Publikačná činnosť

La "ville créative" du point de vue terminologique

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Paroles de ville : Stratégie de l'"Indisible", Sy, Kalidou (ed.), Saarbrücken : Éditions universitaires européennes, 2017, s. 348-359, ISBN 978-3-639-54771-9.

Valenčné potencie slovies v kontraste

Autori: Dagmar Veselá/Monika Zázrivcová/Katarína Chovancová/Lucia Ráčková/Vlasta Křečková/Katarína Klimová/Ivan Očenáš/
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela Belianum, 1. vyd., ISBN 978-80-557-1176-8

L'exclusion fondée sur l'appartenance linguistique et/ou sur la nationalité: mythe ou réalité?

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Synergies Chili, Revue du Gerflint. Roč. 12, č. 12 (2016), s. 89-97. - Sylvains-lès-Moulins : Fondation Maison des Sciences de l'Homme de Paris, 2016. Článok je registrovaný v databáze Scopus.

Design et linguistique: qu'ont-ils en commun sur le plan terminologique ?

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Temporalidad y contextos : la interdisciplinariedad a partir de la historia, el arte y la lingüística, Universidad Complutense de Madrid, 9. - 11. 5. 2012. S. 207-215. - Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2015 ; lupa Temporalidad y contextos la interdisciplinariedad a partir de la historia, el arte y la lingüística

Creative industries and the place of the arts in university interpreting-translation programmes

Autori: Dagmar Veselá/Katarína Klimová
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Procedia - Social and Behavioral Sciences : the proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Malta, 06-09 February 2014. Vol. 191 (2015), pp. 580-583, Amsterdam : Elsevier B.V., 2015, ISSN 1877-0428. Článok je registrovaný v databáze Web of Science.

Creative industries and their relation to translation/interpreting practice and to innovation

Autori: Dagmar Veselá/Katarína Klimová
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Global Journal of Computer Sciences. Vol. 1, no. 5 (2015), pp. 19-23, Nicosia : Academic World Education and Research Center, 2015, ISSN 2301-2587.

Langue, culture et littérature entre géographie et histoire. IIIe Colloque international Studia Romanistica Beliana les 10 et 11 octobre 2013

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Hradec Králové : Gaudeamus , 2015. - 215 s.

Knowledge-based economy vs. creative economy

Autori: Dagmar Veselá/Katarína Klimová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Procedia - Social and Behavioral Sciences : 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Barcelona, vol. 141, pp.413-417, Amsterdam : Elsevier, 2014, ISSN 1877-0428. Článok je registrovaný v databáze Web of Science.

L'utilisation des TIC dans la formation universitaire a l'interprétation

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Lingua, cultura e media, pp.377-388, Roma : Aracne editrice, 2014, ISBN 978-88-548-5111-5.

Výučba jazykov v kontexte kreatívnej ekonomiky

Autori: Dagmar Veselá/Katarína Klimová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad : recenzovaný vedecký zborník. CD-ROM, s. 191-200, Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014, ISBN 978-80-228-2680-8.

Supporting creative industries with innovative university study programmes

Autori: Dagmar Veselá/Katarína Klimová
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Procedia - Social and Behavioral Sciences : 1st World Congress of Administrative and Political Sciences (ADPOL-2012), Antalya: Elsevier, vol. 81 (2013), pp.152-156, ISSN 1877-0428. Článok je registrovaný v databáze Web of Science.

Tlmočenie z francúzskeho jazyka: texty a cvičenia

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: 1. vyd., Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta humanitných vied, 2013.

Terminológia politík EÚ a jej implementácia do univerzitných tlmočnícko-prekladateľských študijných programov

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Terminologické fórum IV.: Bez terminológie niet odbornej komunikácie: nekonferenčný recenzovaný medzinárodný zborník vedecko-výskumných a odborných prác, Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2013, s.77-88, ISBN 978-80-8075-588-1.

EU policies and their implementation into interpreting-translation study programmes at the Faculty of humanities Matej Bel University in Banská Bystrica

Autori: Dagmar Veselá/Katarína Klimová
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Procedia -Ssocial and Behavioral Sciences : 1st World Congress of Administrative and Political Sciences (ADPOL-2012), vol.81 (2013), pp.104-108, Antalya : Elsevier, 2013, ISSN 1877-0428. Článok je registrovaný v databáze Web of Science.

Preklad francúzskych kognitívnych a modifikačných slovies odbornej lexiky do slovenčiny s ohľadom na ich činnostný alebo statický význam.

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax / zost. Vladimír Biloveský, Ľubica Pliešovská; vedec. red. Mária Hardošová, Elena Vallová; zodp. red. Martin Djovčoš; rec. Marta Kováčová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Byst

Vymedzenie pojmu vetný model v slovenskej lingvistike a jeho konkrétne realizácie.

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis: humanitné vedy - lingvistika: zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zo

Syntakticko-sémantická analýza jazyka dizajnu.

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Forlang : cudzie jazyky v akademickom prostredí, zborník z medzinárodnej konferencie Katedry jazykov Technickej univerzity v Košiciach usporiadanej v dňoch 13.-14. septembra 2011 / eds. Eva Kaščáková, Marek Zvirinský. - Košice : Technická univerzita,

Vymedzenie pojmov veta a výpoveď v slovenskej lingvistike.

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie / šéfred. Marta Kováčová ; rec. Larisa Sugay ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISSN 1338-0583. - Roč. 3
Nový obrázok 4.JPG

Verbe pronominal autonome

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Terminológia slovies. - S. 215-216. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 978-80-557-0293-3.
Nový obrázok 4.JPG

Verbe essentiellement pronominal

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Terminológia slovies. - S. 210-212. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 978-80-557-0293-3.
Nový obrázok 4.JPG

Verbe pronominal

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Terminológia slovies. - S. 206-209. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 978-80-557-0293-3.
Nový obrázok 4.JPG

Verbe de relation

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Terminológia slovies. - S. 202-203. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 978-80-557-0293-3.
Nový obrázok 4.JPG

Verbe statique

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Terminológia slovies. - S. 187-188. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 978-80-557-0293-3.
Nový obrázok 4.JPG

verbe de perception

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Terminológia slovies. - S. 174-175. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 978-80-557-0293-3.
Nový obrázok 4.JPG

Prédicat statif exprimant une relation ou une localisation (spatiale, temporelle)

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Terminológia slovies. - S. 166. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 978-80-557-0293-3.
Nový obrázok 4.JPG

Verbe processuel

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Terminológia slovies. - S. 162-163. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 978-80-557-0293-3.
Nový obrázok 4.JPG

Prédicat statif exprimant une propriété ou un état

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Terminológia slovies. - S. 128. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 978-80-557-0293-3.

Tlmočenie pre Európu

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Roč. 17, č. 5 (máj-jún) (2010/11), s. 11. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011

La traduction vers le slovaque des verbes français du domaine du design industriel en prenant en considération leur structure sémantique

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Studia Romanistica. - S. 95-102. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostrave, Filozofická fakulta, 2011

Preklad francúzskych komunikačných slovies do slovenčiny s ohľadom na ich akčný alebo statický význam v porovnaní s prekladom kognitívnych a modifikačných slovies.

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ;

Základná charakteristika a funkcie odborného jazyka v ponímaní dvoch jazykovedcov - Rostislava Kocourka a Jozefa Mistríka.

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: . In: Preklad a tlmočenie 8: preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dňa 15. mája 2008 v Banskej Bystrici / vedec. red. Vladimír Biloveský; ed. Mária Hardošová, Zdenko Dobrík; rec. Edita Gromová,

Dizajn, lexikografia a sémanticky orientovaná syntax.

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Mladá veda 2009: humanitné vedy - lingvistika: zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec.

Problematika výučby tlmočenia s využitím Power Pointu a priblíženie práce tlmočníka na príklade ukážok tlmočenia

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Cudzie jazyky - celoživotná výzva: zborník z medzinárodnej konferencie Katedry jazykov Technickej univerzity v Košiciach, 26. - 27. 6. 2008, / eds. Janka Pavlovová, Kristína Mihoková, rec. Gabriela Knutová, Daniela Oroszová - Košice: Technická univerz

Tlmočenie ako sprostredkovaná interkultúrna komunikácia

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy: sborník z mezinárodní konference vysokoškolských pedagogů z pedagogických, filozofických i dalších fakult vysokých škol z ČR a SR / ed. Ivana Balcarová, Jiří Soukup; rec. Marie Maroušková, Drahomíra Ondrová.

Tlmočenie ako sprostredkovaná interkultúrna komunikácia (CD ROM)

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy: sborník z mezinárodní konference vysokoškolských pedagogů z pedagogických, filozofických i dalších fakult vysokých škol z ČR a SR / ed. Ivana Balcarová, Jiří Soukup; rec. Marie Maroušková, Drahomíra Ondrová.
Nový obrázok 3.JPG

Konzekutívne a simultánne tlmočenie z francúzskeho jazyka: texty a cvičenia.

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, 2006, ISBN 80-8083-222-6.

Problematika odborného prekladu v oblasti dizajnu úžitkovývh štruktúr a prostredia

Autori: Dagmar Veselá
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 7: sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť: zborník prednášok, Banská Bystrica, 3. máj 2006 / editori Ján Vilikovský, Anita Huťková - Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 411-422, ISBN 80-808

Kontaktný formulár

=