Publikačná činnosť

Multilingválne spracovanie informácií : interkomprehenzia v cudzích jazykoch.

Autori: Zázrivcová, Monika a kolektív
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 92 s. [4,60 AH]. - ISBN 978-80-557-1016-7, Zázrivcová, Monika (24%)

Enseigner "la littérature française moderne" - un vaste terrain à explorer.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Quo vadis, Romanistica? : littérature, linguistique, translatologie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - ISBN 978-80-223-3897-4. - S. 75-79.

Lingua, cultura e media.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Roma : Aracne editrice, 2014. - 976 s. [48,59 AH]. - ISBN 978-88-548-5111-5, Zázrivcová, Monika (25%), (editor)

Mosaïque de littérature slovaque contemporaine = Mozaika súčasnej slovenskej literatúry.

Autori: Zázrivcová, Monika a kolektív
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2014. - 182 s. - Dvojjazyčná publikácia. - ISBN 978-80-557-0763-1, Zázrivcová, Monika (50%), (editor)

Parcours en tandem.

Autori: Zázrivcová, Monika a kolektív
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Tandem linguistique et immersion réciproque. Cluj-Napoca : Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, 2014. - ISBN 978-973-693-604-3. - S. 64-78.

Interaction culturelles franco-slovaques au XXe siècle.

Autori: Zázrivcová, Monika a kolektív
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Tandem linguistique et immersion réciproque. Cluj-Napoca : Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, 2014. - ISBN 978-973-693-604-3. - S. 141.

Littérature slovaque contemporaine et traditions.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Tandem linguistique et immersion réciproque. Cluj-Napoca : Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, 2014. - ISBN 978-973-693-604-3. - S. 147.

Balla : Relation; Des choses compliquées; Imagine.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Mosaïque de littérature slovaque contemporaine = Mozaika súčasnej slovenskej literatúry / ed. Nicolas Guy ; rec. Elena Baranová, Diana Jamborová-Lemay. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISBN 978-80-557-0537-8. - S. 14-23.

Mila Haugová : Tvrdé drevo detstva : Le dur bois de l´enfance.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Mosaïque de littérature slovaque contemporaine = Mozaika súčasnej slovenskej literatúry / ed. Nicolas Guy, Monika Zázrivcová ; rec. Elena Baranová, Diana Jamborová. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2014. - ISBN 978-80-557-0763-1. - S. 22-33.

Niekoľko poznámok k vzťahom medzi pojmami arbitrárnosť, motivovanosť a konvenčnosť jazykového znaku.

Autori: Zázrivcová Monika
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In XLinguae.eu : European scientific language review / ed. Elena Ciprianová. - Nitra : SVO, 2012. - ISSN 1337-8384. - Č. 2 (april 2012), s. 4-9.

Súhrnný pohľad na komplexnú problematiku významu v jazyku = An overall view of the complexe question of the sense in linguistics.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis: humanitné vedy - lingvistika: zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov FHV UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0233-9. S. 92-102.

Lexikálny význam verzus referent, pojem a obsah = Le sens lexical contre le référent, le concept et le contenu.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Philologia XXI: zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3011-4. S. 21-26.

La place du sens dans les réflexions linguistiques.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Lingue et letterature romanze. Roma: Aracne Editrice, 2011. ISBN 978-88-548-3457-6. S. 851-860.

Vybrané kapitoly zo sémantiky.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. 74 s. ISBN 978-80-557-0241-4

K diferenciácii a klasifikácii pojmu "metafora".

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue: časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. ISSN 1338-0583. Roč. 3, č. 2 (november 2011).

Od textu k prekladu VI

Autori: Zázrivcová, Monika a kolektív
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Výstup z konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe X., ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. a 13. októbra 2011 v B. B. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2011. - 201 s. - ISBN 978-80-7374-092-4, Zázrivcová Monika (25%), (editor)

Terminológia slovies : slovensko-španielsko-francúzsko-taliansky výkladový slovník

Autori: Zázrivcová, Monika a kolektív
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 235 s. - Táto publikácia je výstupom grantu VEGA č. 1/0790/10 "Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa" a vyšla vďaka podpore Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. - ISBN 978-80-557-0293-3

Klasifikácia lexikálnych výpožičiek podľa miery ich adaptácie v cieľovom (preberajúcom) jazyku = Classification of lexical borrowings due to extension (intensity) of their adaptation in target language.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: XLinguae.eu: A trimestrial European scientific language review. Nitra: Vzdelávanie Don Bosca, 2010. ISSN 1337-8384. Č. 3 (June 2010), S. 4-9.

Niekoľko poznámok k štruktúre lexikálneho významu = Quelques remarques concernant la structure du sens lexical.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis: humanitné vedy - lingvistika: zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov FHV UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: UMB FHV, 2010. ISBN 978-80-557-0038-0. S. 158-163.

Enseigner l'Europe dans une discipline linguistique : l'exemple de la lexicologie.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Spôsob prístupu: http://www.sens-public.org/spip.php?article668. In: Sens public (Revue internationale. International Webjournal): revue internationale: international webjournal. ISSN 1767-9397. Č. 10 (2009), S. 1-11.

Les possibilités et les limites de l'analyse du sens = Možnosti a limity analýzy lexikálneho významu

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Philologia XIX. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. ISBN 978-80-223-2605-6. S. 93-103.

Všeobecné dôvody vzniku významových zmien.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Mladá veda 2009: humanitné vedy - lingvistika: zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FHV UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: UMB FHV, 2009. ISBN 978-80-8083-859-1. S. 95-104.

O motivácii a demotivácii pri výpožičkách z francúzštiny (ilustrované na príkladoch z oblasti textilnej terminológie) = Sur la motivation et démotivation des emprunts au français (illustré sur les exemples tirés de la terminologie textile).

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Varia XV: zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov, Banská Bystrica, Tajov, 7. - 9. 12. 2005. Bratislava: Slovenská spoločnosť pri SAV, 2008. ISBN 80-89037-04-6. S. 672-680.

Sur la motivation et la démotivation dans le contexte interlingual (entre le français et le slovaque) = O motivácii a demotivácii v medzijazykovom kontexte (medzi francúzštinou a slovenčinou).

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Philologia XVIII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. ISBN 978-80-223-2429-8. S. 115-120.

Tolérance (des différences), purisme et politique linguistique en Slovaquie et en France. = Tolerancia (rozdielností), purizmus a jazyková politika na Slovensku a vo Francúzsku.

Autori: Zázrivcová, Monika - Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Spôsob prístupu: http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=401.In: Revue Sens public (International Web Journal). Association Sens public, 2008. Č. 3 (2008), S. 1-15.

Otázniky a perspektívy jazykovej politiky Európskej únie 21. storočia = La politique linguistique de l'Union européenne: questions, besoins et perspectives.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Európa v škole = Enseigner l'Europe. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4. S. 45-78.

Pohľad na sémantiku ako jazykovednú disciplínu - jej vznik, vývoj a predmet výskumu = A View on Semantics as a Linguistic Disciplin - its development and study subject.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: XLinguae.eu. - Nitra: Vzdelávanie Dona Bosca, 2008. ISSN 1337-8384. Roč. 1, č. 1 (2008), S. 13-15.

Proposition d' "Enseigner l'Europe" pour un enseignant d'une discipline linguistique (l'exemple de lexicologie) = Ako môže "učiť o Európe" učiteľ jazykovedných disciplín (na príklade lexikológie).

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Enseigner L'Europe. To Teach Europe. Učiť o Európe: actes de colloque international Banská Bystrica 13-14 septembre 2007. B. Bystrica: UMB FHV Katedra romanistiky, 2007. ISBN 978-80-8083-459-3. S. 226-232.

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe III.

Autori: Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Banská Bystrica; Praha: Univerzita Mateja Bela: Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2005. 107 s. ISBN 80-8083-139-4

Bilingválne slovníky (slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské) súčasný stav, používatelia a ich potreby.

Autori: Zázrivcová, Monika - Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe II. Univerzita Mateja Bela: Jednota tlmočníkov a prekladateľov; Banská Bystrica; Praha, 2004. ISBN 80-8055-886-8. S. 111-115.

Quelques remarques concernant le narrateur dans les romans de Marguerite Duras.

Autori: Zázrivcová Monika
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Acta Universitatis Matthiae Belii: Zborník Fakulty humanitných vied. Sekcia filologická 3. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. ISBN 80-8055-281-9. S. 257-264.

On-line contact form

=