Publikačná činnosť

Nácvik plaveckých spôsobov v praxi

Autori: MANDZÁK, P -.BENCE, M.- MANDZÁKOVÁ, M. – POPELKA, J. – TONHAUSEROVÁ, Z.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: FHV UMB KTVŠ. 115 s. ISBN 978-80-557-0310-7

The assessment of level of swimming efficiency of the students with a different dotation of class units.

Autori: MANDZÁKOVÁ, M.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Recenzovaný časopis vedeckých štúdií „ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII PHYSICAL EDUCATION AND SPORT“. Banská Bystrica: FHV UMB KTVŠ. Vol. II ,No. 1/2010 ISSN 1338-0974

Úroveň plaveckej výkonnosti študentov KTVŠ FHV UMB

Autori: MANDZÁKOVÁ, M.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Exercitatio corpolis – Motus –Salus. Slovak journal of sports sciences. Banská Bystrica: FHV UMB KTVŠ. Roč. 2/2010. ISSN 1337-7310

Vplyv kondičného plávania na zmeny v úrovni plaveckej výkonnosti študentov telesnej výchovy KTVŠ FHV UMB.

Autori: MANDZÁKOVÁ, M.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta

Súčasný stav a nové trendy v hodnotení telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl.

Autori: KOMPÁN, J. - SUCHOMEL, A. - MANDZÁKOVÁ, M. – KOLODZEJOVÁ, P. - ŠTIHEC, J. – KARPLJUK,D. –VIDEMŠEK,M.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Current status and new trends in the evaluation of physical ability and kinetic performance of pupils in primary schools In: Banská Bystrica: FHV UMB, 2009. 206 s. ISBN 978-80-8083-887-4 (10% podiel)

Vplyv plaveckej techniky na plavecký výkon žiakov.

Autori: MANDZÁKOVÁ, M. - MANDZÁK, P .
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Exercitatio corpolis – Motus –Salus. Slovak journal of sports sciences. Banská Bystrica: FHV UMB KTVŠ. Roč. 2/2009 s. 52 -60.. ISSN 1337-7310

Vplyv talentových skúšok z plávania na plaveckú výkonnosť študentov telesnej výchovy v Banskej Bystrici.

Autori: BENCE, M. – MANDZÁKOVÁ, M.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Zborník „Pohyb, Šport a zdravie III.“ Banská Bystrica : FHV UMB KTVŠ, Slov. Ved. Spol. pre TV a Šport, 2006. s. 12-19. ISBN 80-8083-249-8

Vplyv zaťaženia na organizmus rekreačných skialpinistov v stredohorskom prostredí

Autori: MISÁROŠOVÁ, M. -KOMPÁN, J. - BELÁS, M.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Wychowanie Fizyczne sport dzieci i mlodziezy Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005, s. 25-35. ISBN 83-7096-545-8

Účinnosť strečingového programu na zlepšenie kĺbovej pohyblivosti mladých plavcov.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Telesná výchova & Šport, ročník 15, č. 3 – 4, s. 41 – 45. ISSN 1335-2245

Vplyv strečingového programu na kĺbovú pohyblivosť 11 – 12 ročných plavcov OŠG v Trenčíne.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: Zborník príspevkov z vedeckého seminára „Telesná výchova a šport v súčasnej spoločnosti“. Trenčín: KTVŠ Ústav prírodných a humanitných vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2003. 145 s. ISBN 80-8075-003-3

Horský duatlon ako vhodný doplnok prípravy mladých triatlonistov v pred a po súťažnom období.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M. - MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: : Turistika a športy v prírode „ Súčasný stav a najnovšie trendy“. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2003. 98 s. ISBN 80-8040-221-3

Diagnostika stavu telesného rozvoja basketbalistiek osemročného športového gymnázia.

Autori: JANČOKOVÁ, Ľ – KREMNICKÝ, J. – KOMPÁN, J. - MISÁROŠOVÁ, M. – MIŠUROVÁ, D.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: Antropomotorika. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2003. s. 101 - 112. ISBN 80-969029-3-8

Úroveň kĺbovej pohyblivosti u plavcov 5. ročníka Osemročného športového gymnázia.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: Zborník referátov z 9. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom odbore „ Vedy o športe“. Prešov: PU, 2003. 252 s. ISBN 80-8068-226-7

Vplyv zaťaženia na organizmus rekreačných skialpinistov.

Autori: KOMPÁN. J. – BELÁS, M. - MISÁROŠOVÁ, M.
Rok vydania: 2002.
Vydavateľstvo: Pohyb a výchova. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyne, 2002, s. 55-60. ISBN 80-7044-450-9

Somatické ukazovatele a výskyt svalovej nerovnováhy u vysokoškolákov v triatlone.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: Medzinárodná konferencia: Vedy o človeku na prahu 3 tisíciletí. Olomouc: PF UP, 2002. s. 151- 157. ISBN 80-244-0596-2

Telesný a funkčný rozvoj žiakov základných škôl v banskobystrickom kraji.

Autori: JANČOKOVÁ, Ľ – KREMNICKÝ, J. – KOMPÁN, J. - MISÁROŠOVÁ, M. – MIŠUROVÁ, D.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia: zborník výstupov grantovej výskumnej úlohy VEGA č. 1/7318/20. Banská Bystrica: UMB FHV, 2002, s. 135 – 1

Somatické ukazovatele plavcov 5.ročníka OŠG

Autori: MISÁROŠOVÁ, M.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: Zborník vedeckovýskumných prác – vedy o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, 2002. 262 s. ISBN 80-968931-0-6

Vyhodnotenie športovej prípravy 10 – 11 ročných detí v triatlone v ročnom tréningovom cykle 2001 / 2002

Autori: MISÁROŠOVÁ, M. – MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: . Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nitra 2002. Nitra: Agroinštitút Nitra, 2002. 188 s. ISBN 80-7139-090-9

The aplication of new trends in evaluation of health – oriented physical fitness and kinetic competence of 10-15 year old children in the region of Banská Bystrica.

Autori: KOMPÁN, J. - MANDZÁKOVÁ, M. – KOLODZEJOVÁ, P.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Przeglad naukowy kultury fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, Roč. 12, č. 12

Strečingové cvičenia na rozvoj kĺbovej pohyblivosti plavcov.

Autori: MANDZÁKOVÁ, M.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: FHV UMB KTVŠ. 140s. ISBN 978-80-8083-723-5

Effects of the stretching on level joint flexibility of 11-12 years old swimmers.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: 3rd International Conference “Movement and Health”. Olomouc: FTK UP, 2003. s. 333 – 338. ISBN 80-244-0831-7

Diagnostika úrovne kĺbovej pohyblivosti u 11 – 12 ročných žiakov.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie“ Univerzitný šport a telesná výchova na začiatku III.tisícročia“. Nitra: SPU, 2003. 228 s. ISBN 80-8069-273-4

Sledovanie zmien telesného rozvoja 11 – 12 ročných plavcov.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M. – KUBÁTOVÁ, J.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: Medzinárodná konferencia Antropomotorika. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2003. s. 153 - 159. ISBN 80-969029-3-8

. Vplyv plávania na rozvoj vytrvalostných schopností žiaka mladšieho školského veku.

Autori: MANDZÁK, P. - MISÁROŠOVÁ, M.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: Acta Universitatis Matthiae Belii Telesná výchova a šport. Banská Bystrica: PF UMB a Regionálna vedecká Spoločnosť pre telesnú výchovu a šport Banská Bystrica, 2002. 105 s. ISBN 80-8055-727-6

On-line contact form

=