PRÍKAZY DEKANA

# Príkaz dekana č. 1/2008 na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku k 31.5.2008 - Pokyny na vykonanie invetarizácie majetku na katedrách: andragogiky a psychológie, výtvarnej tvorby a hudby FF UMB.

 

# - dokument v tlačenej podobe na dekanáte FF UMB