Biomechanika - Denné štúdium

Garant predmetu:

doc. PaedDr. Robert Rozim, PhD.

 

Kurz bude prebiehať prezenčnou/online formou:
  • Semináre
  • Teoretické prednášky
  • Individuálne štúdium odporúčanej literatúry
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné:
  • Aktívna účasť na prednáškach a seminároch
  • Prezentácia a odovzdanie seminárnej práce
  • Záverečná skúška
Ukončenie predmetu/záverečná skúška
  • Písomný vedomostný test zvládnutý na úrovni 65% - 100%

 

NA TOMTO MIESTE SI MÔŽETE STIAHNUŤ PREDNÁŠKY!

 

Odporúčaná literatúra pre úspešné zvládnutie predmetu:

1. HAMILL, J. – KNUTZEN, K. M. 2009. Biomechanical basis of human movement. 3. vyd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 491 s. ISBN 978-0-7817-2329-19-x
2. HUČKO, B. et al. 2019. Športová biomechanika. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 70 s. ISBN 978-80-227-4920-6
3. JANURA, M. – ZAHÁLKA, F. 2004. Kinematická analýza pohybu člověka. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 206 s. ISBN 80-244-0930-5.
4. KALICHOVÁ, M. et all. 2011. Základy biomechaniky tělesných cvičení. [online]. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2011. 193 s. [cit. 2021.13.09.] Dostupné na internete: https://is.muni.cz/el/1451/jaro2017/bp2054/um/SKRIPTA_KALICHOVA_-_zrecenzovane.pdf. 5. KONIAR, M. - LEŠKO, M. 1990. Biomechanika. VŠ učebnica pre FTVŠ UK. Bratislava: SPN. 1990. 310 s. ISBN 80-08-00331

Kontaktný formulár

=