry anglistiky) v Ústí nad Labem.

Od 2.2. do 3.3. 2015 sa zúčastnila výskumného pobytu v Írskej republike v meste Galway na Národnej írskej univerzite (National University of Ireland), počas realizácie výskumu pôsobila na Katedre írskych štúdií (Centre for Irish Studies, NUIG).

 

Dňa 26.3. 2015 prijala pozvanie na celofakultnú prednášku o Írsku, írskej kultúre a identite, ktorá sa konala na FF UMB pod gesciou doc. Jesenskej.

 

V rámci projektu Inovatívne kroky pre potreby vysološkolského vzdelávania v 21. storočí zorganizovala odborný a konzultačný seminár pod vedením zahraničnej expertky na oblasť didaktiky prof. Säde-Pirrko Nissilä z Fínska z  Oulu University of Applied Sciences v dňoch 6. 5. - 7. 5. 2015.

 

V rámci programu Erasmus sa podieľala na organizovaní odborných prednášok vysokoškolskej pedagogičky Esyllt George z Cardiff Metropolitan University (Wales), ktorá na KAA uskutočnila sériu prednášok a seminárov venovaných tematike velškej kultúry, jazyku a identity v dňoch od 20.4. do 24.4. 2015 (celofakultná prednáška - 21.4.2015)

 

Dňa 28.4. a 2.12 2015 zorganizovala literárne soirée s básnikom, glosátorom a aforistom - Ondrejom Kalamárom. Podujatie sa konalo vo Vzdelávacom centre Mateja Bela v rámci UK UMB.

 

23. 11. 2015 absolvovala školenie Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku (školenie realizovalo Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť).

 

30.11. 2015 privítala na pôde KAA profesora Roberta Shipleyho z University of Waterloo. Prof. Shipley vystúpil s prednáškou na tému Canadian Cultural Heritage.

 

V rámci udalosti - Dni vedy a otvorených dverí - zorganizovala pre budúcich študentov prednášku na tému: Revitalizácia írskeho jazyka.

 

1.12. 2015 zorganizovala prednášku čínskeho lektora, prof. Zhiganga Hana z Tianjinskej univerzity v Číne na tému Chinese Culture and Identity. Propriety and Ceremony.

 

20. 4. 2016 zrealizovala v poradí druhú celofakultnú prednášku čínskeho lektora prof. Zhiganga Hana z Tianjinskej univerzity v Číne na tému Chinese Culture - Chinese Food and Dining Etiquette. Prednáška bola zakončená ochutnávkou čínskej kuchyne. Celá akcia bola uskutočnená v spolupráci s Konfuciovým išntitútom v Bratislave.

 

26. 5. 2016 prijala pozvanie koordinátorky programov pre banskobystrický región SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica zúčastnisť sa ako hostka semináru zameraného na štipendiá a štipendijné pobyty študentov do zahraničia.

 

7. 6. 2016 sa aktívne zúčastnila prednášky prof. Wolhutera z Juhoafrickej republiky, za ktorou nasledovala odborná diskusia, téma prednášky: Education in Africa.

 

7.7. 2016 zrealizovala prednášku v rámci Detskej univerzity UMB 2016 na tému: Túry do írskej kultúry

 

8.11.2016 zorganizovala prednášku v rámci Dní vedy a otvorených dverí na univerzite s názvom: Irish language and Irish studies, prednášajúca: Majella O´Meara, MA.

 

od 27.3. 2017 do 30.3. 2017 sa zúčastnila Erasmus výučbovej mobility (Erasmus+ mobility) na Jagellonskej univerzite v Krakowe, na Inštitúte interkultúrnych štúdií, garantka pobytu: doc. Monika Banaś (počet odprednášaných hodín: 8)

 

15.10. 2020 - aktívne vystúpenie na konferencii VYUČOVANIE PRVÉHO (L2) A DRUHÉHO (L3) CUDZIEHO JAZYKA Z PO:APLIKOVANEJ LINGVISTIKY: KOOPERÁCIE – KONTRASTY – ANALÓGIE – INTERDISCIPLINARITA, miesto konania: TUZVO, Zvolen.

 

6.-7. 11. 2020 - aktívne vystúpenie na konferencii ARANEA (Bratislava)

 

 

 

 


V súčasnosti vyučuje na Katedre anglistiky a amerikanistiky, FF UMB nasledovné predmety:

 

Syntax AJ

Morfológia AJ

Receptívne zručnosti AJ

Írske reálie

 

 

Vo výučbovom procese využíva metódu CLIL (kultúra je vyučovaná prostredníctvom cudzieho jazyka a cudzí jazyk prostredníctvom kultúry)

 

Na Katedre európskych kultúrnych štúdií vyučovala:

Britské kultúrne štúdiá

Základy cudzojazyčnej komunikácie

Praktické cvičenia z translatológie

Úvod do prekladu a tlmočenia

Špeciálny jazykový seminár

Spoločenský protokol

 

 

Projekty FF UMB:

 

Aktívna účasť na medzinárodnom projekte:

 

2011-2013 - Jean Monnet projekt

 

2012-10-15-0003 Akcia Rakúsko - Slovensko: Empowering doctoral candidates through professional development planning. 2013 – 2014. (Vedúca projektu: Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.) v spolupráci s UK Bratislava a Universitat Wien.

 

 

 

OPV-2011/1.2/03-SORO Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Séria workshopov a prednášok prof. S. Saariho, PhD. 2014 v spolupráci s University of Helsinki.

 

 

 

ITMS code 26110230082 Program Evaluation of Public Policies. Faculty of Economics, Matej Bel University. (Vedúci projektu: Danka Švihlová, Robert Shipley, Ľuba Kubišová). 2014 - 2015 v spolupráci s University of Waterloo, Kanada.

 

Tvorba a inovácia študijných programov v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov. Inovatívne kroky pre potreby vysološkolského vzdelávania v 21. storočí. (spoluriešiteľka)

 

 

Spoluriešiteľka projektu:

 

Morality: Forms of presence. (15.12.2013 - 30.6.2014) - organizovaný v rámci partnerstva medzi UMB v Banskej Bystrici a The Gliwice Academy of Enterpreneurship, Poľsko.

 

 

 

Schválný projekt - spoluautorstvo:

 

2014-05-15-0001 Akcia Rakúsko - Slovensko: Get organized. 09/2014-10/2015. V spolupráci s UK Bratislava a Universitat Wien (spoluriešiteľ)

 

1. fáza: 6. - 7. 11. 2014 Bratislava - prípravný workshop

 

2. fáza: 6. - 7. 2. 2015 Viedeň - prípravný workshop

 

3. fáza: 28.6. - 1. 7. 2015 Banská Bystrica/ Tále - záverečný workshop pre PhD študentov

 

 

 

Podané projekty v rámci FF UMB v akad. roku 2013/2014 (spoluriešiteľka):

 

1/0933/15 VEGA: Slovenčina spoza oceánu: Literárna reflexia kanadsej emigrantskej skúsenosti v exilovom a post-exilovom období (spoluriešiteľ)

KEGA č. 003UCM-4/2016 s názvom Po stopách Jamesa Joyca v Dubline a Zurichu, vo fikcii a realite (členka riešiteľského kolektívu)

 

Členka riesiteľského kolektívu rozpracovaneho projektu VEGA s nazvom Prienik ideí fašizmu a národného socializmu do politickej kultúry Slovenska v 20. - 40. rokoch 20. storočia, ich etablovanie a variácie v kontexte európskeho vývoja, vedúci - PhDr. Anton Hruboň PhD. z pracoviska Filozofická fakulta UMB - projekt schválený

 

033UMB-4/2017
(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie - (spoluriešiteľka), projekt schválený

 

033UMB-4/2018
Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií (spoluriešiteľka) - projekt podaný, čaká sa na schválenie

 

 

Schválený projekt 2015/2016 - participujúca:

 

Medzinárodný projekt In Between, v programovej schéme EÚ - European Network Remembrance and Solidarity.

 

Projekt je zameraný na študijné výmeny a výskum lokálnej identity v pohraničných regiónoch strednej Európy.

Od 4. - 6. 4. 2016 participovala na vedení terénneho výskumu v rámci projektu In Between, v programovej schéme EÚ - European Network Remembrance and Solidarity.

 

Schválený grantový projekt zameraný na výučbu írskeho jazyka a írskych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (21. 7. 2016) - schválený Ministerstvom pre Gaeltacht v Írskej republike (Department of Arts, Heritage and Gaeltacht Affairs) na obdobie troch akademických rokov od 2016 do 2019. Projekt zahŕňa i podporu vybraných študentov, ktorí budú môcť navštíviť intenzívny jazykový letný kurz írskeho jazyka v Gaeltachte.

 

Členstvá:

 

Od r. 2015 členka The Researcher´s Excellence Network (Lithuania)

 

Od r. 2016 členka Centra pre jazyk a jazykovú prax (CLLP Slovakia)

 

2016 - posudzovateľka projektu KEGA

 

Od roku 2016 podpredsedkyňa Redakčnej rady Novej Filologickej revue