Publikačná činnosť

Competences of English Language teachers specialising in older adults and seniors

Autori: Homolová, Eva
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Lingua Viva, XVII/2021 číslo 32,s. 10-19, PF JU , České Budějovice, ISSN 1801-1489

Pedagogický rámec jazykovej edukácie seniorov = Pedagogic framework of seniors´ language education

Autori: Homolová,Eva
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In Lingua Viva : odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2020. - ISSN 1801-1489 (print). - Roč. 16, č. 30 (2020), s. 9-15

Changes in intensity of primary and secondary motivation in a senior language learning program In Innovation in language learning : quality and innovation in language teaching and learning : conference proceedings

Autori: Eva Homolová, Zlata Vašašová, Renata Vajdičková: ,
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Bologna : Filodiritto Publisher S.433-438

Teoretické východiská jazykovej edukácie seniorov

Autori: Homolová E., Vašašová Z., Vajdičková R.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2019, 119 s. ISBN 978 80 557 1577-3

Jazyková edukácia seniorov

Autori: Homolová, Eva
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2018 80 s. ISBN 978 80 557 1407 3

Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích

Autori: Betáková, Lucie- Homolová,Eva - Štulrajterová, Milena
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Praha : Wolters Kluwer 2017, ISBN 978 807 5524 867, s. 120
001-110_Teaching English_A4_2016_final.pdf

Teaching English

Autori: Homolová Eva
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2016, ISBN 978 80 557 1102 7, s. 110

Some remarks on teaching English to autistic children .

Autori: Homolová, Eva
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In : Journal of language and cultural studies, 2015 3(2) ISSN 1339 4045 Slovak edu o.z. Nitra, s. 222-228

Managing Mistakes in Spoken English

Autori: Homolová, Eva
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Teória a prax budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka. Banská Bystrica : FF UMB, ISBN 978 80 557 0802 7 s. 75-80

Research methods in education

Autori: Homolová Eva
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2015, ISBN 978 80 557 10051, s. 55

Methodology of teaching English 2

Autori: Homolová Eva
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2015, ISBN 978 80 557 10068, s.101

Rozvoj jazykovej edukácie žiaka autistu.

Autori: Homolová Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In : Cudzie jazyky a kultúry v škole, 10. Nitra : KLIS PF, UKF Nitra, 2013, s. 68-73, ISBN 978 80 558 0462 0

Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 2. časť Výučba angličtiny žiakov s autizmom

Autori: Homolová, E. - Ivančíková, I.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Univerzita Hradec králové, Gaudeamus, 2013, ISBN 978 80 7435 278 2, 85 s.

Methodology of teaching English 1, rozš. a doplnené vydanie

Autori: Homolová, E.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica . FHV UMB, vydanie druhé, ISBN 978 80 557 0566 8

Didaktika angličtiny v otázkach a odpovediach

Autori: Homolová, E.-Štulrajterová, M.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica . UMB, 2013, 132 s. ISBN 978 80 557 0580 4,

Nová dimenzia kultúry v kontexte jazyka.

Autori: Homolová, Eva
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, roč. 4 č.1, jún 2012 ISSN 1330583 s. 21-25

Preparing trainees to teach adults

Autori: Homolová, Eva
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In : HLTMAG, roč. 14, č.4 ISSN 1755 9715

Becoming a teacher

Autori: Homolová, Eva
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 2012, ISBN 978 80 557 0357 2 s. 55

Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Výučba angličtiny žiakov s dys-poruchami

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Hradec Králové : Gaudeámus, 2012, ISBN 978 80 7435 226 3

Možnosti využitia materinského jazyka a prekladu v cudzojazyčnej edukácii

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, roč. 3 číslo 1 Banská Bystrica FHV UMB jún 2011, ISSN 1338 0583

Methodology of Teaching English 1

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica, FHV UMB, ISBN 978 80 557 0278 0

K problematike smerovania cudzojazyčnej edukácie

Autori: Homolová, Eva
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Pedagogické rozhľady 5/2010, MPC Banská Bystrica

Kompenzačné stratégie a ich miesto pri rozvíjaní komunikatívnej kompetencie

Autori: Homolová, Eva
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In : Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka. Banská Bystrica : FHV UMB s. 5-21, ISBN 978 80 557 0298

Škola ako determinant rodovo citlivej výchovy

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Determinanty rozvoja osobnosti človeka 2. časť. Banská Bystrica, UMB Pedagogická fakulta ISBN 978 80 8083 995 6

Authentic visuals in teaching and learning English

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Humanising Language teaching. Cantenburry . Pilgrims ISSN 1755 9715

K problematike smerovania cudzojazyčnej edukácie

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Pedagogické rozhľady. Banská Bystrica . MPC ISSN 133 0404 roč. 19, č.5

Alternatívne metódy v cudzojazyčnej edukácii

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Teória a prax pripravy učiteľov anglického jazyka 8. Banská Bystrica : FHV UMB ISBN 978 80 557 0016 8

Motivating young learners in acquiring English through songs, poems, drama and stories

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Theories in practice : proceedings of the first ionterantional conference. Zlín : Tomas Bata University. s. 233-238

Autonomy and self direction in language teaching and learning

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis M. Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika. Banská Bystrica : FHV UMB ISBN 978 80 557 0038 0 s. 25-30

Dyslektik na hodine anglického jazyka. In :Učiteľ ANJ v kontexte primárneho vzdelávania.

Autori: Homolová, Eva
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Prešov : PU, 2010 ISBN 978 80 555 0232 s. 144-167

Rodová výchova prostredníctvom vizuálnych médií v učebniciach v učebniciach anglického jazyka.

Autori: Homolová, Eva
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In : Philologica LXV. Zborník FiFUK. Bratislava : FiFUK, ISBN 978 80 223 2894-4 s. 61-68

Gender balanced textbooks - myth or reality?

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Lingua Viva. české Budějovice : JU Pedagogická fakulta ISSN 1801 1489

Rozvoj autonómie v cudzojazyčnej edukácii

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Pedagogické rozhľady. Banská Bystrica : MPC ISSN 133 0404 roč. 18, č.5

Individuáln prístup k chybám v ústnom prejave dospelých

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 978 808083 881

Učebnica anglického jazyka ako zdroj rodovo citlivej výchovy

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Cizí jazyky, roč. 51, 2007 číslo 5 s. 146-148

Učebnica ako zdroj rodovo citlivej výchovy

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Cizí jazyky. Plzeň : Fraus s. 146-148, ISSN 1210 0811

Multimedia project in pre-service teacher training

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: yužitie informačných a komunikačných technológií v edukačnom procese. Banská Bystrica : UMB, FHV ISBN 978 80 8083 603 0

Teacher in the role of controller in EFL class

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Lingua Viva 5/2007 s. 40-44 ISSN 1801-1489KJ Jihočeská univerzita, České Budějovice

Na margo jazykovej edukácie dospelých učiacich sa

Autori: Eva Homolová
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Človek v spoločnosti 1. časť Človek v edukačnom prostredí. B. Bystrica . UMB ISBN 978 80 8083 423 4

Native and non-Native Teachers in Language Classrooms

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Lingua Viva. České Budějovice : JU ČB ISSN 1210 0811

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka : zborník katedry anglistiky a amerikanistiky FHV UMB.

Autori: HOMOLOVÁ, Eva.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. ISBN 80-8083-148-3. S. 7-14.

Rola učiteľa a jej miesto v edukačnom procese

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. ISSN 1335-0404. Roč. 14, č. 5 (2005), s. 9-11.

Práca s autentickým materiálom na ZŠ.

Autori: HOMOLOVÁ, Eva
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Cizí jazyky : časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. ISSN 1210-0811. Roč. 48, č. 2 (2004-2005), s. 59-.

Kultúra ako zdroj motivácie na hodine anglického jazyka

Autori: HOMOLOVÁ Eva
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. ISSN 1335-0404. Roč. 13, č. 2 (2004), s. 15-17.

On-line contact form

=