Publikačná činnosť

Literárne zobrazenie protifašistického odboja v Taliansku - od reálneho aspektu k surreálnemu obratu

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Proudy [elektronický zdroj] : středoevropský časopis pro vědu a literaturu : literární časopis Středoevropského centra slovanských studií a ústavu slavistiky FF MU. - Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2019. - ISSN 1804-7246. - Č. 1 (2019), s. [1-9].

Literárny preklad ako súčasť spisovateľa-prekladateľa

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Romanistica Comeniana : vedecký recenzovaný časopis, vydávaný od roku 2018 Katedrou romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava ; Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - ISSN 2585-8483. - Roč. 2, č. 2 (2019), s. 50-62.

La dimensione etica e umana del testo canonico: Le due zitelle = The ethical and human dimension in a canonical text: Le due zittelle

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Qvaestiones Romanicae : Canon cultural. Canon Literar. Canon lingvistic : papers og the international colloquium "Communication and Culture in Romance Europe" (CICCRE), Timișoara, 16.-17. June 2017. - Timișoara : Universitatea de Vest din Timișoara, 2017. - ISSN 2457-8436. - Vol. 6, no. 2 (2018), pp. 169-177. [MESÁROVÁ, Eva (100%)]

I riflessi del clima culturale dell´Italia prebellica nella narrativa di Landolfi

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In La fictio sul palcoscenico della storia = Fikcija na pozornici istorije / rec. Željko Ðurić, Julijana Vučo ... [et al.]. Atti dell´VIII convegno internazionale AIBA, Kragujevac 25-26 novembre 2016. 1. vyd. - Belehrad : Donat Grad, 2018

Scrittore-traduttore e cultura letteraria Europea = Writer-translator and European literary culture

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Palimpsest [elektronický zdroj (open access e-journal)] = Palimpsest - megunarodno spysanye za lyngvystyčky, knyževny y kulturološky ystražuvajua : international journal for linguistic, literary and cultural research. - Stip : PKP - Public Knowledge Project, 2018. - ISSN 2545-398X (print). - online, vol. 3, no. 6 (2018), s. 161-170.

Od metaforickej hyperboly k obrazu: alegória predvojnového Talianska

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Proudy [elektronický zdroj] : středoevropský časopis pro vědu a literaturu : literární časopis středoevropského centra slovanských studií a ústavu slavistiky FF MU. - Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2018. - ISSN 1804-7246. - online, č. 2 (2018), s. [1-9].

Tra letteratura e verità: immaginario landolfiano nel Racconto d´autunno

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Immagini e immaginari della cultura italiana : in occasione del 40. anniversario degli Studi di Italianistica a Pola, Pola, 21.-23. settembre 2017. - 1. vyd. - Pula : Sveučilište Jurija Dobrile u Puli, 2017. - ISBN 978-953-7320-59-1. - S. 80.

Luigi Pirandello a dramaturgická technika „divadla v divadle"

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 37. = Lingustic, literary and didactic colloquium 37. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií / rec. Richard Repka, Sylvia Brychová, Viera Lagerová [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. - ISBN 978-80-8177-023-4. - CD-ROM, s. 91-98.

Literárny turizmus – k otázkam literárnych parkov v Taliansku

Autori: Eva Mesárová, Katarína Klimová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Jazyk a literatúra. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2016. - ISSN 1339-7184. - Roč. 3, č. 1-2 (2016), s. 33-50. [KLIMOVÁ, Katarína (50%) - MESÁROVÁ, Eva (50%)]

Kultúrne hodnoty a interkulturalita Collodiho diela Pinocchiove dobrodružstvá.

Autori: Mesárová, Eva - Klimová, Katarína
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Jazyk a literatúra, ročník 2, 2015, č. 2. Časopis Štátneho pedagogického Ústavu, Bratislava, s. 20-44. ISSN 1339-7184.

Il fenomeno del realismo magico e del fantastico nella letteratura italiana.

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Quo vadis, Romanistica 5? (ed. Zora Cardia Jačová), s.47-56. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, ISBN 978-80-223-3900-1

Lingue, culture, letterature tra geografia e storia

Autori: kolektív autorov
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Atti del III.Convegno Internationale Studia Romanistica Beliana, 10-11 ottobre 2013, eds. Katarína Klimová, Eva Mesárová; rec. Danilo Capasso, katedra romanistiky, Hradec Králové : Gaudeamus , 2015. - 281 s., ISBN 978-80-7435-618-6.
Fantastika a jej uplatnenie v talianskej postmodernej próze.pdf

Fantastika a jej uplatnenie v talianskej postmodernej próze

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Jazyk a literatúra, ročník 1, 2014, č. 1. Časopis Štátneho pedagogického Ústavu, Bratislava, s. 26-45.
DISCORSO TEORICO-CRITICO SUL FANTASTICO NEGLI ULTIMI ANNI DEL NOVECENTO IN ITALIA.pdf

Discorso teorico-critico sul fantastico negli ultimi anni del Novecento in Italia

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Romanica Olomucensia : artículos y estudios / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa. Roč. 26, č. 1 (2014). - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 77-84, ISSN 1803-4136.

Metamorfosi della lingua nellʼopera letteraria di B. Fenoglio.

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Konferenčný zborník - AZ IDENTITÁS METAMORFÓZISA IRODALOMBAN ÉS NYELVBEN II /2014. zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 21. mája 2014. Zost. Ferenc Alabán. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum , 2014, 165 s. ISBN 978-80-557-0749-5
O špecifikách teoret. prístupov k prekladu detskej literatúry.pdf

O špecifikách teoretických prístupov k prekladu detskej literatúry.

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť?, Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. S. 163-170. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014

Tommaso Landolfi

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Talianska literatúra 8b : dvadsiate storočie za fašizmu. S. 195-212 [1,23 AH]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2014

Fantastika (nielen) v talianskej literatúre

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Hradec Králové : Gaudeamus , 2014. - 145 s. Vydanie 1. vyd. ISBN 978-80-7435-476-2
PROTICHODNÉ ŠTRUKTURÁLNE PRVKY A PRVKY FANTASTIKY V DIELE T. Landolfiho.NFR2_2013.pdf

Protichodné štrukturálne prvky a prvky fantastiky v diele Tommasa Landolfiho

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - ISSN 1338-0583. - Roč. 5, č. 2 (december 2013), s. 45-54. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013.
Landolfiho emocionalna intenzita a fantazia o zachrane literatury.JaK 15.2013.pdf

Landolfiho emocionálna intenzita a fantázia o záchrane literatúry.

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [elektronický zdroj]. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2013. - ISSN 1338-1148. - Roč. 4, č. 15 (2013), s. [1-8].
PODSTATA LITERÁRNEJ FANTASTIKY PODĽA TZVETANA TODOROVA.NFR roc2,2012..pdf

Podstata literárnej fantastiky podľa Tzvetana Todorova

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. Roč. 4, č. 2 (december 2012), s. 98-107. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. ISSN 1338-0583

Teoretické náhľady na fantastickú literatúru po Todorovovi v talianskom literárnom prostredí

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: XLinguae.eu : a trimestrial European scientific Language review. Č. 4 (2012), s. 53-61. - Nitra : Vzdelávanie Don Bosca, 2012. ISSN 1337-8384
DEFINÍCIE LITERÁRNEJ FANTASTIKY PODĽA PREDCHODCOV TZVETANA.s.94-99.NFR 2.2011..pdf

Definície literárnej fantastiky podľa predchodcov Tzvetana Todorova

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. Roč. 3, č. 2 (november 2011), s. 94-98. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011

Landolfi, la prosa «diaristica» e la parola come surrogato della realtà

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Écho des études romanes. Vol. 7, No. 2 (2011), s. 59-68. - České Budějovice : Faculté des Lettres de l´Université de Boheme du Sud, 2011
Surrealna atmosfera a literarna invencia v Landolfiho zb. La Spada.s.45-50.xlinguae_n4_2011..pdf

Surreálna atmosféra a literárna invencia v Landolfiho zbierke La Spada

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: XLinguae.eu : a trimestrial European scientific Language review. Č. 4 (2011), s. 45-50. - Nitra : Vzdelávanie Don Bosca, 2011

Introdukcia fantastiky do literárneho systému 18. a 19. storočia a modifikácia existujúcich kultúrnych modelov

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0232-2. - S. 49-57.

Un repertorio straordinario di devianze e deliri nei racconti della prima raccolta di Landolfi

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In Romanica Olomucensia : artículos y estudios / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa. Roč. 21, č. 2 (2009). - Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - ISSN 1803-4136.

Alcune considerazioni sulla scrittura di Tommaso Landolfi

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Studia romanistica / zodp. red. Jana Veselá ; rec. Ivo Buzek ...[et al.]. - Ostrava : Universitas Ostraviensis, Facultas Philosophica, 2009. - Vol. 9, No. 2 (2009) p. 72-77. - ISSN 1803-6406.

K teoretickým východiskám fantastickej literatúry v Taliansku

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Mladá veda 2009: humanitné vedy - literárna veda: zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkv Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.]; re

Historické východiská zrodu modernej fantastickej literatúry

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue, 2/2009, roč. 1, číslo 2, NOVEMBER – DECEMBER 2009, s. 72-78. ISSN 1338-0583.

Alcune osservazioni sulla posizione di Tommaso Landolfi tra psicoanalisi, ermetismo e surrealismo

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - Roč. 20, č. 1 (2008), s. 28-33. - ISSN 1803-4136.

Taliansky jazyk pre študentov spevu

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Akadémia umení, Fakulta múzických umení, 2006. - 100 s. - ISBN 80-89078-16-8

Mušle a čas / Italo Calvino

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Revue svetovej literatúry: časopis pre zahraničnú literatúru. - Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 1965. - Roč. 42(2006), s. 112-114. - ISSN 0231-6269.

On-line contact form

=