Publikačná činnosť

Dilemy výučby filozofie v kontextoch reforiem edukačného systému na Slovensku.In Filozofia, vzdelanie a kultúra vo výzvach súčasnosti : zborník vedeckých príspevkov

Autori: J.Šuch
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2020. - ISBN 978-80973092-4-4. - S. 103-107.

Historická imaginácia vo vybraných anglosaských reflexiách histórie In Intuícia a imaginácia vo filozofii a vede

Autori: J.Šuch
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2019. - ISBN 978-80-973092-3-7. - S. 83-92.

Reflexia povahy historického diela u Jaroslava Mareka a Haydena Whita In Historik - historismus - dějepisectví : nad životem a dílem Jaroslava Marka

Autori: J.Šuch
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: - Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. - ISBN 978-80-7286-277-1. - S. 79-95

Vybrané reflexie povahy historického poznania a problém významu v naratívnych interpretáciách

Autori: Juraj Šuch
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Bratislava, VEDA
589-596.2016.pdf

Konštruktivistické chápanie histórie a jej etická dimenzia

Autori: Juraj Šuch
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Historický časopis Roč. 64, č. 4, s. 587-595.
659-669.2015.pdf

O dvoch pohľadoch na historické narácie a pluralitu ich obrazov minulosti

Autori: Juraj Šuch
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Roč. 70, č. 8, s. 659-669.

Narace a (živá) realita

Autori: eds. Jan Horský, Juraj Šuch
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Praha, TOGGA

Problém zmyslu dejín a histórie v druhej polovici 20. storočia

Autori: Juraj Šuch
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica, UMB

K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných)

Autori: eds. Juraj Šuch
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica, UMB
664-671.2010.pdf

Niekoľko poznámok k naivnému realizmu, konštruktivizmu a kritickému (vedeckému) realizmu

Autori: Juraj Šuch
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Filozofia, Roč. 65, č. 7 (2010), s. 664-671

Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita

Autori: Juraj Šuch
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Ostrava, Ostravská univerzita

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín

Autori: ed. Rastislav Kožiak, Juraj Šuch, Eugen Zeleňák
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Bratislava, Chronos

K metodike vyučovania filozofie

Autori: Juraj Šuch
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: MPC, Prešov
809-819.2000.pdf

Niekoľko poznámok k dielu Haydena Whita

Autori: Juraj Šuch
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: Filozofia, Roč. 55, č. 10, s. 809-819

On-line contact form

=