Morfológia AJ 1 ZS 21/22 PHP

                                                         Ročník: prvý     

Témy prednášok a seminárov:

 

1. Úvod do morfológie, základné pojmy – morfémy – viazané a voľné;

derivačné a inflekčné

2. Slovné druhy v anglickej vete, konverzia a derivácia +

3. Substantíva - základné delenie, jednoslovné a zložené

4. Substantíva - počítateľné, nepočítateľné, hromadné

5. Substantíva - kategória čísla, nepravidelnosti, pluráliá tantum

6. Substantíva - kategória rodu a pádu (´s genitív a of genitív)

7. Determinanty – charakteristika, delenie, určitý, neurčitý a nulový člen

8. Zámená – charakteristika, jednotlivé druhy

9. Adjektíva - tvorenie, delenie a postavenie vo vete (atributívne a predikatívne)

10. Adverbiá - tvorenie, delenie a komparácia

11. Komparácia adjektív (komparatív a superlatív), nepravidelnosti

 

 

Podmienky na udelenie kreditov: 65%-ná úspešnosť záverečného testu.

 

Cvičebnica: Hardošová, M. English Grammar Practice Book, Dali Print, 2008.

https://lms.umb.sk/course/view.php?id=581

 

PDF

 

Študijná literatúra:

Carter, R. – McCarthy, M.: Cambridge Grammar of English. Cambridge Univer. Press, 2006.

Yule, G.: Oxford Practice Grammar. Advanced with Answers. Oxford University Press 2006.

Hewings, M.: Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2004.

Alexander, L.G.: Longman English Grammar, Longman, 1996.

Alexander, L.G.: Longman Advanced Grammar, Longman

Collins Cobuilt: English Grammar, Harper Collins Publishers, 1997.

Hais, K.: Anglická gramatika, Bratislava, SPN 1991

Leech, G.: An A - Z of English Grammar and Usage, Nelson, 1991

Swan, M.: Practical English Usage, Oxford University Press

Peters, S. - Gráf, T.: Cvičebnica anglickej gramatiky, Polyglot, 1999.