Publikačná činnosť

A5 basketbal.pdf

Teória a didaktika športovej hry basketbal

Autori: Andrea Izáková a kolektív
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách ACD01 Didaktika basketbalu / Gustáv Argaj, Karel Hůlka, Andrea Izáková. 2. In Teória a didaktika športovej hry basketbal / rec. Štefan Adamčák, Karin Baisová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1648-0. - S. 45-68 [1,20 AH]. [ARGAJ, Gustáv (34%) - HŮLKA, Karel (33%) - IZÁKOVÁ, Andrea (33%)] ACD02 Metodika nácviku a zdokonaľovania v basketbale / Gustáv Argaj, Andrea Izáková, Karel Hůlka. 3. In Teória a didaktika športovej hry basketbal / rec. Štefan Adamčák, Karin Baisová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1648-0. - S. 69-118 [2,50 AH]. [ARGAJ, Gustáv (30%) - IZÁKOVÁ, Andrea (50%) - HŮLKA, Karel (20%)]
clanok.pdf

Analysis and comparison of the game performance of guards of the women basketball team SC UMB Banska Bystrica in the season 2014/2015 and 2015/2016

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Slovak Journal of Sport Science. - Banská Bystrica : Department of Physical Education and Sports, Faculty of Arts, Matej Bel University, 2016. - ISSN 2453-7659. - Vol. 1, no. 1 (2016), pp. 40-51

Návrat vysokoškolského ženského basketbalu na pôdu UMB

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Univerzitný šport pri LUSR 2016 [eklektronický zdroj] : medzinárodná konferencia pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, Bratislava, 5. - 6. 9. 2016. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2016. - ISBN 978-80-227-4399-0. - online, s. [1-3].

Príklady pohybových hier pre deti v prípravke : nácvik a zdokonaľovanie herných zručností . https://slovakbasket.sk/tp-video/7/

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: http://www.slovakbasket.sk/files/zbornik-ruzomberok-2016.pdf. In Nové prístupy k tréningu detí a mládeže v basketbale [elektronický zdroj] : zborník referátov zo seminára trénerov SBA, Ružomberok, 25. - 26. 6. 2016 / rec. František Rón, Pavol Horička. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská basketbalová asociácia, 2016. - ISBN 978-80-972472-8-7. - online, s. 31-36.
POHYBOVÉ HRY AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA BASKETBALOVÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIACKEHO DRUŽSTVA  ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA.doc

Pohybové hry ako prostriedok rozvoja basketbalových zručností žiackeho družstva ŠKP 08 Banská Bystrica

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Rajko Vute, Jiří Michal ... [et al.]. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2015. - ISBN 978-80-228-2802-4. - S. 118-125.

Úroveň koordinačných schopností v basketbalovom družstve mladších minižiačok BK ŠKP 08 Banská Bystrica

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v roku 2014 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kondičný tréning v roku 2014, Banská Bystrica, 21.11.2014 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ... [et al.] ; rec. Martin Pupiš, Pavol Pivovarniček, Alexandar Rakovič. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - S. 135-146.
AJ - konečná verzia.doc

Physical activities of female students of the Matej Bel university during the menstrual cycle

Autori: Izáková, A.-Benčíková, D.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In European journal of social and human sciences. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 2014. - ISSN 1339-6773. - Vol. 4, no. 4 (2014), pp. 186-189.
príspevok.docx

Zmena úrovne basketbalových zručností prostredníctvom zaradenia pohybových hier do tréningového procesu minibasketbalistiek

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Hry 2014 = Games 2014 : "Hra od kolébky do hrobu..." : sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů : sborník referátů z 11. Mezinárodní vědecké konference v Liblíně ve dnech 24. - 25. dubna 2014 / rec. Danuše Brklová, Ivo Terč, Jaromír Votík [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. - ISBN 978-80-261-0426-1. - CD-ROM, s. 105-114.

Športové hry 1. časť. - 2. dopln. a rozšír. vyd

Autori: Nemec. M. a kol. (Izáková, A.....)
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 225 s. [11,25 AH]. - ISBN 978-80-557-0809-6

Analýza športu pre všetkých na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Pohybová aktivita, šport a zdravý životný štýl : recenzovaný zborník vedeckých prác / ed. Lubomír Král, Zdenka Krajčovičová, Vladimír Meluš ; rec. Marie Blahutková, Ľudmila Jančoková, Ivan Čillík, Elena Bendíková. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2013. - ISBN 978-80-8075-580-5. - S. 91-95.

Teoretické vedomosti o športových hrách študentov stredných škôl Banskobystrického kraja

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Telesná výchova a šport - prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov / zost. Karin Baisová, Martin Kružliak ; rec. Rajko Vute, Jiří Michal, Štefan Adamčák [elektronický zdroj]. - Zvolen : Technická univerzita, 2013. - ISBN 978-80-228-2570-2. - CD-ROM, s. 349-354.

Diagnostika úrovne odrazovej schopnosti mladých basketbalistiek použitím rôznych diagnostických metód /

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v športových hrách / zost. Pavol Pivovarniček, Martin Pupiš ; rec. Václav Bunc, Ivan Čillík ... [et al.]. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2013. - ISBN 978-80-8141-050-5. - S. 66-75.

Biorytmy v trénigovom procese basketbalistiek

Autori: Izáková, A. - Bačová, B.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Od výskumu k praxi : 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 5. - 6. 12. 2013 / zost. Alena Cepková ; rec. Jozef Hrčka, Jozef Baláž ... [et al.] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, Slovenská technická univerzita, 2013. - ISBN 978-80-227-4086-9. - CD-ROM, s. 84-90.
hotová kniha ŠH 1.pdf

Športové hry

Autori: Nemec. M. a kol. (Izáková, A.....)
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - 200 s. - ISBN 978-80-557-0608-5

Životný štýl a jeho vplyv na telesný rozvoj študentiek EF UMB v rokoch 2010 - 2011

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Telesná výchova a šport - prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : 3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Zvolen, 25. 9. 2012 / zost. Karin Baisová, Martin Kružliak ; rec. Rajko Vute, Jiří Michal, Štefan Adamčák. - Zvolen : Technická univerzita, 2012. - ISBN 978-80-228-2399-9. - S. [1-7].

Pohybové hry zamerané na rozvoj basketbalových zručností žiakov 2. stupňa vybranej základnej školy

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Od výskumu k praxi : 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o športe: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách, Bratislava, 29. - 30. 11. 2012 / zost. Alena Cepková ; rec. Július Kasa, Jozef Hrčka ... [et al.]. - Bratislava : Slovenska technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2012. - ISBN 978-80-227-3828-6. - S. 104-108.

Zmena úrovne basketbalových zručností v ročnom tréningovom cykle 12 -13 ročných basketbalistiek

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Exercitatio corporis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe / vedec. red. Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2012. - ISSN 1337-7310. - Roč. 4, č. 2 (2012), s. 16-24.

Zmena úrovne basketbalových zručností v ročnom tréningovom cykle 12 -13 ročných basketbalistiek

Autori: Izáková , A.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Exercitatio corporis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe / vedec. red. Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2012. - ISSN 1337-7310. - Roč. 4, č. 2 (2012), s. 16-24.

Vplyv menštruačného cyklu na vykonávanie pohybových aktivít vysokoškoláčok

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb : V. medzinárodná konferencia Európskej asociácie pre fytoterapiu, ktorá sa konala 24.9.2010 v Bratislave / ed. Elena Kukurová, Michal Trnka ; rec. Leoš Navrátil, Jozef Rosina. - Bratislava : Asklepios, 2011. - ISBN 978-80-7167-157-2. - S. 119-122.

Rozvoj koordinačných schopností v tréningovom procese minibasketbalistov ŠKP B. Bystrica

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe / vedec. red. Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2011. - ISSN 1337-7310. - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 74-79.

Využitie pohybových hier na nácvik basketbalových zručností žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Telesná výchova a šport - prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : 2. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Zvolen, september 2011 / zost. Karin Baisová, Martin Kružliak ; rec. Rajko Vute, Jiří Michal, Štefan Adamčák. - Zvolen : Technická Univerzita, 2011. - ISBN 978-80-228-2279-4. - S. [1-8].

Rozvoj vybraných koordinačných schopností mladých basketbalistiek

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe / vedec. red. Matej Bence ; rec. Július Kasa, Joze Stihec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2010. - ISSN 1337-7310. - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 155-161.

Organizačné zmeny vo výučbe výberového predmetu telesná výchova a šport na Katedre telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od akad. roku 2008/2009 až po súčasnosť

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Pohyb a zdravie = Movement and health : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov / zost. Jaromír Šimonek ; rec. Jela Labudová, Jaromír Šimonek ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - ISBN 978-80-8113-034-2. - S. 68-70.

Zmena úrovne hernej činnosti jednotlivca v ročnom tréningovom cykle basketbalového družstva mladších žiačok BK UMB08 Banská Bystrica

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe / vedec. red. Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2010. - ISSN 1337-7310. - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 119-125.

Význam pravidelnej pohybovej aktivity vysokoškoláčok pri zdravotných ťažkostiach v období menštruačného cyklu

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová; zost. Miroslava Rošková ; rec. Pavol Bartík ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitých vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0040-3. - S. 37-42.

Vplyv kick box aerobiku na množstvo podkožného tuku u vysokoškoláčok

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov / ed. Mária Majherová, rec. Jaromír Šimonek, Erika Chovanová ... [et al.]. - Prešov : Prešovská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-555-0301-1. - S. 168-172

Pohybové aktivity, ich vplyv, význam a miesto v živote vysokoškolákov.

Autori: Izáková, A. - Hrušovská, K.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Kolektív autorov: Šport a zdravie v hodnotovej orientácii vysokoškolákov. Zborník z vedeckej konferencie k 90. Výročiu založenia UK a 90. Výročiu vzniku Univerzitného športu na Slovensku. Bratislava : FMFI UK, 2009, s. 45 – 49. ISBN 978-80-223-2706-0

Influence of movement programme on level of kinesthetic-differentiating abilities of young basketball players.

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport, No. 9. Banská Bystrica, FHV UMB, 2009, str. 60 – 66.

Pohybová aktivita a zdravie vysokoškolákov.

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Kolektív autorov: Pohybová aktivita a zdravie. Liberec : TU, 2007, s. 27 – 30. ISBN 978-7372-286-9

Športovo-rekreačné aktivity študentov EF UMB.

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Kolektív autorov: Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike. Zborník z 2. celoslovenskej konferencie športu pre všetkých s medzinárodnou účasťou. Bratislava : UK FTVŠ, 2006, s. 114 – 117.

Vplyv Kick box aerobiku na množstvo podkožného tuku u vysokoškoláčok.

Autori: Izáková, A.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Kolektív autorov: Zborník. Banská Bystrica : FHV UMB, 2006.

Životný štýl a jeho vplyv na telesný rozvoj vysokoškolákov

Autori: Králiková, E. – Izáková, A.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Ekonomika a spoločnosť, roč. V., č. 2, 2004, s. 112 – 121. ISSN 1335-7069

On-line contact form

=