PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS, koordinátorka pedagogickej praxe

Telefónne číslo:
048 446 5110
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
110

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 14:15
Utorok
-
Streda
11:25 - 12:15
Štvrtok
-
Piatok
-
Odporúčam dohodnúť si konzultáciu e-mailom.

Kde ma nájdete

PhDr. Eva Molnárová, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Kancelária: 110
Telefón: 048 446 5110
Email: Eva.Molnarova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

 

1. Priezvisko a meno: PhDr. Eva MOLNÁROVÁ, PhD.  

    Adresa pracoviska: Katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40,

    974 01 Banská Bystrica,  č. tel.: 048/446 5110, kl: 5110, e-mail: eva.molnarova@umb.sk

 

2. Kvalifikácia:

    Mgr: Fakulta humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Učiteľstvo

    všeobecnovzdelávacích predmetov: nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra – výtvarná výchova

    PhDr.: rigorózne konanie v  študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, Filologická fakulta Univerzity Mateja

    Bela v Banskej Bystrici

    PhD.: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  

 

3. Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

    - odborná asistentka v odboroch:  7605 učiteľstvo akademických predmetov a 7320 filológia (nemecký jazyk) od 1. 9. 2007

 

 4. Priebeh doterajšej praxe:

     2007 –            odborná asistentka, Katedra germanistiky, FF UMB v Banskej Bystrici

     2001 – 2007    odborná asistentka – Katedra medzinárodnej komunikácie, FPVaMV UMB v Banskej Bystrici;                      

     1992 – 2001    učiteľka nemeckého a ruského jazyka – Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici;    

 

5.. Výber z publikácií:

 

AAB  LAUKOVÁ, J. – MOLNÁROVÁ, E. 2018. Jazykový obraz migrácie v nemeckom masmediálnom diskurze. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 162 s. ISBN 978-80-557-1458-5

 

AAB  MOLNÁROVÁ, E. 2013. Spoločensko-politická lexika z kontrastívneho aspektu. Banská Bystrica: Belianum, FHV UMB, 110 s. ISBN 978-80-557-0583-5

 

BCI  ŠTEFAŇÁKOVÁ, J. – MOLNÁROVÁ, E. 2015. Medien als Lernwerkzeug und -gegenstand im Fremdsprachenunterricht. Banská Bystrica : FF UMB, 2015, 120 s. ISBN 978-80-557-1000-6. 

 

ADM MOLNÁROVÁ, E. 2021. Multimodal aspects of the Banská Bystrica linguistic landscape. In Ad Alta : journal of interdisciplinary research. Hradec Králové : Magnanimitas, 2021, Vol. 11, no. 1 (2021), pp. 209-213. ISSN 1804-7890.  

 

ADN MOLNÁROVÁ, E. – ROŠTEKOVÁ, M. 2020. Educational Policy of the Slovak Republic in the Context of Changes in the Labour Market: Media Discourse Analysis. In Politické Vedy. [online]. Vol. 23, No. 4, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 47-64. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.4.47-64

 

AEC ROŠTEKOVÁ, M., MOLNÁROVÁ, E. 2011. K vybraným didaktickým aspektom viacjazyčnosti v odbornom cudzojazyčnom vyučovaní na fakultách nefilologického zamerania: komparácia skratiek medzinárodných organizácií (prípadová štúdia). In: Ianua ad linguas hominesque reserata III.Paríž : INALCO, 2011, s. 137 – 156 . ISBN 978-2-9536153-2-6

 

AEC MOLNÁROVÁ, E. 2020. Priezviská v logonymách. Na príklade jazykovej krajiny Banskej Bystrice. In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 60 – 66. 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2. časť)

 

AED MOLNÁROVÁ, E. 2020. Jazyková krajina ako motivačný faktor vo výučbe cudzích jazykov In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VI. Zvolen : TU vo Zvolene, 2020, s. 232– 241. ISBN 978-80-228-3233-5

  

AED  MOLNÁROVÁ, E. 2015. K otázke mediálnej kompetencie budúcich učiteľov nemeckého jazyka. In: Aplikované jazyky a podpora vzdelávania. Zvolen : TU vo Zvolene, 2015, s. 75 – 82. ISBN 978-80-228-2797-3. 

 

AFD MOLNÁROVÁ, E. 2016. Podcast – die neue Lehr- und Lernkultur. In: Germanistik interdisziplinär. Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage. Banská Bystrica/Slowakei, 2014. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 365 – 371. ISBN 978-3-8300-9148-6 

 

6.  Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách, výboroch

 

-    vedúca sekcie Etno i sociolingvistika, lingvokulturológia i stereotypy, 14. Meždunarodni slavistični četenija.

     Stereotipot v slavjanskite jezici, literaturi i kulturi, 26. - 29.4. 2018, Fakulta slovanských štúdií Sofijskej univerzity

     „Sv. Kliment Ohridski“

-    vedúca sekcie (DaF/Didaktik): Jugendkultur und Gewalt, XII. SUNG-Tagung „Gewalt und Sprache“, 30.6. - 2.7. 2016,

     Bratislava

-    členka vedeckého výboru konferencie Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu

     v oblasti Technickej mechaniky, 2. 6. 2016, Zvolen

-    spoluorganizátor medzinárodnej konferencie  GeSuS-Fachtagung 2014, 22. Linguistik- und Literaturtagen,

     23.- 25. jún, Banská Bystrica

-    členka prípravného výboru konferencie: XI. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten

     der Slowakei. Deutsch für die Zukunft – Zukunft für Deutsch. Banská Bystrica, 1.7. – 3.7. 2012.

-    spoluorganizátor medzinárodných konferencií „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“ október,

     roky 2007 – 2011, 2019 -2020

-    členka CASAJC – Česko-Slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách, pobočky

     medzinárodnej organizácie CercleS (Európska konfederácia jazykových centier na vysokých školách), od r. 2004

 

7. Iné významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity (podľa vlastného výberu):

- vedecká redaktorka a editorka monografií „Od textu k prekladu“ v r. 2007 – 2011, 2019, 2020

- redaktorka zborníka Sammelband der Beiträge der XI. internationalen Tagung des Verbandes der Deutschlehrer

  und Germanisten der Slowakei, 1.-3. Juli 2012 Banská Bystrica (Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie

  Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska) 2014, 238 s. ISBN 978-80-971700-0-4

 

8. Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

 

2019 – Nemecko, Weilburg, Hessische Lehrkräfteakademie, 8. európske stretnutie celostných pedagógov (Gestaltpädagogische Vereinigung, e. V.)

2019 – Česko, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, prednáškový pobyt v rámci mobility Erazmus+

2018  Česko, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, prednáškový pobyt v rámci mobility Erazmus+

2017  Česko, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, prednáškový pobyt v rámci mobility Erazmus+

2017 – Rakúsko, Viedeň, ďalšie vzdelávanie v rámci ÖDaF-Jahrestagung „Man lernt nicht mit dem Kopf allein.

           Zur Rolle der Emotionen im DaF/DaZ-Unterricht"

2014Nemecko, Univerzita  Friedricha Schillera v Jene, študijný pobyt

2012 – Slovinsko, Celje, kurz Celostnej pedagogiky (Gestaltpädagogische Vereinigung, Fortbildungsprojekt

           751520-  CP-2-2000-1-AT-COMENIUS 3.1)

2010 – Rusko, Moskva, Štátny inštitút A. S. Puškina, študijný a výskumný pobyt

1996 – Nemecko, Univerzita v Tübingene, Medzinárodný seminár pre učiteľov (Robert Bosch Stiftung)

1991 – Nemecko, Univerzita v Osnabrücku, letný jazykový kurz „Das vereinigte Deutschland“ (DAAD)

1990 – Nemecko, Univerzita v Erfurte, študijný pobyt na katedre výtvarného umenia

 

9. Projekty

 

Aktuálne:

 

Názov projektu:  Využitie informačných technológií ako inovatívny faktor interdisciplinárnej edukácie budúcich prekladateľov a právnikov

KEGA: 022UMB-4/2021

Schválená doba realizácie: 2021-2023

Funkcia: riešiteľ

 

Názov projektu: Xenizmy v nemeckých a slovenských komunikátoch

VEGA : 1/0472/20

Schválená doba realizácie: 2020-2022

Funkcia: riešiteľ

 

Názov projektu: Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

APVV-18-115

Schválená doba realizácie: 2019-2023

Funkcia: riešiteľ

 

Názov projektu: Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity

KEGA: 004UMB-4/2019

Schválená doba realizácie: 2019-2021

Funkcia: riešiteľ

 

Uzavreté:

Názov projektu: Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

VEGA: 1/0326/16

Schválená doba realizácie: 2016-2018

Funkcia: riešiteľ

 

Názov projektu: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí   

Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Schválená doba realizácie aktivity: 10/2013 – 09/2015

Prijímateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ITMS kód: 26110230109

Funkcia: 5.1.13  Odborný pracovník

Číslo zmluvy: 029/2013/1.2/OPV

Operačný program: Vzdelávanie

 

Názov projektu: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Aktivita 3.1 Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FHV a EF UMB

Schválená doba realizácie aktivity: 10/2013 – 09/2015

Prijímateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ITMS kód: 26110230109

Funkcia: 4.1.51 Odborný pracovník 22

Operačný program: Vzdelávanie

 

Názov projektu: 20 rokov UTV na TU vo Zvolene

Schválená doba realizácie aktivity: 2007 – 2013

Prijímateľ: Technická Univerzita vo Zvolene

ITMS kód: 26120130039

Funkcie:

3.1.55  Lektor - školiteľ  12/1 (tvorba študijných materiálov) RJ pre mierne pokročilých

3.1.54  Lektor - školiteľ  12/1 (výučba) RJ pre mierne pokročilých

3.1.56  Lektor - školiteľ  12/1 (práca s informačným systémom) RJ pre mierne pokročilých

 

Názov projektu: Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách.

Konvergencia: NUTS III: Premena tradičnej školy na modernú pre celé územie Slovenskej republiky (spoluriešiteľ na TU Zvolen v r. 2012-2013)

Vedúci projektu: ŠPÚ Bratislava

Operačný program: Vzdelávanie