PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, gestorka ďalšieho vzdelávania Odborný preklad a Rozširujúce štúdium AJ

Telefónne číslo:
048 446 5030
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 030

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 030
Telefón: 048 446 5030
Email: Alena.Stulajterova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia

Absolventka Filozofickej fakulty Univezity Komenského (FF UK) v Bratislave, 1984 -1990,

Študijný odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia anglický jazyk a slovenský jazyk

Rok získania titulu:

Mgr.: 1990

PaedDr.: 2001

PhD.: 2004          

Odbor doktorandského štúdia: Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – anglistika; Miesto: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave;

Téma: Konfrontačná štylistická interpretácia pomlčky ako suprasegmentálneho signálu textu.

 

Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB

odborná asistentka na Katedre anglistiky a amerikanistiky

  Priebeh doterajšej praxe: 

od r. 1995

odborná asistentka, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela

v Banskej Bystrici;

1990 – 1995

stredoškolská profesorka, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v   

Banskej Bystrici;

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety:

Štylistika anglického jazyka                   

Úvod do anglickej jazykovedy              

Analýza diskurzu                                     

Štylistický seminar                                    

Odborný písomný prejav v AJ               

Prekladový seminar                                

Úvod do prekladu a tlmočenia                

Odborný preklad AJ – SJ                        

Špeciálny jazykový seminar                    

Gramatické a lexikálne cvičenia             

 

     

 

Vedecko-výskumné projekty:

 

Medzinárodné:

Medzinárodný projekt Príprava podiplomového špecializačného štúdia odborného prekladu riešený v spolupráci s Inštitútom prekladateľstva, tlmočníctva amedzinárodných vzťahov Univerzity M. Blocha v Štrasburgu  a slovenskými fakultamipripravujúcimi učiteľov cudzích jazykov a prekladateľov (1998-2002)

Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľka  

 

Domáce:

 

1. Typ projektu: ASFEU vzdelávací projekt, Operačný program Vzdelávanie

Číslo projektu: 26110230109

Názov projektu: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Doba riešenia: 2013 - 2015

Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľka  

 

2. Typ projektu: ASFEU vzdelávací projekt, Operačný program Vzdelávanie

Číslo projektu: 26110230025

Názov projektu:, Podpora výučby odborných predmetov v cudzích jazykoch,

Aktivita 2.2 Inovácia tlmočnícko-prekladateľských predmetov

Doba riešenia: 2010 - 2013

Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľka

 

 

3. Typ projektu: KEGA (Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici)

Názov projektu:  Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2

Doba riešenia: 2012 – 2013

Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľka

 

 

4. Typ projektu: KEGA (Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave)

Názov projektu: English – Slovak and Slovak – English Sport Dictionary

Doba riešenia: 2001 – 2003

Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľka  

 

5. Typ projektu:  PHARE

Názov projektu: Obnova vzdelávacieho systému, podprogram II B Vyučovanie cudzích jazykov

Doba riešenia: 1995 – 1996

Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľka  

 

 

 

Najvýznamnejšie publikačné výstupy                                                              

 

Vedecká monografia

 

ŠTULAJTEROVÁ, A. 2004. Štylistická príznakovosť pomlčkových signálov v angličtine. Banská Bystrica : FHV UMB, 2004. 89 s. ISBN 80-8055-984-8. ŠTULAJTEROVÁ, A. 2004.

 

Vysokoškolské učebnice

 

ŠTULAJTEROVÁ, A. – JESENSKÁ, P. 2013. English Stylistics. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. 140 s. ISBN 978-80-557-0487-6.

JESENSKÁ, P. – ŠTULAJTEROVÁ, A. 2013. Selected Chapters on English Lexical Semantics. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. 135 s. ISBN 978-80-557-0486-9.

 

Vysokoškolské skriptá

 

ŠTULAJTEROVÁ, A. 2011. An Introduction to the Study of the English Language. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2011. 137 s.  ISBN 978-80-557-0280-3.

ŠTULAJTEROVÁ, A. 2014. An Introduction to the Study of the English Language. 2nd extended edition. Banská Bystrica : Belianum. 2014. 154 s. ISBN 978-80-557-0732-7.

ŠTULAJTEROVÁ, A. 2015. Selected Chapters from Discourse Analysis. Banská Bystrica : Belianum. 2015.

 

 

Recenzovaná vedecká štúdia vo vedeckej monografii

 

ŠTULAJTEROVÁ, A. 2013. Preklad ako prostriedok cudzojazyčnej edukácie v kontexte inovačných trendov v príprave budúcich učiteľov anglického jazyka. In: Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2. Banská Bystrica : 2013. s. 74 – 97. ISBN 978-80-557-0484-5.

 

 

Zostavovateľská a edičná činnosť

ŠTULAJTEROVÁ, A. (ed.). 2013. Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka. Zborník z Medzinárodnej elektronickej konferencie v dňoch 26. – 26. júna 2013. Banská Bystrica: Belianum,  ISBN 978-80-557-0581-1.

ŠTULAJTEROVÁ, A. (ed.). 2014. Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka II. Zborník z Medzinárodnej elektronickej konferencie v dňoch 26. – 26. júna 2014. Banská Bystrica: Belianum, ISBN 978-80-557-0581-1.

 

 

 

Citácie a ohlasy

 

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

14

 

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

29

 

Recenzie v zahraničných publikáciách

8

 

Recenzie v domácich publikáciách

4

Súčet

 

55

 

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

2013                    

Fakulta humanitných studií, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, ČR, prednáškový pobyt

2011

Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci, ČR, prednáškový pobyt (Erasmus mobilita)

2002

Inštitút prekladateľstva, tlmočníctva amedzinárodných vzťahov, Univerzity M. Blocha v Štrasburgu, Francúzsko, (členka skúšobnej komisie) 

2000   

Balliol College, University of Oxford, Oxford, Veľká Británia, Oxford Colleges Hospitality Scheme (zahraničná mobilita)

1997

College of St. Mark and St. John, Plymouth, Veľká Británia, British Council (zahraničná mobilita)

 


  1.  

     

     

     Kontaktný formulár

=