Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

METODICKÉ POKYNY

 

# Pokyny pre gestorov externých štúdií a podnikateľských aktivít na FF UMB k 1.9.2009 (interný materiál FF UMB)

# Metodický pokyn - používanie pečiatok a pečatidiel na pracoviskách FF UMB z 16.6.2003, č.j. 915/2003 - sekr.dek. (interný materiál FF UMB)

* Metodický pokyn k evidencii riešiteľských kapacít

* Dodatok č. 1 k internému usmerneniu č. 1-2014 k plánovaniu a čerpaniu nepriamych režijných nákladov projektov VEGA a KEGA

Metodika zberu dát o vedeckej aktivite tvorivých pracovníkov fakulty

Formulár na vyplnenie údajov podľa metodiky zberu dát o vedeckej aktivite

 

* - interný dokument FF UMB prístupný len prihláseným užívateľom

# - dokument v tlačenej podobe na dekanáte FF UMB