Publikačná činnosť

...smutná správa na záver: Za profesorom Andrejom Červeňákom

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: NFR 1/2012 - ISSN 1338-0583 168. Dostupné na internete: http://www.fhv.umb.sk/nfr

Historická poetika starej ruskej slovesnosti. Genéza literárnych formácií. Recenzovaná monografia: УЖАНКОВ, А. Н.: Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных формаций. Москва: Издательство Лит. института и

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE ISSN 1338-0583. s. 154-155. Dostupné na internete: http://www.fhv.umb.sk/nfr

Пушкин и Бродзаны

Autori: SUGAY, L., KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Одиннадцатые Гоголевские чтения. Дом-музей писателя: история и современность. Сборник научный статей по материалам Мeждународной научной конференции. Москва. 1-3 апреля 2011 года. Под общей редакцией В.П. Викуловой. Москва 2011. с. 79-88. ISBN 978-5-4

O novelách Valentína Grigorieviča Rasputina

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In. Tragédia doby, človeka a literatúry. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, Katedra rusistiky FF UKF v Nitre. Společnost Dostojevského PF KU v Nitre. Klub Dostojevského v Nitre. 2011. S. 311-322. ISBN 978-80-80-8094-969

Generálove deti

Autori: VESELÁ, N.:
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica, Občianske združenie Rossija 2011. 160 s. ISBN: 978-80-970955-0-5. Preklad: Marta Kováčová

Slovo v preklade Rasputinovho textu do slovenčiny

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Humanitné vedy – literárna veda. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica 2010. ISBN 978

Problémy poetiky z aspektu prekladu v tvorbe Valentína Rasputina

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Jazyk a kultúra číslo 4/2010. ISSN 1338-1148. Dostupné na internete: http://www.ff.unipo.sk/jak/4_2010/kovacova.pdf

Valentín Rasputin v kontexte ruskej literatúry 20. storočia

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 16. októbra 2009 v Banskej Bystrici / ed. Marta Kováčová ; rec. Larisa Anatolievna Sugay, Urszula Zydek-Bednarczuk, Hedviga Kubišová, Anita Račáková,

«ДЕРЕВЕНЩИКИ» ИЛИ «НРАВСТВЕННИКИ»? (Проза Валентина Распутина в контексте классической и современной литературы)

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Вестник Литературного института им. А.М. Горького. № 2‘ 2009. Москва 2009. с.119-124.

Texty a cvičenia z ruskej prózy 20. storočia pre študentov-translatológov : učebné texty

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: rec. Larisa Anatolievna Sugay, Vladimír Biloveský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - 95 s. - ISBN 978-80-8083-864-5

Ruskí spisovatelia a Poľsko

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnosť a perspektívy = Nauczanie języków slowiańskich jako obcych w środowisku slowiańskim - stan obecny a perspektywy : zborník príspevkov z medzinárodne vedeckej konferencie konanej

O ruskej literatúre v súčasnom svete

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Esteticko-antropologická koncepcia literatúry a Andrej Červeňák : zborník prác z medzinárodnej konferencie, Nitra, 22. máj 2007 / vedec. red. Natália Muránska ; rec. Michal Antoš, Eliáš Galajda. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická

Veľký Inkvizítor v dobe

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Dostojevskij a dnešok. Nitra 2007, s. 84-93.

Valentin Rasputin a ruská dedina druhej polovice 20. storočia

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Filologická fakulta, UMB, 2007. 125 s. ISBN 978-80- 8083-373-2.

Fiodor Michajlovič Dostojevskij a jeho odraz v ideovom a filozoficko-estetickom kontexte ruskej literatúry 19. a 20. storočia

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Dostojevskij a dnešok / vedec. red. Andrej Červenák, ed. Natália Muránska ; rec. Eliáš Galajda, Sergej Makara. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-8094-107-9. - S. 84-93.

Poetika Rasputinových noviel

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Problémy poetiky. Litteraria humanitas XIV. Brno 2006, s. 103-111.

Recepcia románu Maxima Gorkého Matka na Slovensku

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. X 9, 2006, s. 124-128.

Почёт Горькому

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Русский язык в центре Европы. Ассоциация русистов Словакии. Банска Быстрица, 2006, s. 73-76.

Rasputin v slovenskom preklade

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 2006, s. 233-252.

Motív domu v tvorbe Valentina Rasputina a Hany Zelinovej

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: FiF UMB 2006, s. 294-298.

Martákovej preklad Lermontova

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 11. mája 2005. Matica slovenská. UMB. 2006, s. 62-67.

Rasputin v slovenskom preklade

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 7 : sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť : zborník prednášok, Banská Bystrica 3. máj 2006 / editori Ján Vilikovský, Anita Huťková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-342-7

Sizyfovský princíp v Arcybaševovom Saninovi

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Slovanský romantizmus – obraz človeka v slovanskom romantizme. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 2005, s.118-122.

O ceste Natálie Muránskej v Bulgakovovom románe Majster a Margaréta

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Opera slavica XIV, 2004, 1, s.53-54.

Aktuálny Berďajev

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 7, č.2 (2004), s. 56-60.

O medzihviezdnom pútnikovi A. Solženicynovi v portréte O. Marušiaka

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Opera Slavica, roč. XIV., č.3 (2004), s.54-55.

Estetická kategória komického v poviedkovej tvorbe Teffi

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Slavica literaria. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity, 2004, s. 47-53.

Gorkij – Arcybašev. Dve alternatívy dejín a človeka

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Filologická fakulta, UMB, 2004. 110 s. ISBN 80-8055-942-2.

Proletársky humanizmus a sakrálna estetika (na pozadí žánru rozprávky v románe Matka)

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, 2003, s.47-56.

O ceste k človeku Zdenky Matyušovej

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 6, č. 3 (2003),s.64-66.

Makara, S., Kyseľová, N.: Triáda

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Almanach Nitra, 2003, s.402-403.

K poetike rannego tvorčestva Sergeja Dovlatova [K poetike ranej tvorby Sergeja Dovlatova]

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Philologica LVII, Tradície a perspektívy rusistiky. Univerzita Komenského Bratislava, 2003, s.297-300.

Tajomstvá v človeku. Muránska, N.: Fantastická trilógia M.Bulgakova.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: UKF Nitra, roč. 16, č. 38 (2003), s.10

O zvukoch, farbách a vôni detstva v Makinovej knižke Spoveď padlého zástavníka.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 6, č. 1, (2003), s. 57-58.

Proletársky humanizmus a sakrálna estetika (na pozadí žánru rozprávky v románe Matka).

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Masarykova univerzita Brno, 2003, s.47-56.

Výrazové prostriedky v románe Matka.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Opera slavica. Slavistické rozhledy, roč. XIII, č. 3 (2003), s. 19-30.

Puškin optikou A. Červeňáka.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč.5, č.2(2002), s. 64-66.

Zvuky, farba a vône detstva.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Literárny týždenník, roč. 15, č.42, (2002), s. 14.

O poetickom princípe v poviedkach I. A. Bunina Temné aleje.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Slovanský romantizmus – poetika romantična. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 2002, s. 65-69.

Gorkij a jeho román Matka na Slovensku.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Slovensko ruské vzťahy a súvislosti. – Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2002, s. 78-86

Romantický aspekt v hľadaní humanistických ideálov u Gorkého a Arcybaševa.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Slovanský romantizmus – o poetike. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie FiF UMB Banská Bystrica 2000, s. 110-116.

„Cvety že vianut po vesne...“.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 4, 2001, č.2, s.72-75.

Sergej Dovlatov a jeho „maličkí“ ľudia.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 4, č.1/2001, s. 65-67.

Razgovornik.

Autori: Kováčová, M., Kiseľová, N., Brtková, K., Hrčková, M.:
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: FiF UMB, 2000, 203 s.

Lexikálne estetično v preklade Aksionovových poviedok.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 1999,

Romantická symbolizácia.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Slovanský romantizmus. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 1999, s.111-120.

Poetizácia v próze Môj Puškin Mariny Cvetajevovej.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: In: Filologická revue. Banská Bystrica: Filologická fakulta, UMB, roč. 2, č. 2 (1999), s. 64-72.

Napriek všetkému zlu je človek vari predsa len dobrý.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In. Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 1, č. č.2 (1998), s.79-80.

Reflexia ku knihe Ladislava Ťažkého Očami pútnika.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 1, č. 2 (1998), s.79-80.

On-line contact form

=