Publikačná činnosť

História a dejepis (Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu)

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: 2. rozš. vyd. Žilina : Inštitút priemyselnej výchovy, 2018. ISBN 978-80-89902-11-8. 198 s.

História a dejepis (Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu)

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2017. ISBN 978-80-557-1298-7. - 188 s.

Dokumenty k dejinám dolnozemských Slovákov 2

Autori: Miroslav Kmeť - Soňa Polónyová - Ondrej Druga (eds.)
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2016. ISBN 978-83-7490-997-6. - 240 s.
coperta kmet.jpg

Na žírnej rovine... Z príbehu Čabäna Michala Žilinského

Autori: Miroslav Kmeť - Bernadeta Ottmárová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Nadlak: Vyd. Ivan Krasko, 2014. ISBN 978-973-107-098-8. - 248 s.

Historiografia dolnozemských Slovákov v prvej polovici 20. storočia

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. ISBN 978-83-7490-679-1. - 248 s.
Dokumenty k dejinám dolnozemských Slovákov 1_okladka do akceptacji (1).pdf

Dokumenty k dejinám dolnozemských Slovákov 1

Autori: Miroslav Kmeť - Alica Kurhajcová - Soňa Polónyová
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. ISBN 978-83-7490-680-7. - 356 s.
kmet 2a.jpg

Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Nadlak: Vyd. Ivan Krasko, 2012. ISBN 978-973-107-076-6. - 384 s.

Dejepis 1 - pre 1. ročník stredných škôl / Pracovný zošit 2. časť

Autori: Miroslav Kmeť - Dana Vasilová
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2012. ISBN 978-80-8120-126-4. 96 s.

Dejepis 1 - pre 1. ročník stredných škôl / Pracovný zošit 1. časť

Autori: Miroslav Kmeť - Dana Vasilová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2011. ISBN 978-80-8120-059-5. 96 s.

Ondrej Áchim Liker - "sedliacky kráľ" z Dolnej zeme

Autori: Miroslav Kmeť - Bernadeta Ottmárová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia. Roč. 14, 2011. - ISSN 1336-9148. - S. 92-104.

Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: 1. vyd. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2010. ISBN 978-963-88583-1-3. - 306 s.

Ľudovít Haan a Michal Žilinský (Zsilinszky) ako slovenskí cirkevní historici

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Kontexty identity. Jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej / Az identitás Köszöntő könyv Gyivicsán Anna tiszteletére. Békéscsaba: VÚSM, 2010. – ISBN 978-963-88583-0-6. – S. 328-335.

Naturalizovaný Čabän

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Čabiansky kalendár na rok 2010. – HU ISSN 0866-1219. – Roč. 48 (2010), s. 138-141.

Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: 2. vyd. Nadlak: Vyd. Ivan Krasko, 2010. ISBN 978-973-107-057-5. - 306 s.

Na margo dvoch storočí / Štúdie zo slovenských dejín 19. a 20. storočia

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Békéscsaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2010. - ISBN 978-963-88583-3-7. - 218 s.

Slovenské malomesto vo svetle reklamy (1939 - 1945) - na príklade Banskej Bystrice

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Peter Sokolovič (zost.): Život v Slovenskej republike / Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov IX. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010. - ISBN 978-80-89335-37-4. - S. 101-110.

České verše a listy Ľudovíta Jaroslava Haana

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Čabiansky kalendár na rok 2009. - HU ISSN 0866-1219. - S. 30-32.

Osobnosti slovenskej Dolnej zeme

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Vyorali hlboké dolnozemské brázdy / Ján Jančovic. Nadlak: Vyd. Ivan Krasko, 2009. – ISBN 978-973-107-050-6. – S.193-207.

Híd a magyar-szlovák kulturális kapcsolatokban / A történész és politikus Zsilinszky Mihály

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Barátság. Roč. 16, č. 30 (15. 6.), 2009. – S. 6099-6101.

Regionálny, národný a vlastenecký rozmer prác slovenských autorov z Dolnej zeme

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Národopis Slovákov v Maďarsku. Roč. 22. – ISSN 0324-3001. – S. 125-153.

Dejiny slovensko-maďarských vzťahov v didaktickodejepisnej reflexii

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Acta Academiae paedagogicae Agriensis. Roč. 36. – ISSN 1785-3117. – S. 35-48.

Uhorsko na ceste k modernite. Asimilácia, migračné procesy, mobilita a modernizácia v Uhorsku po roku 1867

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: História. Roč. 9, č. 1 – 2, s. 61-66.

Problematika kolaborácie a odboja vo výučbe dejepisu

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939 – 1945. –1. vyd. – Banská Bystrica: Múzeum SNP 2009. – ISBN 978-80-970238-2-9. – S. 421-430.

Problematyka rusińska w pracach słowackich intelektualistów w XX wieku

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Łemkovie Bojkowie Rusini / historia, współczesność, kultura materialna i duchowa II. – Zielona Góra – Słupsk: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Pomorska, 2009. – ISBN 978-83-60087-38-1. – S. 159-164.

K problematike Spolku sv. Vojtecha v horthyovskom Maďarsku ("Spolok svätého Vojtecha v Uhorsku" / "Magyarországi Szent Adalbert Társulat", 1941 - 1944)

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, 12, 2009, s. 152-165.

Károly Szabó vs. Jonáš Záborský (1868) o problematike ovládnutia tzv. Hornej zeme starými Maďarmi

Autori: Miroslav Kmeť - Bernadeta Ottmárová
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia. Roč. 12, 2009. - S. 455-470.

Docent Karol Langstein / K 50. výročiu príchodu prvého slovenského hosťujúceho učiteľa do Maďarska

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Čabiansky kalendár na rok 2008. - HU ISSN 0866-1219. - S. 128-131.

Jazyk a obsah korešpondencie dolnozemskej slovenskej inteligencie v 19. storočí

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Slovenčina v menšinovom prostredí 2. Békéscsaba: VÚSM, 2008, s. 269-275

Školstvo v Uhorsku a jeho vplyv na zmeny jazykových a národnostných pomerov vo vybraných regiónoch v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Historický zborník 19, č. 2/2008, s. 170-184

"Ponachodené súvislosti". Mýtografia a stereotypy v kultúrnych prejavoch južnodolnozemských Slovákov.

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvali. Ed.: Milan Řepa. Praha: Historický ústav, 2009. - ISBN 978-80-7286-139-2. - S. 65-85.

Z histórie reklamy ako kultúrnohistorického a hospodárskeho fenoménu počas medzivojnového obdobia v regióne Banskej Bystrice

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: MIČKO, Peter a kol.: Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1918-1938. Banská Bystrica: ÚVV UMB, 2008. - ISBN 978-80-8083-649-8. - S. 251-265.

Békešská župa v texte Michala Žilinského v publikácii Die Österrechisch-ungarische monarchie in Wort und Bild (1891)

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Annales historici Presoviensis 8 / 2008. Inštitút histórie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. - ISSN 1336-7528. – S. 117-129.

Adolf Pecháň ako popularizátor histórie

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia.Tomus 11. Banská Bystrica: Kh FHV UMB, 2008. - ISSN 1336-9148. – S. 176-180.

Slovenská a česká historiografia, publicistika, umelecká literatúra, (kinematografia) o pôsobení banderovcov

Autori: Miroslav Kmeť - Michal Šmigeľ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Banderovci na Slovensku (1945-1947) / Michal Šmigeľ. Banská Bystrica: KH FHV UMB a ÚVV UMB, 2007. ISBN 978-80-8083-483-8. – S. 9-43.

Historiografia dolnozemských Slovákov z békešsko-čanádskej oblasti v 19. storočí

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Dolnozemský Slovák. Roč. 13 (28), č. 1 (Nadlak, Rumunsko). ISSN 1454-5489. - S. 4-6.

Univerzitná profesorka Eva Langsteinová

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Čabiansky kalendár na rok 2007. – HU ISSN 0866-1219. – Roč. 44 (2007), s. 41-44.

Prieniky tzv. banderovcov na územie československého štátu v r. 1945-1948 v období nástupu totality

Autori: Miroslav Kmeť - Peter Mičko
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Budil Ivo - Zíková, Tereza (eds.): Totalitarismus 3 (Totalita, autorita a moc v proměnách času). Plzeň: FF Západočeské univerzity, ISBN 978-80-87025-15-4. - S. 142-152.

Historik Ľudovít Haan - emblematická osobnosť slovenskej dolnozemskej society

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 10. ISSN 1339-9148. - S. 282-313.

Stručne k problematike humanizácie dejepisného vyučovania

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 10. ISSN 1339-9148. - S. 326-331.

Výberová bibliografia k dejinám dolnozemských Slovákov

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 10. ISSN 1339-9148. - S. 357-369.

Poznámky k miestu Michala Žilinského v kontexte slovenských národných dejín

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Acta Historica Neosoliensia, Tomus 9. Banská Bystrica : Kh FHV UMB. ISSN 1339-9148. – S. 98-113.

Hodžovská pozostalosť v Múzeu Michala Munkácsyho v Békešskej Čabe

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Acta Historica Neosoliensia, Tomus 9. Banská Bystrica : Kh FHV UMB, 2006. ISSN 1339-9148. – S. 356-364.

Miesto a význam regionálnej histórie v dejepisnom vyučovaní v regióne Banskej Bystrice a v Békešskej župe (v Maďarsku)

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Regionální dějiny v dějepisném vyučování. – Ústí nad Labem: KH ÚHS UJEP, ISBN 80-7044-843-1. – S. 60-70.

Fenomén svätca v dejepisnom vyučovaní

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava: Chronos – Centrum pre štúdium kresťanstva, 2006. – ISBN 80-89027-20-2. – S. 311-322.

Mlynárske „dynastie“ v regióne Banskej Bystrice

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Danterová, Izabela (ed.): Mlyny a mlynárske remeslo (Etnograf a múzeum X.). Galanta : Vlastivedné múzeum v Galante, 2006. – ISBN 80-969062-3-2. – S. 41-54.

Vlastivedná a osvetová činnosť učiteľov v slovenských enklávach na Dolnej zemi v 19. storočí

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov: Muzeum J. A. Komenského. – S. 234-247.

Problematika dolnozemských Slovákov v Slovenských národných novinách a Orlovi tatranskom (1845-1848)

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku (Materiály z interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie, Budapešť 14. – 15. 10. 2005). – Békéscsaba: VÚSM. ISBN 963 86573 8 3. - S. 416-426.

Smutný osud jednej menšiny

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Čabiansky kalendár na rok 2006. – HU ISSN 0866-1219. – Roč. 44 (2006), s. 88-91.

Vplyv školstva na zmeny jazykových a národnostných pomerov vo vybraných regiónoch (Banská Bystrica a Békešská Čaba) v druhej polovici 19. storočia

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Historie / Historica č. 12 . – Ostrava: FF OU, 2005.ISBN 80-7368-044-0. – S. 151-158. -

Výučba dejín dolnozemských Slovákov na stredoškolských seminároch z dejepisu

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: 15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku – A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 15 éve. – Békéscsaba: VÚSM. ISBN 963 86573 5 9. – S. 132-139.

Prejavy slovenskej etnicity a uhorského vlastenectva v regionálnej historiografii dolnozemských Slovákov z békešsko-čanádskej oblasti v 19. storočí

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia. Tomus 7. – Banská Bystrica: KH FHV UMB, 2005. ISBN 80-8083-035-5. – S. 61-76.

Slovenské dolnozemské enklávy v reflexii Štúrových politických novín

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 8. – Banská Bystrica: KH FHV UMB, 2005. – ISBN 80-8083-173-4. – S. 87-101.

Vecná a umelecká literatúra o problematike Ukrajinskej povstaleckej armády v Československu pred rokom 1990

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 8. – Banská Bystrica: KH FHV UMB. – ISBN 80-8083-173-4. – S. 163-176.

História 1. Slovenskej republiky vo výučbe dejepisu

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IV. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (Banská Bystrica 14.-15. apríla 2005). – Banská Bystrica: FHV UMB a ÚVV UMB. ISBN 80-8083-147-5. – S. 372-380.

Z histórie šalkovského mlyna

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice 2. Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 27.-28. septembra 2005 pri príležitosti750. výročia mesta. – Banská Bystrica: KH FHV UMB a ŠVK, 2005. – ISBN 80-85169-80-0. – S. 65-78

Fenomén odrodilstva (Adolf Pecháň – vlastenec či odrodilec?)

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Historická revue. – Roč. 16, č. 11 (2005), s. 28-29, 35.

Moysesovská preparandia v Banskej Bystrici

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia. Tomus 6. – Banská Bystrica: KH FHV UMB. ISBN 80-88945-74-7. – S. 25-31.

Dejepis mestečka Sarvaš od Michala Žilinského

Autori: Miroslav Kmeť - Ján Chlebnický
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Békéscsaba: VÚSM, 2004. – 575 s. – ISBN 963 214 504 6

Slovenčina v praxi hosťujúceho učiteľa na slovenskej škole v Békešskej Čabe začiatkom 90. rokov

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Slovečina v menšinovom prostredí. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (Békešská Čaba 16.-17. 10. 2003). – Békéscsaba: VÚSM. ISBN 963 86573 2 4. – S. 301-307.

Michal Žilinský: Dejiny mestečka Sarvaš

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: Čabiansky kalendár na rok 1998. – HU ISSN 0866-1219. – Roč. 36 (1998), s. 35-42.

Slovenský pôvod, maďarské myslenie (Politik a historik Michal Žilinský)

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 1997
Vydavateľstvo: In: Historická revue. – Roč. 8, č. 3 (1997), s. 28-29.

Spomienky na Čabu v období druhej svetovej vojny

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Čabiansky kalendár na rok 1996. – HU ISSN 0866-1219. – Roč. 34 (1996), s. 68-70.

Benedikt Szőlősi – Rybnický (K 340. výročiu smrti)

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Čabiansky kalendár na rok 1996. – HU ISSN 0866-1219. – Roč. 34 (1996), s. 55-56.

Szlovák nyelv / Slovenský jazyk

Autori: Horváth Jánosné, Miroslav Kmeť, Edit Pecsenya, Libuše Pesti
Rok vydania: 1992
Vydavateľstvo: Salgótarján: Mikszáth Kiadó, 1992. – 328 s.

Pamätnosti békeš-čabianske od Ľudovíta Haana

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 1991
Vydavateľstvo: Békéscsaba:ZSM a SGVŠK, 1991. – 176 s.

Pamätnosti békeš-čabianske od Ľudovíta Haana

Autori: Miroslav Kmeť
Rok vydania: 1991
Vydavateľstvo: Békéscsaba: SGVŠK a ZSM, 1991. - 176 s.

On-line contact form

=