Telesná a zdravotná výchova v MŠ a ZŠ externé št. PF

Zameranie vyučovacieho predmetu:

Výchova k zdravému životn=mu štýlu cez pohybvú aktivitu u detí MŠ a žiakov I. st. ZŠ. Význam primárnej lokomócie pre budúce zdravie človeka.

Primárna prevencia zdravia detí MŠ a žiakov I. st. ZŠ.

 

Hodnotenie: seminárna práca, (písomný test)

 

Literatúra:

Bartík, P. 2002. Zdravotná telesná výchova I. PF: UMB B. Bystrica, 2002.

Liba, J. Výchova k zdraviu v primárnej edukácii. Prešov: PU v Prešove.

Liba, J. 2010. Výchova k zdraviu. Prešov : PU v Prešove, 2010.

Hanešová, J., Jablonský, P. 2013. Pohybový systém a regeneračné cvičenia. MPC: Bratislava, 2013.

Kršjaková, S., Roučková, M. 2013. Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy. MPC: Bratislva. 2013.

 

Kontaktný formulár

=