prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Kogarantka odboru Etika

Zaradenie:
Profesorka

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.
Katedra etiky a aplikovanej etiky
Tajovského ul. 51
97401 Banska Bystrica
Slovensko

Email: Daniela.Fobelova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

 

Meno, priezvisko, tituly: doc. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

 

Dátum, miesto narodenia:

 

Pracovisko: Katedra etiky a aplikovanej etiky, FHV UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica

 

1961 - 1970 ZDŠ, Bratislava

1965 - 1972 ĽŠU - oddelenie klavíra, Bratislava

1964 - 1968 Osvetová beseda, Bratislava - Nivy - nemecký jazyk

1970 - 1973 SVŠ, Bratislava, Metodova ul.

1978 ukončenie univerzitného vzdelania na Filozofickej fakulte MŠU, Moskva

(odbor filozofia)

1980 PhDr. - Filozofická fakulta UK, Bratislava

1984 CSc. - Filozofická fakulta MŠU, Moskva

1988/ 2002 docentúra - Filozofická fakulta UK, Bratislava / FHV UMB, Banská Bystrica

1990-1992 štvorsemestrálne postgraduálne štúdium filozofie Filozofickej fakulty UK, Bratislava

 

 

Pedagogické zameranie:

 • dejiny filozofie (moderná filozofia)
 • kulturológia, etiketa, kultúra organizácie
 • estetika aživotný štýl
 • aplikovaná etika - environmentálna etika

 

 

Zahraničné aktivity:

 • hosťujúca profesorka - WSZINS, TYCHY, Poľsko
 • prednáškové pobyty -Inštitút filozofie, Sliezskej univerzity vKatowiciach, Poľsko, Branderburgische technische Universität Cottbus, SRN
 • účasť na Svetovom filozofickom kongrese vBostone, USA
 • aktívna spolupráca vmedzinárodnej sieti (projekty, konferencie) -SRN, USA, Rakúsko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Španielsko
 • spoluriešiteľka medzinárodných projektov COST, DAAD, Socratres/Erasmus
 • účasť na príprave 5. a6. rámcového programu EU - Cultural Diversity and New media ako zodpovedná riešiteľka za SR

 

 

Domáce aktivity:

 • spoluriešiteľka azodpovedná riešiteľka grantov VEGA aKEGA (spolu 8 domácich grantov)
 • garantka bakalárskeho študijného programu aplikovaná etika; v doktorandskom štúdiu
 • školiteľka doktorandov; školiteľka rigoróznych a diplomových prác
 • zostavovateľka, zodpovedná redaktorka viacerých zborníkov
 • práca vštátnicových, rigoróznych, doktorandských komisiách aoponovanie prác - diplomových, rigoróznych , doktorandských
 • spoluorganizátorka vedeckých medzinárodných sympózií, konferencií, workshopov

 

 

Individuálne a kolektívne členstvo v domácich a zahraničných organizáciách

Individuálne domáce

1. Slovenské filozofické združenie Bratislava, SR, členka 1980 - 2000

2. Stály koordinačný výbor medzinárodnej konferencie Etika - Ekumena - Ekológia pri Ministerstve kultúry SR, členka 1992 - 2006

3. AS FHV UMB, podpredsedkyňa 1995 - 1997

4. AS FHV UMB, predsedkyňa 1995

5. AS FHV UMB, členka 2006 - trvá

6. AS UMB, predsedkyňa 1997

7. Rada vysokých škôl, členka predsedníctva 1997

8. Komisia pre zahraničné vzťahy FHV UMB - členka 2000 - trvá

9. Komisia č.3, Obsahová integrácia adiverzifikácia vysokoškolského štúdia - KEGA MŠ SR, členka 2003 - trvá

10. BB CAE, n.o., Centrum aplikovanej etiky Banská Bystrica, n.o., predsedkyňa správnej rady BB CAE, n.o., 2004 - trvá

11. Etická komisia Stredoslovenského ústavu srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica, členka 205 - trvá

12. Odborová komisia doktorandského štúdia na FHV UMB vštudijnom programe etika, študijnom odbore 2.1.5. etika, členka 2005 - trvá

 

Individuálne zahraničné

 • 1. ACADEMICI, Tallin, Estónsko, členka 2005 - trvá

 

Kolektívne zahraničné

 • 1. EBEN European Business Ethics Network, Holandsko, členka 2005 - trvá

 

Kontaktný formulár

=