Aktívna účasť na medzinárodných domácich a zahraničných konferenciách

apríl 2012 - Cudzie jazyky a kultúry v škole 9

jún 2012 - Landscape as a factor of creating identity (Poland)

16. 11. 2012 - Geoumelecké a geopolitické hranice, EHMK Košice a KEKŠ FHV UMB (spoluorganizovanie)

26. - 27. 3. 2013 - Cenzura v literatuře a umění střední Evropy, FF UP Olomouc, CZ

5. - 6. 4. 2013 - Cudzie jazyky a kultúry v škole 10,  UKF Nitra

3.10. 2013 - Estetizácia verejného priestoru, KEKŠ FHV UMB Banská Bystrica (spoluorganizovanie)

23.4. 2014 - European Citizenship and Integration : 7 and 10 years after, FPVaMV, UMB, Banská Bystrica

24.6.2014 - Morality - forms of presence, Gliwice Academy of Enterpreneurship, Gliwice, PL

8.-12. 9. 2014 - Súčasné problémy sakralizácie a sekularizácie spoločnosti, Nitra, FF UKF

30.-31. 10. 2014 Globalizácia a fenomén národnej kultúry, Podhájska, EEDA

12.11.2014 Univerzitné vzdelávanie v dilemách súčasnej doby, PF UMB (pracovný workshop s prof. S. Saarim)

14.11.2014 Developing Life Skills with Macmillan, EF UMB (pasívna účasť)

14. - 15. 5. 2015 - Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku: ako ďalej? Nitra, UKF (aktívna účasť)

10. 6. 2015 - medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, Ústav filologických štúdií PF UK, Ba (aktívna účasť - príspevok - Revitalizácia a výučba írskeho jazyka v meste Galway)

10. - 12. 9. 2015 - medzinárodná vedecká konferencia Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World III, Inštitút anglistiky a amerikanistiky, FF, Prešov (aktívna účasť)

13.10. 2015 - Symposium Art Ethicum, sympózium organizované KETA (FF UMB) v spolupráci s inými zahraničnými univerzitami, miesto konania sympózia: Banská Bystricia (Záhrada), (aktívna účasť)

1. 4. 2016 - skype conference in Samara - Socio-cultural aspects of the Irish language revitalization (názov príspevku). Názov konferencie: Evolution and Transformation of Discourses, Samara National Research University

21. - 22. 4. 2016 Medzinárodná vedecká konferencie Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi (KEKŠ, FF UMB), názov príspveku (odprezentovaný 22. 4. 2016) - Irish Language in Daily Life and Practice

19.-20. 5. 2016 - skype konferencia, Languages in the Dialogue of Cultures, Bashkir State University, Ufa, Russia, názov príspevku: Irish Language Throug the Lens of Culture

13. - 14. 9. 2016 - aktívne vystúpenie a prezentácia príspevku na domácej medzinárodnej vedeckej konferencii v Banskej Bystrici. Program konferencie: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a fromovanie identity. Názov príspevku: Jazyk ako prostriedok vyjadrenia regionálnej a pohraničnej identity v priestore V4. (spoluautorka: PhDr. Jana Pecníková, PhD.)

11.11.2016 - aktívne vystúpenie na domácej medzinárodnej vedeckej konferencii Cudzie jazyky v premenách času v Bratislave. Miesto konania: Ekonomická univerzita. Názov príspevku: Írsky jazyk v premenách času

9.12.2016 - lingvisticky orientovaná domáca medzinárodná konferencia na FiF UK Bratislave, aktívne vystúpenie. Názov príspevku: Význam lingvisticky orientovaných predmetov pri kreovaní profesionálnej identity budúcich prekladateľov a tlmočníkov.

15.12. 2016, zahraničná skype konferencia v Rusku, Bashkir State University, Ufa, Russia, názov príspevku:  Irish Language and Gaeltacht Cultural Identity.

15.-16. 10. 2020 - AKTUÁLNE VÝZVY VO VÝUČBE ÍRSKEHO JAZYKA NA FF UMB V BANSKEJ BYSTRICI, VYUČOVANIE PRVÉHO (L2) A DRUHÉHO (L3) CUDZIEHO JAZYKA Z POHĽADU APLIKOVANEJ LINGVISTIKY: KOOPERÁCIE – KONTRASTY ANALÓGIE –INTERDISCIPLINARITA, online konferencia, 15. – 16. 10. 2020, Ústav cudzích jazykov, Technická univerzita vo Zvolene a Drevársky kongres.

6.-7. 11. 2020 - Fostering Global and Life Skills among Variety of Students Ranging from Young Learners to Adults through the Medium of Web Corpora, ARANEA 2020 Webové korpusy ako nástroj vo výskume a vo vyučovaní, online konferencia, Bratislava 6. a 7. november 2020, FF UK, JULS SAV, FrancAvis, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JULS SAV.