Mgr. Dagmar Veselá, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre prax FJ PAT; katedrová koordinátorka pre ERASMUS, rozvrhárka pre FJ, členka komisie pre zahraničné vzťahy FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5116
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 116 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:40 - 11:20
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je možné dohodnúť si aj individuálne mimo vypísaných hodín.

Kde ma nájdete

Mgr. Dagmar Veselá, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 116 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5116
Email: dagmar.vesela@umb.sk

Profesijná charakteristika

1996 - ukončenie štúdia na Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris vo Francúzsku zamerané na francúzštinu v obchodnom styku, Európsku úniu a jej inštitúcie, politiky EÚ a jej významné dokumenty (Diplôme supérieur du français des affaires);

2001 - ukončenie dvojročného postgraduálneho štúdia odborného prekladu zameraného na preklad francúzskych textov na FHV UMB v Banskej Bystrici;

2010 - ukončenie doktorandského štúdia v št. odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – francúzština na FF UK v Bratislave obhajobou dizertačnej práce pod názvom Syntakticko-sémantická analýza jazyka dizajnu (PhD.)

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť

Od začiatku svojho pôsobenia, najprv na Filologickej fakulte a v súčasnosti na Fakulte humanitných vied, sa venujem výučbe tlmočenia (konzekutívneho aj simultánneho), odborného prekladu, terminológie z politológie a medzinárodných vzťahov a obchodnej korešpondencii vo francúzštine. Na štátnych skúškach z francúzskeho jazyka zabezpečujem skúšanie na praktických skúškach z tlmočenia (konzekutívneho a  simultánneho), z prekladu a z translatológie. Som školiteľkou záverečných prác na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia a vypracúvam školiteľské aj oponentské posudky na obidvoch stupňoch. Školiteľskej a oponentskej práci sa venujem aj v rámci ŠVUA.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriavam na implementáciu terminológie z rôznych oblastí (politík EÚ, politológie, medzinárodných vzťahov, medzinárodných organizácií, ekonomiky, ekológie, techniky, dejín umenia a dizajnu) do tlmočnícko-prekladateľských disciplín. Zaujímam sa aj o vzájomný prienik terminológie z jednej oblasti ľudskej činnosti do druhej (ako dôsledok dynamiky slovnej zásoby a otvorenosti terminologického systému) a skúmam, na akom podklade došlo k takémuto prenikaniu termínov (javy polysémie, homonymie, a pod.). V rámci doktorandského štúdia na FF UK v Bratislave som sa venovala syntakticko-sémantickej analýze odborného jazyka dizajnu s cieľom postihnúť prekladateľské problémy, ktoré nastávajú pri preklade francúzskeho odborného textu do slovenčiny a navrhnúť prekladateľské riešenia spojené s prekladom slovies s ohľadom na ich sémantickú štruktúru. Problematike slovies a terminológie som sa venovala aj v rámci práce na kolektívnom diele - výkladovom slovníku Terminológia slovies.

Medzi moje najvýznamnejšie publikácie patria vedecké štúdie a články Problematika prekladu odborného textu z oblasti dizajnu úžitkových štruktúr a prostredia (2006), Tlmočenie ako sprostredkovaná interkultúrna komunikácia (2008), Dizajn, lexikografia a sémanticky orientovaná syntax (2009), Preklad francúzskych kognitívnych a modifikačných slovies odbornej lexiky do slovenčiny s ohľadom na ich činnostný alebo statický význam (2011), Syntakticko-sémantická analýza jazyka dizajnu (2011), La traduction vers le slovaque des verbes français du domaine du design industriel en prenant en considération leur structure sémantique (2011), Design et linguistique - qu'ont-ils en commun sur le plan terminologique? (2012) a vysokoškolské učebné texty Konzekutívne a simultánne tlmočenie z francúzskeho jazyka (2006). Som tiež spoluautorkou viacjazyčného terminologického slovníka Terminológia slovies (2011). V súčasnosti pracujem na dvoch štúdiách zameraných na implementáciu politík EÚ do tlmočnícko-prekladateľských študijných programov na FHV UMB a na podporu kreatívneho priemyslu formou inovatívnych študijných programov s cieľom odprezentovať ich na Svetovom kongrese ADPOL 2012 v Turecku.

V rámci spolupráce s akreditovanými tlmočníkmi pri inštitúciách EÚ - vedúcou slovenskej tlmočníckej kabíny, p. Katarínou Skačániovou, a p. Vierou Hanuliakovou, organizujem tematické pozvané prednášky na priblíženie práce tlmočníkov v európskych inštitúciách aj mimo nich.

Projektová činnosť

V rokoch 2010 - 2011 som sa ako spoluriešiteľka podieľala na práci na vedeckom projekte VEGA 1/0790/10 Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa.

V roku 2012 som podala vedecký projekt VEGA 1/0665/13 Anglicizmy v odborných textoch románskej a slovenskej proveniencie z oblasti výtvarného umenia a dizajnu s dobou riešenia január 2013 - december 2015.

Funkcie na katedre

- koordinátorka pre prax študentov FJ PaT,

- kontaktná osoba za francúzštinu pre Prekladateľskú a tlmočnícku spoločnosť pri FHV UMB,

- katedrová koordinátorka pre Erasmus,

- členka komisie pre zahraničné vzťahy FF UMB,

- tvorba rozvrhových podkladov za FJ v AIS-e.

Členstvo v združeniach a iných organizáciách

- členka občianskeho združenia Filológ pri Fakulte humanitných vied UMB, ktorého cieľom je podpora vzdelanostných aktivít s dôrazom na spracovanie, využitie a popularizáciu informácií v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky výučby jazykov,

- členka Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu pri UMB, ktorého cieľom je posilniť väzby medzi francúzskymi a slovenskými vysokými školami, podporovať a rozvíjať výučbu francúzštiny na slovenských vysokých školách v duchu francúzskeho vysokoškolského systému.

Kontaktný formulár

=